Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Põllumajandusturgude töökond esitleb soovitusi põllumajandustootjate kohta toiduainete tarneahelas

Brüssel, 14. november 2016

Komisjon kaalub aruandes esitatud soovitusi ja asjakohast poliitilist vastust kooskõlas põllumajandussektori jätkuva toetamisega.

Hollandi endise põllumajandusministri ja ülikooli professori Cees Veermani eesistumisel tegutsev põllumajandusturgude töökond (AMTF) esitas täna aruande ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinikule Phil Hoganile.

Kaheteistkümnest sõltumatust eksperdist koosneva töökonna loomine peegeldab suurenevat muret ülemaailmsete arengute pärast toiduainete tarneahelas, eriti seoses tootja positsiooniga selles ahelas. Seetõttu paluti töökonnal arutada mitut olulist teemat, arvestades nende kõigi juures põllumajandustootjate positsiooni parandamist toiduainete tarneahelas.

Kümnekuise töö tulemusi kajastavat aruannet vastu võttes märkis volinik Hogan: „Pidades silmas hiljutisi raskusi mõnes konkreetses sektoris, tõime selgelt välja vajaduse tugevdada põllumajandustootja rolli toiduainete tarneahelas, eesmärgiga tagada talle oma toodangu eest õiglane tasu. Põllumajandustootjate seisukohtade kuuldavamaks tegemine ja nende positsiooni tugevdamine on minu peamiseks prioriteediks. Põllumajandusturgude töökonna aruanne on väga oodatud täiendus arutelule selle üle, kuidas neid eesmärke saavutada. Nüüd seame esikohale aruande ja selles esitatud soovitused, eesmärgiga leida asjakohane poliitiline vastus. Komisjoni 2017. aasta tööprogrammis on küsimuse olulisust tunnistatud ning tänasel aruandel on otsustav osa selle kohustuse täitmisel.“

Olles mures, et põllumajandustootjad kannatavad hinnavolatiilsuse ja kauakestvate madala hinna perioodide tõttu, jõutakse aruandes järeldusele, et tarneahelat reguleerivat poliitilist raamistikku „on võimalik ja vajalik veelgi parandada.“ Muude järelduste hulgas kutsub aruanne üles kehtestama ELi tasandil teatavaid ebaausaid kaubandustavasid hõlmavad eeskirjad, samuti rakendama liikmesriikides tõhusat jõustamissüsteemi, näiteks vaidluste lahendamise menetluse kaudu.

Muu hulgas soovitatakse suurendada turu läbipaistvust, edendada põllumajandustootjate koostööd, hõlbustada põllumajandustootjate juurdepääsu rahastamisele ja parandada riskijuhtimisvahendite kasutuselevõttu. Konkreetselt soovitas töökond aruandes:

  • rakendada turu läbipaistvuse parandamiseks kohustuslikku hinnaaruandlust ning veelgi enam standarditud andmete õigeaegsemat esitamist,
  • seoses ebaausate kaubandustavadega, on vabatahtlikud algatused kasulikuks osutunud, kuid ei ole suutnud kaasa tuua tõhusat ja sõltumatut rakendamist. Seetõttu tuleks rakendada ELi tasandil õigusraamistikku ning toetada liikmesriikides tõhusaid jõustamissüsteeme, nt vaidluste lahendamise menetluse kaudu. On olemas soovitused kohustuslike kirjalike lepingute kohta, millest põllumajandustootjad samuti kasu saaksid,
  • põllumajandustootjate koostöö edendamise seisukohast peaksid kollektiivse organiseerumise eeskirjad ja konkurentsiõigus olema selged ja toimivad, et tõeliselt edendada põllumajandustootjate koostöövõimalusi,
  • selleks et hõlbustada põllumajandustootjate juurdepääsu rahastamisele, on rahastamisvahendeid võimalik ulatuslikumalt kasutada. Sellega seoses on oma osa Euroopa Investeerimispangal (EIP), keda saaks samuti kaasata võimaliku ekspordikrediidi tagamise süsteemi väljatöötamisse. Lisaks
  • tuleks riskijuhtimise küsimuses tõhustada olemasolevaid vahendeid. Futuuriturud annavad põllumajandustootjatele täiendava vahendi, kuid rohkem tööd tuleb teha seoses teadlikkuse tõstmise ja koolitustega.

2016. aasta jaanuaris loodud põllumajandusturgude töökond käsitles ka mitut küsimust, mis annavad teavet aruteluks 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üle, rõhutades kliimaprobleemidest, veenappusest ja fossiilenergia kasutamisest tulenevaid väljakutseid. Töökonna arvates on oluline põllumajandustootjaid tasustada avalike hüvede ja teenuste pakkumise eest. Aruandes soovitatakse ka võimalust rakendada integreeritud riskijuhtimise poliitika elemente ELi tasandil. Lisaks rõhutatakse aruandes teadusuuringute ja innovatsiooni, samuti uute noorte põllumajandustootjate sektorisse sisenemise olulisust eelseisvate probleemidega toime tulemisel.

Lisateavet leiate siit.

IP/16/3658

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar