Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: EU-kommissionen föreslår ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd

Bryssel den 16 november 2016

”Vi måste veta vem som korsar våra gränser. I november kommer vi att föreslå ett automatiserat system för att avgöra vem som ska ha rätt att resa till Europa. På så sätt kan vi hålla reda på vilka som kommer att resa till Europa och det innan de ens kommer hit.” – EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen 2016

EU-kommissionen föreslår i dag att det ska inrättas ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för att stärka säkerhetskontrollerna av resenärer utan visum. Detta är en följd av Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen i september 2016 och det första resultatet av prioriterade åtgärder i Bratislavafärdplanen. Etias kommer att samla information om alla som reser till Europeiska unionen utan visum. Det möjliggör förhandskontroll av irreguljär migration och säkerhetsrisker. Det kommer att bidra till en effektivare förvaltning av EU:s yttre gränser och förbättra den inre säkerheten, samtidigt som det underlättar det lagliga resandet till Schengenområdet.

– Vår högsta prioritet är att säkra våra gränser och skydda medborgarna, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.Etias kommer att råda bot på informationsbrister genom en korskontroll av visumfria resenärers uppgifter mot alla våra andra system. Samtidigt kommer Etias att vara ett enkelt, snabbt, billigt och effektivt system.

- Etias är den felande länk som kopplar samman förvaltningen av våra gränser med vår migrations- och säkerhetspolitik och underlättar inresorna i Schengenområdet för åtminstone 95 % av de visumfria resenärerna, säger EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos, som ansvarar för migration och inrikes frågor.Europas öppenhet innebär inte att vi gör avkall på säkerheten.

– Terrorister och brottslingar struntar i nationella gränser, säger EU-kommissionär Julian King, som ansvarar för säkerhetsunionen.Enda sättet att besegra dem är att samarbeta effektivt. Etias kommer att underlätta det samarbetet.Systemet hjälper oss att hitta problematiska personer och hindra dem från att komma hit. Därmed förbättrar vi den inre säkerheten i Europa.

Etias-resetillståndet är inte ett visum. Det är ett enklare och mer besökarvänligt system. Medborgare i länder med viseringsliberalisering kommer fortfarande att kunna resa utan visum, men de måste skaffa ett enkelt resetillstånd innan de reser in i Schengenområdet. Det kommer att hjälpa oss att hitta de fall där det kan finnas risk för irreguljär migration eller personer som kan utgöra en säkerhetsrisk redan innan de kommer till gränsen. Det innebär att säkerheten vid våra yttre gränser stärks avsevärt. Etias kommer också att råda bot på den nuvarande bristen på information om visumfria resenärer, i och med att man kommer att samla in information som kan vara av vikt för EU-ländernas myndigheter redan innan de berörda personerna anländer till Schengenområdets gränser. Etias är därmed ett viktigt steg mot ett starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet. Etias kommer också att förenkla korsandet av de yttre gränserna för sådana tredjelandsmedborgare som inte behöver visum. Resenärer kommer att få ett tillförlitligt tidigt besked om inresa i Schengenområdet, vilket drastiskt kommer att minska antalet personer som nekas inresa.

För att man ska kunna besluta om utfärdande av resetillstånd eller avslag kommer ett automatiserat system att göra förhandskontroller, med fullt iakttagande av grundläggande rättigheter och skyddet av personuppgifter. Det slutliga beslutet om att bevilja eller vägra inträde alltid kommer alltid att fattas av de gränsvakter som utför gränskontrollerna enligt kodexen om Schengengränserna, men förhandskontrollen av alla resenärer kommer att underlätta gränskontrollerna och garantera en harmoniserad bedömning av tredjelandsmedborgare som inte behöver visum.

Etias kommer att förvaltas av den europeiska gräns- och kustbevakningen, i nära samarbete med EU-ländernas behöriga myndigheter och Europol. EU-organet eu-LISA kommer att utveckla och sköta den tekniska förvaltningen av detta informationssystem.

Etias-systemets viktigaste funktioner kommer att vara följande:

  • Kontrollera de uppgifter som lämnats in av tredjelandsmedborgare som inte behöver visum (t.ex. uppgifter som rör identitet, resedokument, hemvist och kontaktuppgifter), via ett onlinesystem innan de reser till EU:s yttre gränser. Syftet är att bedöma om det finns risk för irreguljär migration eller om personen kan utgöra en säkerhetsrisk eller folkhälsorisk.
  • Automatisk behandling av varje ansökan som lämnas in via en webbplats eller en mobilapp mot andra informationssystem (som SIS, VIS, Europols databas, Interpols databas, EES, Eurodac och Ecris), en särskild Etias-bevakningslista (som upprättas av Europol) och målinriktade, proportionella och tydligt angivna säkerhetskontrollbestämmelser för att fastställa om det finns faktaunderlag eller rimliga skäl för att utfärda eller vägra ett resetillstånd.
  • Utfärdande av resetillstånd. När det inte finns några träffar i systemet eller några andra faktorer som kräver ytterligare analys utfärdas resetillståndet automatisk inom några minuter från det att ansökan lämnats in.

Man kommer att kunna få sitt resetillstånd genom ett enkelt, billigt och snabbt förfarande I en stor majoritet av fallen bör resetillståndet kunna utfärdas på några minuter. Det kommer att ta högst tio minuter att fylla i ansökan, och det enda som krävs är en resehandling som är giltig i minst fem år och för flera resor. Endast personer som är över 18 kommer att behöva betala ansökningsavgiften på fem euro.

Bakgrund

Säkerheten har ständigt varit ett aktuellt tema under hela den här kommissionens mandatperiod, alltifrån ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer i juli 2014 till det senaste talet om tillståndet i unionen i september 2016. I sitt tal aviserade Juncker att EU-kommissionen senast i november skulle lägga fram ett förslag till ett europeiskt reseinformationssystem (Etias) – ett automatiserat system för att fastställa vilka som ska få resa in i Schengenområdet. Inrättandet av ett sådant system prioriterades också i Bratislavafärdplanen, som undertecknades och godkändes av EU:s 27 ledare, som förband sig att: ”Påbörja inrättandet av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för att möjliggöra förhandskontroller och, om nödvändigt, vägra inresa för resande som är befriade från viseringskravet.”

EU-kommissionen antog den 28 april 2015 den europeiska säkerhetsagendan. Den omfattar de viktigaste åtgärderna för att garantera att EU effektivt kan svara på terrorism och säkerhetshot inom unionen under perioden 2015–2020.

Man har sedan dess gjort stora framsteg med genomförandet av agendan. I november 2015 föreslog EU-kommissionen en ändring av direktivet om skjutvapen och i december 2015 lade man fram en handlingsplan om skjutvapen och sprängämnen. När det gäller terrorism antog EU-kommissionen i december 2015 ett nyttdirektiv om bekämpande av terrorism och i februari 2016 en särskild handlingsplan mot finansiering av terrorism. I april föreslog EU-kommissionen att det skulle inrättas ett system för in- och utresa (EES) och lade fram ett meddelande för att bana vägen för en effektiv och fungerande säkerhetsunion. Dessutom inrättades ett särskilt EU-certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning i september.

Slutligen lade EU-kommissionen den 14 september 2016 fram sitt meddelande Att förbättra säkerheten i en rörlig värld, som bekräftar att man måste hitta en jämvikt mellan att säkerställa rörligheten och att garantera säkerheten och samtidigt göra det lättare att resa in i Schengenområdet utan att behöva visum. Den 6 oktober inledde också den europeiska gräns- och kustbevakningen sin verksamhet, bara nio månader efter EU-kommissionens förslag i december. Det här är ett uttryck för vår starka vilja att stärka förvaltningen av och säkerheten för EU:s yttre gränser.

Jean-Claude Junckers beslut i augusti 2016 att tillsätta en särskild kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen visar att EU-kommissionen fäster stor vikt vid förstärkta insatser för att bemöta terroristhotet.

Mer information

Förslag till förordning om upprättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd

Bilaga

Genomförbarhetsstudie för ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd

MEMO: EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Frågor och svar

FAKTABLAD: Ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Pressmeddelande: Den europeiska säkerhetsagendan Andra rapporten om framsteg på väg mot en effektiv och hållbar säkerhetsunion

Den europeiska säkerhetsagendan

Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

IP/16/3674

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar