Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Maatalousmarkkinoiden työryhmä esittää suosituksia viljelijöiden asemasta elintarvikeketjussa

Bryssel 14. marraskuuta 2016

Komissio aikoo tarkastella työryhmän antaman raportin suosituksia ja harkita asianmukaisia toimenpiteitä maatalousalan tukemiseksi.

Maatalousmarkkinoiden työryhmä puheenjohtajanaan professori ja Alankomaiden entinen maatalousministeri Cees Veerman esitteli tänään raporttinsa komissaari Phil Hoganille, joka vastaa EU:n maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä.

Tämä kahdestatoista riippumattomasta asiantuntijasta koostuva työryhmä perustettiin tarkastelemaan maailmanlaajuista kehitystä elintarvikeketjussa ja erityisesti tuottajien asemaa siinä. Työryhmää pyydettiin keskustelemaan siitä, miten viljelijöiden asemaa voitaisiin parantaa elintarvikeketjussa.

Komissaari Phil Hogan totesi kymmenen kuukauden työn tuloksena saadusta raportista seuraavaa: "Joillakin aloilla on viime aikoina ilmennyt ongelmia, joiden ratkaisemiseksi pyrimme vahvistamaan viljelijän asemaa elintarvikeketjussa. Viljelijöiden on saatava tuotteistaan oikeudenmukainen korvaus. Viljelijöiden ääni on saatava paremmin kuuluville ja heidän asemaansa on vahvistettava. Tämä on mielestäni ensiarvoisen tärkeää. Maatalousmarkkinoiden työryhmän raportti on tervetullut lisä keskusteluun siitä, miten nämä tavoitteet saavutetaan. Pidämme raporttia ja sen suosituksia prioriteettina, jota pyrimme edistämään asianmukaisilla toimenpiteillä. Asian tärkeys on jo tunnustettu komission työohjelmassa vuodelle 2017, ja tänään annetulla raportilla on keskeinen rooli tämän sitoumuksen toteuttamisessa."

Viljelijät joutuvat kantamaan suurimman taakan hintojen epävakaudesta ja pitkittyneistä alhaisten hintojen kausista. Työryhmän raportissa todetaan tältä osin, että elintarvikeketjua koskevaa toimenpidekehystä "voidaan parantaa ja on parannettava edelleen". Raportin päätelmissä kehotetaan antamaan EU:n tasolla sääntöjä hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjumiseksi ja täydentämään niitä ottamalla jäsenvaltioissa käyttöön toimivia valvontamekanismeja, esimerkiksi välimiesmenettelyjä.

Suosituksilla pyritään muun muassa lisäämään markkinoiden avoimuutta, lujittamaan viljelijöiden välistä yhteistyötä, helpottamaan viljelijöiden mahdollisuuksia saada rahoitusta ja parantamaan riskienhallintavälineiden käyttöönottoa. Tarkemmin työryhmä suosittaa seuraavaa:

  • Parannetaan markkinoiden avoimuutta, otetaan käyttöön pakollinen hintaraportointi ja tuotetaan ajantasaisia ja yhdenmukaisia tietoja.
  • Hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjumisen yhteydessä toteutetut vapaaehtoiset aloitteet ovat olleet hyödyllisiä, mutta niillä ei ole pystytty korvaamaan toimivaa ja riippumatonta valvontamekanismia. Tästä syystä olisi annettava asiaa koskevaa puitelainsäädäntöä EU:n tasolla ja otettava sen täydennyksenä jäsenvaltioissa käyttöön toimivia valvontamekanismeja, esimerkiksi välimiesmenettelyjä. Suosituksia esitettiin myös sitovista kirjallisista sopimuksista, jotka hyödyttäisivät viljelijöitä.
  • Viljelijöiden välisen yhteistyön lujittamiseksi ammatillista järjestäytymistä ja kilpailuoikeutta koskevien sääntöjen olisi oltava selkeitä ja toimivia, jotta viljelijöiden mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä voidaan aidosti parantaa.
  • Rahoitusvälineitä voitaisiin käyttää laajemmin, jotta viljelijöiden olisi helpompi saada rahoitusta. Myös Euroopan investointipankki voisi olla mukana kehittämässä mahdollista vientitakuujärjestelyä.
  • Lisäksi olisi parannettava jo olemassa olevia riskienhallintavälineitä. Futuurimarkkinat tarjoavat viljelijöiden käyttöön hyödyllisen välineen, josta on kuitenkin lisättävä tietoisuutta ja koulutusta.

Tammikuussa 2016 perustettu maatalousmarkkinoiden työryhmä tarkasteli myös sellaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat keskusteluun vuoden 2020 jälkeisestä yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP). Se korosti erityisesti ilmastonmuutokseen, veden niukkuuteen sekä fossiiliseen energiaan liittyviä haasteita. Työryhmän mielestä viljelijöiden on tärkeää saada korvaus julkisten hyödykkeiden ja palvelujen tarjoamisesta. Raportissa esitetään myös mahdollisuus ottaa käyttöön integroidun riskienhallintapolitiikan osia EU:n tasolla. Lisäksi siinä painotetaan tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä ja sitä, että alalle on houkuteltava uusia nuoria viljelijöitä.

Lisätietoja saa täältä.

IP/16/3658

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar