Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска програма за сигурност: Втори доклад за напредъка към постигане на ефективен и устойчив Съюз на сигурност

Брюксел, 16 ноември 2016 r.

Европейската комисия представи днес втория си месечен доклад за постигнатия напредък по създаването на ефективен и устойчив Съюз на сигурност.

В съответствие с призивите, отправени в пътната карта от Братислава и в заключенията на Европейския съвет от октомври, сред важните стъпки от последния месец се нареждат задействането на Европейската гранична и брегова охрана на 6 октомври, задълбочените дискусии относно предприетите от Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията действия, по-специално по отношение на младежите, за които е налице риск да бъдат радикализирани, както и днешното предложение за създаване на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), което се случва след обещанието на председателя Юнкер през септември в неговата реч за състоянието на Съюза през 2016 г.

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг заяви: „Преди няколко дни Европа отбеляза една година от ужасяващите атаки в Париж, при които с опустошителен ефект бяха използвани активирани отново военни щурмови оръжия. Крайно време е да приключим със законодателната работа по преразглеждането на Директивата за огнестрелните оръжия и да предотвратим широкото разпространение на оръжия за военни цели от типа на Калашников. В доклада е отправен призив към съзаконодателите за приключат работата по два други пакета до края на годината: новата директива за борбата с тероризма и преразглеждането на Кодекса на шенгенските граници. В съвкупността си тези правила могат да доведат до значителни резултати на място, включително по отношение на заплахата от завръщащи се чуждестранни бойци терористи, и ще помогнат на властите да защитят по-ефективно гражданите в цяла Европа.“

По отношение на това, което предстои, докладът подчертава по-специално спешната необходимост Европейският парламент и Съветът да изпълнят поетите от тях ангажименти — последно в пътната карта от Братислава и по време на Европейския съвет през октомври, и да се споразумеят относно предложенията на Комисията за преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия, Директивата относно борбата с тероризма и установяването на систематични проверки на всички лица, преминаващи външните граници на ЕС.

Изтъкнати са основно следните елементи:

Укрепването на борбата с тероризма и организираната престъпност

  • Правна рамка: До края на ноември Европейският парламент и Съветът следва да се споразумеят за предложението за Директива относно борбата с тероризма. До края на 2016 г. те следва да постигнат споразумение и относно Директивата за огнестрелните оръжия. През декември Комисията ще представи окончателния пакет от предложения по Плана за действие относно финансирането на тероризма, който включва предложения относно инкриминирането на изпирането на пари.
  • Предотвратяване на радикализацията и борба с нея: На конференцията на високо равнище на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN) беше даден старт на нова RAN Young платформа, която стимулира младежите да участват в превантивни действия с млади хора, за които съществува риск от радикализация и които са ключова целева група за лицата, вербуващи терористи. Втората среща на високо равнище на интернет форума на ЕС, която ще се проведе на 8 декември 2016 г., ще бъде посветена на по-нататъшните усилия за предотвратяване на онлайн радикализацията и справяне с терористичната пропаганда по интернет. На нея ще се създадат съвместна платформа за сигнализиране и програма за овластяване на гражданското общество.

Засилването на нашата защита и устойчивост

  • Укрепване на информационните системи и запълване на информационни празноти: Днес Комисията предложи да бъде създадена система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), за да се засилят проверките за сигурност на освободените от виза пътници. ETIAS ще събира данни за всички лица, които пътуват безвизово до Европейския съюз, което ще даде възможност да се извършват предварителни проверки за незаконна миграция и по отношение на сигурността. В съответствие с пътната карта от Братислава Комисията призовава съзаконодателите да започнат спешно работа по предложението за създаване на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS).
  • Подобряване на обмена на информация: Комисията работи активно за изпълнението на директивата на ЕС за резервационните данни на пътниците (PNR), за да гарантира, че зададеният за пълното ѝ изпълнение срок през май 2018 година ще бъде спазен от всички държави членки.
  • Укрепване на сигурността по външните граници: След като през октомври започна работа Европейската агенция за гранична и брегова охрана, сега е изключително важно до края на годината държавите членки да изпълнят ангажимента си и да осигурят служителите и оборудването, необходими за достигането на пълния капацитет за бърза реакция. По време на Европейския съвет през октомври беше отправен и призив за бързо приемане на предложението на Комисията за въвеждане на систематични проверки на всички пътници, които пресичат външните граници на ЕС, като ключов инструмент за идентифициране на завръщащи се чуждестранни бойци. Допълнително през декември Комисията ще представи първи набор от предложения за подобряване на функционалните възможности на Шенгенската информационна система (ШИС). Преди края на годината Комисията ще представи и План за действие за усъвършенстване на защитните характеристики на пътните документи.
  • Комисията работи също така по създаването на единен интерфейс за търсене, предназначен за правоприлагащите, граничните и имиграционните органи на държавите членки. Освен това експертната група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост ще представи междинен доклад до края на годината.

Контекст

Сигурността е постоянно присъстваща тема от началото на мандата на Комисията Юнкер — като се започне от Политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последната реч за състоянието на Съюза от септември 2016 г.

На 28 април 2015 г. Европейската комисия прие Европейската програма за сигурност, в която са очертани основните действия, с които да се осигури ефективна реакция на ЕС срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз в периода 2015—2020 г.

От приемането на програмата досега е постигнат значителен напредък по нейното изпълнение. През ноември 2015 г. Комисията предложи преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия, което през декември същата година беше последвано от План за действие за огнестрелните оръжия и взривните вещества. По отношение на тероризма през декември 2015 г. Комисията прие нова Директива за борба с тероризма, а през февруари 2016 г. — конкретен План за действие относно финансирането на тероризма. През април Комисията предложи създаването на Системата за влизане/излизане и представи съобщение за подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност. Освен това през септември беше прието уеднаквено сертифициране на ЕС за оборудването в областта на сигурността на въздухоплаването.

Наскоро комисията представи своето съобщение от 14 септември 2016 г. „Повишаване на сигурността в свят на мобилност“, в което се потвърждава необходимостта да се намери точният баланс между гарантирането на мобилността и повишаването на сигурността, като същевременно се улеснява законното влизане в Шенгенското пространство без визи. Освен това на 6 октомври, само 9 месеца след предложението на Комисията от декември, започна работа Европейската гранична и брегова охрана, което е доказателство за категоричния ангажимент да се укрепят управлението и сигурността на външните граници на ЕС.

Специалният ресор на комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, създаден от председателя Юнкер през август 2016 г., показва колко голямо значение отдава Комисията на засилването на нейния отговор на терористичната заплаха.

Първият месечен доклад за Съюза на сигурност беше представен на 12 октомври и обхваща периода от април до октомври 2016 г., а днешният втори доклад прави преглед на постигнатия след това напредък и е насочен към това, което предстои до декември 2016 г.

За повече информация:

Втори доклад за напредъка към постигане на ефективен и истински Съюз на сигурност

Съобщение за медиите: Комисията предлага система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им

Съобщение за медиите: Гарантиране на сигурността по външните граници на Европа: Европейската агенция за гранична и брегова охрана започва работа

Съобщение за напредъка към постигане на ефективен и истински Съюз на сигурност

Съобщение: Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност

Европейска програма за сигурност

Информационен документ: Съюз на сигурност

Въпроси и отговори: Подготвяне на условията за истински и ефективен Съюз на сигурност

Писмо за определяне на ресора до сър Джулиан Кинг, член на Европейската комисия, отговарящ за Съюза на сигурност

IP/16/3681

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar