Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: Komisjon paneb ette ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi

Brüssel, 16. november 2016

„Me peame teadma, kes tulevad üle meie piiride. Novembris teeme ettepaneku automaatse süsteemi kohta, mis võimaldab kindlaks määrata, kellel on lubatud Euroopasse reisida. Sel moel saame teavet Euroopasse reisivate isikute kohta juba enne, kui nad kohale jõuavad.“ – president Jean-Claude Junckeri 2016. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus

Komisjon esitab täna ettepaneku kehtestada ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS), et tugevdada viisanõudest vabastatud reisijate julgeolekukontrolli. President Juncker oli kõnealusest ettepanekust eelnevalt teada andnud oma 2016. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus ning see on Bratislava tegevuskavas kindlaksmääratud tegevusprioriteetide esimene väljund. ETIAS kogub teavet kõigi Euroopa Liitu viisavabalt reisivate isikute kohta, et võimaldada teha ebaseadusliku rände ja julgeoleku eelkontrolle. Süsteem võimaldab tõhusamalt hallata ELi välispiire ja parandada sisejulgeolekut, lihtsustades samas seaduslikku reisimist üle Schengeni piiride.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans sõnas: „Piiride kindlustamine ja oma kodanike kaitsmine on meie tähtsaim prioriteet. ETIAS täidab teabelünga, võrreldes viisanõudest vabastatud taotlejaid käsitlevat teavet kõigis muudes süsteemides sisalduva teabega. Lisaks saab ETIAS tulevikus olema lihtne, kiire, odav ja tõhus süsteem.“

Rände ja siseasjade volinik Dimitris Avramopoulos lisas: „ETIAS on meie piirihalduse puuduv lüli, mis loob seosed ELi rände- ja julgeolekupoliitikaga ning tõhustab Schengeni alale sisenemist vähemalt 95% viisanõudest vabastatud reisijate puhul. Euroopa avatust ei saavutata selle julgeoleku arvelt.“

Julgeolekuliidu volinik Julian King ütles: „Terroristid ja kurjategijad ei hooli eriti riigipiiridest. Neid saab alistada üksnes tõhusa koostöö abil. ETIAS on selles osas toeks: probleemsete isikute märkamise ja nende tuleku takistamisega suurendame Euroopa sisejulgeolekut.“

ELi reisiluba ei kujuta endast viisat; tegemist on lihtsama ja külastajasõbralikuma korraga. Nende riikide kodanikud, kelle puhul on loobutud viisanõudest, saavad jätkuvalt reisida viisavabalt, kuid enne Schengeni alale reisimist nõutakse neilt lihtsat reisiluba. See aitab enne piirile jõudmist tuvastada isikuid, kes võivad endast kujutada ebaseadusliku sisserände või julgeolekuohtu, ning suurendada märkimisväärselt julgeolekut välispiiridel. ETIAS täidab ka olemasoleva teabelünga viisanõudest vabastatud reisijate puhul, kogudes enne nende Schengeni piirile jõudmist teavet, mis võib liikmesriikide ametiasutuste jaoks olla väga oluline. ETIAS on seega oluline samm piiride ja julgeoleku jaoks vajalike tugevamate ja arukamate infosüsteemide suunas. Samuti hõlbustab ETIAS välispiiri ületamist viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike jaoks. Reisijatele esitatakse varakult usaldusväärne teave Schengeni alale sisenemise kohta, mis vähendab seega oluliselt sisenemiskeeldude arvu.

Selleks et otsustada, kas ELi reisimise luba väljastada või vastav taotlus tagasi lükata, teostab automaatne süsteem eelkontrolle, seejuures austades täielikult põhiõigusi ja isikuandmete kaitset. Ehkki lõpliku otsuse sisenemisloa andmise või sellest keeldumise kohta langetavad alati liikmesriikide piirivalveametnikud, kes teostavad piirikontrolle Schengeni piirieeskirjade alusel, lihtsustab kõigi reisijate eelkontroll piirikontrolle ning tagab viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike kooskõlastatud ja ühtlustatud hindamise.

Süsteemi ETIAS haldab Euroopa piiri- ja rannikuvalve tihedas koostöös liikmesriikide pädevate ametiasutuste ja Europoliga. Euroopa amet eu-LISA vastutab infosüsteemi tehnilise halduse väljatöötamise ja pakkumise eest.

Infosüsteemi ETIAS põhifunktsioonid on järgmised:

  • viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike esitatud teabe (nt isiku identiteediga seotud teave, reisidokument, elukohainfo, kontaktandmed jms) kontrollimine veebirakenduse kaudu enne reisimist ELi välispiirile, et hinnata, kas nad kujutavad endast ebaseadusliku sisserände või julgeolekuohtu või ohtu rahvatervisele;
  • veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu esitatud taotluste automaatne töötlemine, kõrvutades neid muude ELi infosüsteemide (nt SIS, VIS, Europoli andmebaas, Interpoli andmebaas, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, Eurodac, ECRIS), (Europoli koostatud) ETIASi asjaomase jälgimisnimekirja ning sihipäraste, proportsionaalsete ja selgelt määratletud seire-eeskirjadega, et teha kindlaks, kas reisiloa väljastamiseks või sellest keeldumiseks on faktilisi tõendeid või piisavaid aluseid;
  • reisilubade väljastamine. Juhul, kui kokkulangevust ei leita või ei tuvastata täiendavat analüüsi vajavaid üksikasju, väljastatakse reisiluba automaatselt paari minuti jooksul pärast taotluse esitamist.

Reisiloa saamise menetlus on lihtne, odav ja kiire; enamikul juhtudel peaks loa väljastamine olema minutite küsimus. Luba, mille taotluse täitmine ei võta üle kümne minuti ja milleks on tarvis vaid kehtivat reisidokumenti, kehtib viis aastat ja sellega võib reisida korduvalt. Viie euro suurust taotlemistasu kohaldatakse üksnes kõigi üle 18-aastaste taotlejate suhtes.

Taustteave

Julgeoleku teema on olnud pidevalt päevakorral alates Junckeri komisjoni ametiaja algusest – alates president Junckeri poliitilistest suunistest (juuli 2014) kuni viimase kõneni olukorrast Euroopa Liidus (september 2016). President Juncker teatas oma kõnes, et novembris teeb komisjon ettepaneku Euroopa reisiinfosüsteemi (ETIAS) kohta, mis kujutab endast automaatset süsteemi, mis võimaldab kindlaks määrata, kellel on lubatud Schengeni alale reisida. Süsteemi loomist peeti prioriteetseks ka Bratislava tegevuskavas, milles leppisid kokku ja mille sõlmisid ELi 27 riigijuhti, kohustudes alustama „reisiteabe ja reisiloa süsteemi (ETIAS) loomist, mis võimaldaks teha eelkontrolli ning vajaduse korral keelata viisanõudest vabastatud reisijate sisenemine“.

Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015 vastu Euroopa julgeoleku tegevuskava, milles sätestatakse peamised meetmed ELi tulemusliku vastulöögi tagamiseks terrorismile ja julgeolekuohtudele Euroopa Liidus aastatel 2015–2020.

Alates tegevuskava vastuvõtmisest on saavutatud märkimisväärset edu selle rakendamises. 2015. aasta novembris tegi komisjon ettepaneku vaadata läbi tulirelvade direktiiv, millele järgnes 2015. aasta detsembris tulirelvi ja lõhkeaineid käsitlev tegevuskava. Terrorismi vallas võttis komisjon 2015. aasta detsembris vastu uue direktiivi terrorismivastase võitluse kohta ning 2016. aasta veebruaris konkreetse terrorismi rahastamise vastase võitluse tegevuskava. Aprillis pani komisjon ette riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise ning esitas teatise liikumaks tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu poole. Lisaks võeti septembris vastu lennundusjulgestuses kasutatavaid läbivaatusseadmeid käsitlev ELi ühtne sertifitseerimissüsteem.

Viimati, 14. septembril 2016, tutvustas komisjon oma teatist „Julgeoleku suurendamine liikuvas maailmas“, mis kinnitas vajadust saavutada õige tasakaal liikuvuse tagamise ja julgeoleku suurendamise vahel, lihtsustades seaduslikku viisavaba sisenemist Schengeni alale. Lisaks alustas üksnes üheksa kuud pärast detsembris esitatud komisjoni ettepanekut, 6. oktoobril tegevust Euroopa piiri- ja rannikuvalve, mis tõendab selget pühendumust ELi välispiiride haldamise tõhustamisele ja julgeoleku parandamisele.

Julgeolekuliidu voliniku portfelli loomine president Junckeri poolt 2016. aasta augustis näitab, kui oluliseks peab komisjon terroriohule reageerimise tugevdamist.

Lisateave

Komisjon ettepanek määruse kohta, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem

Lisa

Teostatavusuuring ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi kohta

TEABEKIRI: ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: küsimused ja vastused

TEABELEHT: ELi reisiinfo ja -lubade süsteem

Pressiteade: Euroopa julgeoleku tegevuskava: teine aruanne edusammude kohta teel tõhusa ja jätkusuutliku julgeolekuliidu suunas

Euroopa julgeoleku tegevuskava

Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud

IP/16/3674

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar