Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Lauksaimniecības tirgu darba grupa sniedz ieteikumus par pārtikas apritē iesaistītajiem lauksaimniekiem

Briselē, 2016. gada 14. novembrī

Komisija apsvērs ziņojumā paustos ieteikumus un meklēs piemērotus politiskos risinājumus, kas būtu saskaņā ar līdzšinējo lauksaimniecības atbalsta politiku.

Šodien Lauksaimniecības tirgu darba grupa, kuras priekšsēdētājs ir universitātes profesors un Nīderlandes bijušais lauksaimniecības ministrs Sēss Fērmans, savu ziņojumu iesniedza ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāram Filam Hoganam.

Darba grupa, kas sastāv no divpadsmit neatkarīgiem ekspertiem, tika izveidota, reaģējot uz pieaugošajām bažām par pasaules mēroga pārmaiņām pārtikas apritē, jo īpaši attiecībā uz ražotāja lomu tajā. Tādēļ darba grupai tika lūgts apspriest vairākus būtiskus jautājumus — visus ar mērķi uzlabot lauksaimnieku pozīcijas pārtikas apritē.

Pieņemot ziņojumu, kurā atspoguļots desmit mēnešu darba rezultāts, komisārs Hogans teica: "Ņemot vērā nesenās grūtības dažās konkrētās nozarēs, esam sapratuši, ka ir jāstiprina lauksaimnieku loma pārtikas apritē, lai tādējādi nodrošinātu, ka lauksaimnieki gūst pietiekamu atdevi no saražotā. Manas galvenās prioritātes — panākt, ka lauksaimnieku viedokli ņem vērā, un stiprināt viņu pozīcijas. Lauksaimniecības tirgu darba grupas ziņojums ir ļoti atzinīgi vērtējams ieguldījums diskusijā par to, kā šīs prioritātes sasniegt. Tagad mūsu svarīgākais uzdevums ir izskatīt ziņojumu un tā ieteikumus, lai piedāvātu piemērotu politisko risinājumu. Šā jautājuma nozīme ir atzīta jau Komisijas 2017. gada darba programmā, un šodienas ziņojumam šo saistību izpildē ir liela nozīme.”

Darba grupas ziņojumā gan atzīts tas, ka lauksaimnieki ir lielākie cietēji cenu nestabilitātes un ilgstoši zemu cenu periodu dēļ, gan secināts, ka "var un vajag uzlabot" piegādes ķēdes politisko regulējumu. Ziņojumā ir vairāki secinājumi, un viens no tiem aicina ES līmenī pieņemt jaunus noteikumus, lai cīnītos pret zināmiem negodīgas tirdzniecības prakses veidiem, kā arī īstenot efektīvus izpildes režīmus dalībvalstīs, piemēram, izmantojot arbitru.

Ieteikts arī uzlabot tirgus pārredzamību, stiprināt sadarbību starp lauksaimniekiem, sekmēt finansējuma pieejamību lauksaimniekiem un plašāk izmantot riska pārvaldības instrumentus. Konkrētāk, darba grupas ziņojumā sniegti šādi ieteikumi.

  • Uzlabot tirgus pārredzamību, ieviešot obligātu cenu paziņošanu un pieprasot laicīgākus, standartizētākus datus.
  • Kas attiecas uz negodīgu tirdzniecības praksi — lai gan brīvprātīgās iniciatīvas ir bijušas noderīgas, efektīvu un neatkarīgu izpildi ar tām nav izdevies sasniegt. Tāpēc būtu jāizstrādā ES tiesiskais pamatregulējums, kā arī jāatbalsta efektīvi izpildes režīmi dalībvalstīs, piemēram, izmantojot arbitru. Viens no ieteikumiem aicina ieviest obligātus rakstiskus līgumus, kas arī dotu labumu lauksaimniekiem.
  • Lauksaimnieku savstarpējās sadarbības stiprināšanā ir vajadzīgi skaidri un darbotiesspējīgi kolektīvās organizācijas noteikumi un konkurences tiesību akti, lai patiesi uzlabotu iespējas sadarboties.
  • Finansējuma pieejamību lauksaimniekiem būtu iespējams sekmēt, plašāk izmantojot finanšu instrumentus, kuros varētu iesaistīties arī Eiropas Investīciju banka (EIB), izstrādājot potenciālo eksporta kredīta garantiju mehānismu .
  • Savukārt riska pārvaldības jomā ir jāuzlabo esošie instrumenti. Nākotnes tirgi piedāvā lauksaimniekiem vēl vienu instrumentu, taču ir jāstrādā pie izpratnes vairošanas un apmācības.

2016. gada janvārī izveidotā Lauksaimniecības tirgu darba grupa izskatīja arī vairākus jautājumus, kas kalpos par pamatu diskusijai par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada, uzsverot sarežģījumus, ko rada klimata pārmaiņas, kā arī ūdens un fosilās enerģijas krājumu noplicināšanās. Darba grupa norāda, ka ir svarīgi pienācīgi atalgot lauksaimniekus par sabiedrībai nozīmīgu preču un pakalpojumu nodrošināšanu. Ziņojums arī ierosina, ka ES līmenī varētu ieviest integrētas riska pārvaldības politikas elementus. Visbeidzot, tajā uzsvērts, ka liela loma ir pētniecībai un inovācijai un ir svarīgi sekmēt jaunu lauksaimnieku ienākšanu nozarē, lai pienācīgi stātos pretim gaidāmajām grūtībām.

Sīkāku informāciju skatīt šeit.

IP/16/3658

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar