Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT HU

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Paslaugos. Komisija prašo devynių valstybių narių pašalinti pernelyg dideles ir nepagrįstas kliūtis tarpvalstybinei veiklai

Briuselis, 2016 m. lapkričio 17 d.

Europos Komisija imasi papildomų veiksmų dėl Austrijos, Belgijos, Kipro, Danijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos ir Ispanijos, nes jų nacionalinėmis taisyklėmis sudaroma pernelyg didelių ir nepagrįstų kliūčių paslaugų teikimui visoje vidaus rinkoje.

Komisija mano, kad tose valstybėse narėse kai kuriems paslaugų teikėjams nustatyti reikalavimai prieštarauja Paslaugų direktyvai (Direktyva 2006/123/EB). Komisija taip pat nusprendė nutraukti bylą prieš Liuksemburgą, jam ėmusis teigiamų veiksmų, kurių tikslas – suderinti atitinkamus teisės aktus su ES teise.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Paslaugų srities veikla ES bendrojoje rinkoje sudaro daugiau kaip du trečdalius ekonominės veiklos ir suteikia du trečdalius darbo vietų. Sudarydami palankesnes sąlygas paslaugų teikėjams vykdyti veiklą visoje ES, kuriame naujų įdarbinimo galimybių, užtikriname didesnį pasirinkimą ir mažesnes kainas vartotojams. Kartu su valstybėmis narėmis turime pašalinti daugybę nepagrįstų kliūčių, vis dar trukdančių specialistams ir įmonėms teikti paslaugas skirtingose valstybėse narėse. Todėl jau sutartų ES teisės aktų vykdymo užtikrinimui teikiu pirmenybę pagal bendrosios rinkos strategiją.“

Dėl įvairių praktinių paslaugų apribojimų sudėtinga įsisteigti ir tarpvalstybiniu mastu teikti paslaugas visoje ES: reikalaujama, kad registracijos vieta būtų atitinkamoje jurisdikcijoje; taikomi pernelyg dideli reikalavimai akcininkams, pavyzdžiui, reikalaujama, kad specialistai turėtų 100 % balsavimo teisių arba bendrovės kapitalo; taikomi privalomi mažiausi tarifai ir neproporcingi leidimo išdavimo reikalavimai arba suteikiamos išskirtinės teisės. Tokios rinkos naujokams taikomos kliūtys nėra būtinos siekiant užtikrinti aukštos kokybės vietos ar užsienio paslaugų teikėjų paslaugas ir praktikoje dėl šių kliūčių vartotojai dažnai negali gauti paslaugų konkurencingomis kainomis.

Šiandien Komisija imasi veiksmų, kad toliau nurodytos valstybės narės išspręstų išvardytus susirūpinimą keliančius klausimus.

- Austrija: buveinės reikalavimai architektams ir inžinieriams (papildoma pagrįsta nuomonė);

- Belgija: daugiadalykiai apribojimai buhalteriams (pagrįsta nuomonė);

- Kipras: akcijų valdymo reikalavimai visiems inžinerijos profesijų atstovams, įskaitant civilinės inžinerijos specialistus ir architektus (kreipimasis į ES Teisingumo Teismą);

- Danija: leidimo išdavimo / privalomo sertifikavimo reikalavimas tam tikrų statybos paslaugų atveju (oficialus pranešimas);

- Vokietija: didžiausi ir mažiausi tarifai architektams ir inžinieriams (kreipimasis į ES Teisingumo Teismą);

- Vengrija: vienam veiklos vykdytojui suteikta išskirtinė teisė teikti paslaugą (kreipimasis į ES Teisingumo Teismą);

- Italija: įsisteigimo reikalavimai, taikomi atestavimo bendrovėms, siekiančioms teikti sertifikavimo paslaugas viešųjų pirkimų srityje (papildomas oficialus pranešimas);

- Lietuva: daugiadalykiai apribojimai, taikomi tam tikriems statybos paslaugų teikėjams (oficialų pranešimas);

- Ispanija: mažiausi privalomi tarifai ir daugiadalykiai apribojimai tam tikros Ispanijos teisininkų profesijos atstovams, atsakingiems už atstovavimą šalims daugelyje teismo procesų (procuradores) (pagrįsta nuomonė).

Valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti.

 

Pagrindiniai faktai

Paslaugų direktyvos (Direktyva 2006/123/EB) tikslas – išnaudoti visas Europos paslaugų rinkų teikiamas galimybes, panaikinant teisines ir administracines prekybos kliūtis, kartu suteikiant galimybę taikyti nacionalines apsaugos priemones, kurios yra pagrįstos (pavyzdžiui, visuomenės saugumo sumetimais) ir proporcingos, atsižvelgiant į siekiamą tikslą.

Veiksmų, kurių imtasi minėtais atvejais, teisinis pagrindas yra toliau nurodyti Paslaugų direktyvos (Direktyva 2006/123/EB) straipsniai.

- Šios direktyvos 10 straipsnyje nustatyta, kad leidimų vykdyti veiklą išdavimo tvarka paslaugų teikėjui turi būti grindžiama nediskriminaciniais, pagrįstais ir proporcingais kriterijais. Leidimo išdavimo sąlygos neturi dubliuoti jau taikomų reikalavimų ir kontrolės priemonių.

- Paslaugų direktyvos 14 straipsnyje išvardyti draudžiami reikalavimai, įskaitant įpareigojimą įmonei turėti buveinę tam tikroje jurisdikcijoje ir vertinimą, ar yra ekonominis veiklos poreikis.

- Paslaugų direktyvos 15 straipsnyje išvardyti reikalavimai, kurie paslaugų teikėjams gali būti nustatomi tik tam tikromis sąlygomis. Reikalavimai, pavyzdžiui, susiję su teisine forma, akcijų valdymu, privalomais tarifais ir konkrečiomis priemonėmis, leidžiančiomis teikti paslaugas tik tam tikriems paslaugų teikėjams, pagal Sąjungos teisę nėra griežtai draudžiami, tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nustatęs, kad dėl jų paslaugų vidaus rinkoje atsiranda kliūčių. Reikalavimai toliau taikomi gali būti tik tuo atveju, jeigu jie yra nediskriminaciniai, pateisinami dėl svarbių viešojo intereso priežasčių ir proporcingi, t. y. tam pačiam tikslui pasiekti neįmanoma naudoti mažiau ribojamojo pobūdžio priemonės.

- Šios direktyvos 16 straipsnyje išvardyti reikalavimai, kurių negalima nustatyti tarpvalstybinių paslaugų teikėjams, nebent tie reikalavimai būtų nediskriminaciniai, pateisinami dėl svarbių viešojo intereso priežasčių ir proporcingi.

- Paslaugų direktyvos 25 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad teikėjams nebūtų taikomi reikalavimai, kurie įpareigotų juos verstis tik tam tikra konkrečia veikla arba kurie ribotų bendrai arba partnerystės pagrindu vykdomą įvairią veiklą.

 

Daugiau informacijos

- Informacija apie svarbiausius lapkričio mėn. rinkinio sprendimus dėl pažeidimų pateikiama išsamiame pranešime MEMO/16/3644.

- Informacija apie bendrą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pateikiama pranešime MEMO/12/12 (vaizdinė informacija).

- Informacija apie ES pažeidimų nagrinėjimo procedūrą.

IP/16/3646

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar