Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Pracovní skupina pro zemědělské trhy předložila doporučení týkající se zemědělců v rámci potravinového řetězce

Brusel 14. listopadu 2016

Komise v souladu se svou trvalou podporou zemědělského odvětví zváží doporučení uvedená v této zprávě a také odpovídající politickou reakci.

Pracovní skupina pro zemědělské trhy, v jejímž čele stojí bývalý nizozemský ministr zemědělství a univerzitní profesor Cees Veerman, dnes evropskému komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Philu Hoganovi předložila svou zprávu.

Zřízení pracovní skupiny složené z dvanácti nezávislých odborníků odráží zvýšené obavy ohledně globálního vývoje v potravinovém řetězci, a zejména pak situace producentů v tomto řetězci. Pracovní skupina byla proto požádána, aby projednala řadu důležitých otázek s cílem zlepšit postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce.

Během přejímání zprávy, která je výsledkem desetiměsíční práce skupiny, komisař Hogan uvedl: „S ohledem na nedávné potíže v některých specifických odvětvích jsme konstatovali, že je třeba úlohu zemědělců v potravinovém řetězci posílit, aby se zajistilo, že za svou produkci obdrží spravedlivou odměnu. Posílení vlivu a postavení zemědělce pro mě představuje jednu z nejdůležitějších priorit. Zpráva pracovní skupiny pro zemědělské trhy je velmi vítaným příspěvkem k diskuzi o tom, jak tohoto cíle dosáhnout. Zprávu a její doporučení nyní přednostně posoudíme, abychom zajistili co nejvhodnější politickou reakci. Význam této otázky uznává již pracovní program Komise na rok 2017 a dnešní zpráva bude hrát při plnění tohoto závazku klíčovou úlohu.“

Kvůli obavám, že zemědělci nesou největší břemeno kolísání cen a dlouhotrvajících období nízkých cen, došla pracovní skupina ve své zprávě k závěru, že politický rámec upravující dodavatelský řetězec „lze dále zlepšit a měl by se také nadále zlepšovat“. Zpráva dále vyzývá k zavedení nových pravidel na úrovni EU, jež by se týkala určitých nekalých obchodních praktik, a také k provádění účinných režimů prosazování předpisů v členských státech, například prostřednictvím využití rozhodce.

Další doporučení se týkají zvýšení průhlednosti trhu, posilování spolupráce mezi zemědělci, usnadnění přístupu zemědělců k finančním prostředkůmlepšího využívání nástrojů pro řízení rizik. Zpráva pracovní skupiny konkrétně doporučuje:

  • Za účelem zlepšení transparentnosti trhu zavést povinné oznamování cen a poskytovat včasné, více standardizované údaje.
  • Co se týče nekalých obchodních praktik – zatímco dobrovolné iniciativy byly užitečné, nedokázaly zavést účinné a nezávislé prosazování předpisů. Na úrovni EU by proto měly být zavedeny rámcové právní předpisy a v členských státech pak související účinné režimy prosazování, například režimy využívající rozhodce. Zpráva rovněž obsahuje doporučení týkající se povinných písemných smluv, které by zemědělcům také pomohly.
  • Pokud jde o posílení spolupráce mezi zemědělci, pravidla kolektivní organizace a právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže by měly být jasné a proveditelné, tak aby se příležitosti zemědělců ke spolupráci skutečně zvýšily.
  • Co se týče usnadnění přístupu zemědělců k finančním prostředkům, existuje zde potenciál plynoucí z většího využívání finančních nástrojů – zde by měla sehrát hlavní úlohu Evropská investiční banka, jež by se mohla také zapojit do přípravy možné vývozní úvěrové záruky.
  • Pokud jde o řízení rizik, měly by se zlepšit stávající nástroje. Jedním z těchto nástrojů pro zemědělce jsou termínové trhy, avšak zde je třeba vyvinout větší úsilí, pokud jde o zvyšování informovanosti a odbornou přípravu zemědělců.

Pracovní skupina pro zemědělské trhy, která byla zřízena v lednu 2016, se rovněž zabývala řadou otázek, které budou základem pro diskuzi o společné zemědělské politice (SZP) po roce 2020, přičemž zdůraznila výzvy vyplývající ze změny klimatu a nedostatku vody a fosilních zdrojů. Poukázala také na to, jak je důležité zemědělce za poskytování veřejných statků a služeb odměňovat. Zpráva dále navrhuje možnost zavedení integrovaných politických prvků řízení rizik na úrovni EU. V reakci na budoucí problémy pak v neposlední řadě zdůrazňuje i význam výzkumu a inovací a přilákání mladých zemědělců do tohoto odvětví.

Podrobnější informace najdete zde.

IP/16/3658

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar