Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT HU LT

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Tjenesteydelser: Kommissionen beder 9 medlemsstater om at fjerne urimelige og uberettigede hindringer for grænseoverskridende aktiviteter

Bruxelles, den 17. november 2016

Europa-Kommissionen træffer nu yderligere foranstaltninger i forhold til Østrig, Belgien, Cypern, Danmark, Tyskland, Ungarn, Italien, Litauen og Spanien, hvor den nationale lovgivning indeholder urimelige og uberettigede hindringer for at levere tjenesteydelser på det indre marked.

Ifølge Kommissionen er de krav, der stilles til visse tjenesteydere i de 9 medlemsstater, i strid med tjenesteydelsesdirektivet (direktiv 2006/123/EF). Samtidig har Kommissionen besluttet at afslutte sagen mod Luxembourg, efter landet har tilpasset den relevante lovgivning til EU-retten.

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtalte: "Tjenesteydelser tegner sig for over to tredjedele af den økonomiske aktivitet og af beskæftigelsen på EU's indre marked. Ved at gøre det lettere at levere tjenesteydelser på tværs af grænserne skaber vi nye jobmuligheder, et bredere udvalg og lavere priser for forbrugerne. Vi skal arbejde sammen med medlemsstaterne om at fjerne de mange uberettigede hindringer, som stadig gør, at fagfolk og virksomheder ikke kan udbyde deres tjenesteydelser i andre medlemsstater. Derfor har jeg gjort håndhævelsen af EU-lovgivning til en hovedprioritet i vores strategi for det indre marked."

Der er en række praktiske restriktioner for tjenesteydelser, der gør det vanskeligt at etablere og levere tjenesteydelser på tværs af grænserne i hele EU: krav om forretningssted i en given jurisdiktion, urimelige krav vedrørende besiddelse af selskabets kapital, såsom kravet om, at fagfolk besidder 100 % af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed, obligatoriske minimumspriser samt urimelige tilladelseskrav eller enerettigheder. Disse hindringer for at komme ind på markederne er unødvendige i forhold til at sikre, at tjenesteydelser fra nationale eller internationale leverandører er af høj kvalitet, og i praksis ender forbrugerne ofte med at få færre og mindre konkurrencedygtige tjenesteydelser at vælge imellem.

Kommissionen har i dag taget følgende skridt for at adressere problemstillingerne angående:

- Østrig: krav om forretningssted for arkitekter og ingeniører (en supplerende begrundet udtalelse)

- Belgien: tværfaglige restriktioner for revisorer (en begrundet udtalelse)

- Cypern: krav vedrørende besiddelse af selskabets kapital for alle ingeniører, herunder civilingeniører og arkitekter (en indbringelse af sagen for Domstolen)

- Danmark: krav om tilladelse/obligatorisk certificering for visse tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed (åbningsskrivelse)

- Tyskland: minimums- og maksimumspriser for arkitekter og ingeniører (en indbringelse af sagen for Domstolen)

- Ungarn: tildeling af eneret til en enkelt operatør til levering af en tjenesteydelse (en indbringelse af sagen for Domstolen)

- Italien: etableringskrav for attesteringsvirksomheder som en forudsætning for at yde certificeringstjenester i forbindelse med offentlige udbud (supplerende åbningsskrivelse)

- Litauen: tværfaglige restriktioner for visse leverandører af tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed (en åbningsskrivelse)

- Spanien: obligatoriske mindstetakster og tværfaglige restriktioner inden for "procuradores" — juridiske erhverv i Spanien, der har ansvaret for repræsentation af parterne i retssager ved domstole (begrundet udtalelse).

Medlemsstaterne har nu to måneder til at meddele Kommissionen de foranstaltninger, de har truffet for at rette op på situationen.

 

Baggrund

Formålet med tjenesteydelsesdirektivet (direktiv 2006/123/EF) er at realisere det fulde potentiale i det europæiske marked for tjenesteydelser ved at fjerne de juridiske og administrative handelshindringer samtidig med, at nationale beskyttelsesforanstaltninger, der er berettigede (f.eks. hvad angår den offentlige sikkerhed), og som står i rimeligt forhold til det ønskede mål, bevares.

Følgende artikler i tjenesteydelsesdirektivet (direktiv 2006/123/EF) udgør retsgrundlaget for de foranstaltninger, der træffes i ovenstående sager:

- I artikel 10 i tjenesteydelsesdirektivet er det fastsat, at tilladelsen til, at en tjenesteyder kan udøve sin virksomhed, skal være ikke-diskriminerende, velbegrundet og proportionel. Betingelserne for udstedelse af tilladelsen må ikke overlappe krav og kontroller, som tjenesteyderen allerede er underlagt.

- I artikel 14 i tjenesteydelsesdirektivet er der anført en række forbudte krav, herunder forpligtelsen til at have forretningssted i en bestemt jurisdiktion og test af økonomiske behov.

- I artikel 15 i tjenesteydelsesdirektivet er der anført en række krav, som kun må omfatte tjenesteydere under visse betingelser. Krav – såsom til retlig form, besiddelse af selskabets kapital, obligatoriske priser og specifikke ordninger, der forbeholder bestemte tjenesteydere adgangen til servicevirksomheden – er ikke strengt forbudt i henhold til EU-retten, men Domstolen har påvist, at de udgør forhindringer for det indre marked for tjenesteydelser. Kravene kan kun opretholdes, hvis de er ikke-diskriminerende, begrundet i et tvingende alment hensyn og proportionelle i den forstand, at det samme mål ikke kan opnås med mindre restriktive foranstaltninger.

- I artikel 16 i tjenesteydelsesdirektivet er der anført en række krav, der ikke kan pålægges grænseoverskridende leverandører af tjenesteydelser, medmindre de er ikke-diskriminerende, begrundet i specifikke tvingende almene hensyn og proportionelle.

- I artikel 25 i tjenesteydelsesdirektivet er det fastsat, at medlemsstaterne skal sikre, at tjenesteydere ikke underkastes krav, der forpligter dem til udelukkende at udøve én form for virksomhed, eller som indskrænker deres muligheder for at udøve flere former for virksomhed samtidigt eller sammen med andre tjenesteydere.

 

Yderligere oplysninger:

- Læs om de vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (for november) i MEMO/16/3644.

- Læs om de generelle traktatbrudsprocedurer i MEMO/12/12 (en infografik).

- Læs om EU's traktatbrudsprocedurer.

IP/16/3646

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar