Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Експертната група за селскостопанските пазари представя доклад с препоръки относно позицията на земеделските производители във веригата за доставки на хранителни стоки

Брюксел, 14 ноември 2016 r.

Европейската комисия ще разгледа препоръките от доклада и ще изготви подходящ политически отговор в съответствие със своята неизменна подкрепа за селскостопанския сектор.

Днес експертната група за селскостопанските пазари, председателствана от бившия нидерландски министър на земеделието и университетски преподавател Кеес Веерман, представи доклада си на комисаря на ЕС Фил Хоган, отговарящ за земеделието и развитието на селските райони.

Групата, в която членуват дванадесет независими експерти, беше създадена в отговор на засиленото безпокойство във връзка със състоянието на веригата за доставки на хранителни стоки, и по-специално с позицията на производителите в нея. Подобряването на тази позиция беше основна тема на всички въпроси, които бяха поставени за обсъждане в експертната група.

Работата по доклада продължи десет месеца. При връчването му на комисар Хоган той заяви: В контекста на трудностите, които напоследък възникват в някои сектори, е важно да се засили ролята на земеделските производители във веригата за доставки на хранителни стоки, за да се гарантира, че те получават справедливо заплащане за продукцията си. Укрепването на ролята и позицията на земеделските производители е основна цел за мен и докладът на експертната група е изключително полезно допълнение към дискусиите относно начините за изпълнението на тази цел. Докладът и съдържащите се в него препоръки ще бъдат разгледани с възможно най-голямо внимание, след което ще бъдат взети подходящи политически мерки. На този въпрос беше поставен специален акцент в работната програма на Комисията за 2017 г. и представеният днес доклад има ключова роля за осъществяването на поетия от нас ангажимент.

В отговор на опасенията, че земеделските производители са основните потърпевши от ценовата нестабилност и продължителното поддържане на ниски цени, експертната група посочва, че рамката на политиката, с която се регулира веригата за доставки на хранителни стоки, може и трябва да бъде подобрена. Наред с останалите заключения в доклада се призовава за приемането на нови европейски правила във връзка с някои нелоялни търговски практики и за въвеждането на действащи режими на правоприлагане в държавите членки — например чрез арбитражен орган.

Другите препоръки в доклада се отнасят до увеличаване на прозрачността на пазара, засилване на сътрудничеството между земеделските производители, улесняване на техния достъп до финансиране и по-добро използване на инструментите за управление на риска. По-конкретно експертната група препоръчва:

  • подобряване на прозрачността на пазара, въвеждане на задължително докладване на цените и предоставяне на по-навременни и стандартизирани данни;
  • във връзка с нелоялните търговски практики в доклада се посочва, че макар доброволните инициативи да са полезни, те не са достатъчни за въвеждане на действащо и независимо правоприлагане. Поради това е необходимо да се приеме европейско рамково законодателство и свързани с него действащи режими на правоприлагане в държавите членки — например чрез арбитражен орган. В доклада също така се препоръчва въвеждането на задължителни писмени договори, които биха били от полза и за земеделските производители;
  • що се отнася до засилването на сътрудничеството между земеделските производители, правилата на колективната организация и законодателството в областта на конкуренцията трябва да бъдат ясни, ефективни и реално насочени към увеличаване на възможностите за такова сътрудничество;
  • с оглед улесняване на достъпа на земеделските производители до финансиране съществува потенциал за по-широко използване на финансовите инструменти, като във връзка с това се подчертава ролята на Европейската инвестиционна банка и участието ѝ в разработването на евентуален механизъм за гарантиране на експортни кредити;
  • необходимо е да се подобрят съществуващите инструменти за управление на риска. Допълнително решение в тази насока представляват фючърсните пазари, но трябва да се работи целенасочено за повишаване на информираността и осигуряване на съответното обучение.

Създадената през януари 2016 г. експертна група за селскостопанските пазари разгледа също така някои въпроси, които ще послужат за основа на дискусиите относно общата селскостопанска политика в периода след 2020 г., най-вече по отношение на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и с недостига на вода и енергия от изкопаеми горива. В доклада се подчертава колко е важно земеделските производители да получават възнаграждение за осигуряването на обществени блага и услуги. Предлага се също така да се въведат елементи на политиката за интегрирано управление на риска на европейско равнище. Наред с това в доклада се подчертава значението на научните изследвания и иновациите за посрещане на бъдещите предизвикателства, както и на привличането на повече млади земеделски производители към сектора.

Допълнителни подробности са публикувани тук.

IP/16/3658

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar