Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Komisija siūlo įsteigti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS)

Briuselis, 2016 m. lapkričio 16 d.

„Turime žinoti, kas kerta mūsų sienas. Iki lapkričio mėn. pasiūlysime automatizuotą nustatymo, kam leidžiama keliauti į Europą, sistemą. Todėl keliautojui dar neatvykus žinosime, kas keliauja į Europą.“ – Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris, 2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį

Šiandien Komisija pasiūlė įsteigti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), kad būtų užtikrinta stipresnė be vizų keliaujančių asmenų saugumo kontrolė. Šis pasiūlymas teikiamas po Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio rugsėjo mėn. padaryto pranešimo apie Sąjungos padėtį; tai pirmasis rezultatas, įgyvendinant Bratislavos veiksmų gairėse nustatytus veiksmų prioritetus. ETIAS rinks informaciją apie be vizų į Europos Sąjungą keliaujančius asmenis, kad būtų sudarytos sąlygos išankstiniams patikrinimams, susijusiems su neteisėta migracija ir saugumu. Tai padės užtikrinti veiksmingesnį ES išorės sienų valdymą, padidins vidaus saugumą ir kartu palengvins teisėtas keliones Šengeno zonoje.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Svarbiausias mūsų prioritetas – užtikrinti mūsų sienų saugumą ir apsaugoti mūsų piliečius. ETIAS padės užpildyti informacijos spragas taikant kryžminę pareiškėjų, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, informacijos patikrą visose kitose mūsų turimose sistemose. Be to, būsimąja ETIAS naudotis bus paprasta, ji veiks greitai ir veiksmingai, jai nereikės daug lėšų.“

Už migraciją ir vidaus reikalus atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Mūsų sienų valdymo srityje ETIAS yra trūkstama grandis, kuri susieja mūsų migracijos ir saugumo politiką ir ne mažiau kaip 95 proc. be vizų keliaujančių asmenų sudaro palankesnes sąlygas atvykti į Šengeno erdvę. Europa yra atvira, bet ne savo saugumo sąskaita.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas sakė: „Teroristai ir nusikaltėliai ne itin paiso nacionalinių sienų. Juos nugalėti galime tik veiksmingai bendradarbiaudami. ETIAS padės tai padaryti – identifikavus probleminius asmenis ir neleidžiant jiems atvykti, padidės Europos vidaus saugumas.

ETIAS leidimas nėra viza; Atvykstantiems asmenis tai paprastesnis ir patogesnis režimas. Piliečiai, kurių šalims taikomas vizų režimo liberalizavimas, tebegalės atvykti be vizų, tačiau prieš kelionę į Šengeno erdvę turės gauti paprastą kelionės leidimą. Tai padės nustatyti asmenis, kurie gali kelti neteisėtos migracijos arba saugumo pavojų, dar prieš jiems atvykstant, ir padės gerokai padidinti išorės sienų saugumą. ETIAS taip pat užpildys esamas informacijos apie be vizų keliaujančius asmenis spragas, nes ji rinks informaciją, kuri prieš šių asmenų atvykimą prie Šengeno sienų gali būti gyvybiškai svarbi valstybių narių valdžios institucijoms. Todėl ETIAS yra svarbus žingsnis stipresnių ir pažangesnių su sienomis ir saugumu susijusių sistemų link. Be to, ETIAS trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, taip pat sudaro sąlygas išorės sieną kirsti paprasčiau. Keliautojai turės patikimą išankstinį patvirtinimą, kad galės atvykti į Šengeno erdvę, dėl to gerokai sumažės atsisakymo leisti atvykti atvejų skaičius.

Tam, kad būtų priimtas sprendimas patenkinti ar atmesti prašymą atvykti į ES, automatizuotoje sistemoje bus atlikta išankstinė patikra, visapusiškai laikantis pagrindinių teisių ir asmens duomenų apsaugos principų. Nors galutinį sprendimą leisti ar neleisti atvykti visada priims nacionaliniai sienos apsaugos pareigūnai, vykdantys sienų patikrą pagal Šengeno sienų kodeksą, išankstinė visų keliautojų patikra supaprastins tikrinimą prie sienų ir leis koordinuotai ir suderintai įvertinti trečiųjų šalių piliečius, kuriems netaikomas vizos reikalavimas.

ETIAS administruos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, glaudžiai bendradarbiaudamos su kompetentingomis valstybių narių valdžios institucijomis ir Europolu. Šią informacinę sistemą sukurs ir už jos techninį administravimą bus atsakinga agentūra „eu-LISA“.

Pagrindinės ETIAS funkcijos:

  • tikrinti trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas vizų reikalavimas, per internetinę paraiškos formą prieš kelionę prie ES išorės sienos pateiktą informaciją (pvz., informaciją, susijusią su tapatybe, kelionės dokumentu, gyvenamąja vieta, kontaktiniais duomenimis ir pan.), kad būtų įvertinta, ar jie kelia neteisėtos migracijos, saugumo pavojų ar riziką visuomenės sveikatai;
  • automatiškai tvarkyti visas paraiškas, pateiktas per interneto svetainę ar naudojantis mobiliąja taikomąja programa, pateiktus duomenis patikrinant su informacija kitose ES informacinėse sistemose (pvz., SIS, VIS, Europolo duomenų bazė, Interpolo duomenų bazė, EES, Eurodac, ECRIS), su atitinamu ETIAS stebėjimo sąrašu (kurį sudaro Europolas) ir taikant tikslingas, proporcingas ir aiškiai apibrėžtas patikros taisykles, kad būtų nustatyta, ar yra faktinių prielaidų ar pagrįstų priežasčių išduoti ar atsisakyti išduoti kelionės leidimą;
  • išduoti kelionės leidimus. Jei duomenų bazėse nerandama rezultatų arba jei nenustatyta elementų, kuriuos reikėtų analizuoti papildomai, kelionės leidimas išduodamas automatiškai per kelias minutes po paraiškos pateikimo.

Procedūra leidimui gauti yra paprasta, daug nekainuoja ir neužima daug laiko; daugeliu atvejų leidimas turėtų būti išduodamas per kelias minutes. Leidimas, kuriam gauti skirtai paraiškai užpildyti gali neprireikti daugiau kaip dešimties minučių ir kuriam tereikia galiojančio kelionės dokumento, galios penkerius metus ir jį bus galima panaudoti daug kartų. 5 EUR paraiškos mokestis bus taikomas tik vyresniems nei 18 metų amžiaus pareiškėjams.

Pagrindiniai faktai

Saugumas – nuolatinė svarbi tema nuo pat J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios. Apie saugumą kalbėta dar 2014 m. liepos mėn. Pirmininko J.-C. Junckerio politinėse gairėse, ši tema gvildenta ir 2016 m. rugsėjo mėn. paskelbtame naujausiame pranešime apie Sąjungos padėtį. Savo kalboje Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė, kad iki lapkričio mėn. Komisija pateiks pasiūlymą dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) –automatizuotos sistemos, skirtos nustatyti, kuriems asmenims gali būti leidžiama atvykti į Šengeno erdvę. Šios sistemos įsteigimas taip pat buvo nurodytas kaip vienas prioritetų Bratislavos veiksmų gairėse, kurias pasirašė ir dėl kurių susitarė ES-27 vadovai, įsipareigoję „įkurti ES kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), kad būtų sudarytos sąlygos išankstiniams patikrinimams ir prireikus būtų neleidžiama atvykti keliautojams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą“.

2015 m. balandžio 28 d. Europos Komisija priėmė Europos saugumo darbotvarkę, kurioje nurodė pagrindinius 2015–2020 m. veiksmingo ES reagavimo į terorizmą ir ES saugumo grėsmes veiksmus.

Priėmus darbotvarkę, nuveikta nemažai, kad ji būtų įgyvendinta. 2015 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Šaunamųjų ginklų direktyvos peržiūros, o 2015 m. gruodžio mėn. pateikė Šaunamųjų ginklų ir sprogmenų srities veiksmų planą. Kovos su terorizmu srityje 2015 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė naują Kovos su terorizmu direktyvą, o 2016 m. vasario mėn. priimtas konkretus veiksmų planas dėl teroristų finansavimo. Balandžio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Atvykimo ir išvykimo sistemos (EES) įsteigimo ir paskelbė komunikatą, kuriuo parengiamas kelias tikros veiksmingos saugumo sąjungos link. Be to, rugsėjo mėn. priimta bendra ES oro uostų saugumo įrangos sertifikavimo sistema.

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisija paskelbė komunikatą „Didesnis saugumas judžiame pasaulyje“, kuriuo patvirtinta būtinybė užtikrinti tinkamą judumo ir didesnio saugumo pusiausvyrą, kartu sudarant palankesnes sąlygas teisėtam atvykimui į Šengeno erdvę be vizos. Be to, spalio 6 d. veiklą pradėjo vykdyti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, praėjus vos devyniems mėnesiams po to, kai Komisija gruodžio mėn. pateikė pasiūlymą; tai liudija aiškų ryžtą sustiprinti ES išorės sienų valdymą ir saugumą.

Tai, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris įsteigė konkrečiai už saugumo sąjungą atsakingo Komisijos nario pareigybę, rodo, kad Komisija siekia stiprinti kovą su terorizmo grėsme.

Daugiau informacijos

Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo įsteigiama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

Priedas

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos galimybių studija

TEMINĖ APŽVALGA. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema. Klausimai ir atsakymai

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema

Pranešimas spaudai. Europos saugumo darbotvarkė. Antroji veiksmingos ir tvarios saugumo sąjungos kūrimo pažangos ataskaita

Europos saugumo darbotvarkė

2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus

IP/16/3674

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar