Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Internationell världshavsförvaltning EU:s bidrag till säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav

Bryssel den 10 november 2016

Den globala havsekonomin beräknas omfatta 1,3 biljoner euro. Klimatförändringar, fattigdom och livsmedelstrygghet är en del av de globala utmaningar som kan behandlas effektivt om oceanerna får ett bättre skydd och förvaltas på ett hållbart sätt.

Kommissionen och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik antog i dag ett gemensamt meddelande som föreslår åtgärder för säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav. Som en stark global aktör har Europeiska unionen en agenda för bättre havsförvaltning baserad på en övergripande, regelbaserad internationell strategi.

– Med detta gemensamma meddelande bekräftar vi vårt engagemang att gå i täten för genomförandet av FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling, till nytta för EU-medborgarna och hela världen, säger Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens vice ordförande.Våra hav hotas av brottslighet, piratdåd och väpnade rån. Försök att hävda territoriella eller sjörättsliga anspråk påverkar den regionala stabiliteten och den globala ekonomin. Vi måste använda alla verktyg vi har för att utforma havsförvaltningen och göra den till en mer integrerad del av EU:s yttre åtgärder.Detta är också ett konkret exempel på hur EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken fungerar i praktiken.

– Haven ger stora möjligheter att stärka tillväxt, sysselsättning och innovation, och de står i centrum för några av de mest akuta globala utmaningarna, exempelvis klimatförändring, marint skräp och världens växande befolkning, säger Jyrki Katainen, kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt och investeringar. Detta meddelande lyfter fram EU:s starka roll som förkämpe för hållbar utveckling, som global aktör i förvaltningen av haven och som användare av havens resurser.´

– Haven täcker 70 procent av planeten. Världen har börjat inse att haven behöver tas om hand på ett bättre sätt. Det krävs ett starkt internationellt samarbete för att klara det, säger Karmenu Vella, kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske. EU går i spetsen för att skapa ett välfungerande system för havsförvaltning runt om i världen. Vi presenterar en agenda för att förvalta haven på ett bättre sätt, minska människans belastning på våra hav och investera i forskning.Detta kommer att säkerställa att marina resurser utnyttjas på ett hållbart sätt, för friska marina ekosystem och en livskraftig havsekonomi.

Dagens förslag innehåller 14 uppsättningar åtgärder inom 3 prioriterade områden: 1) Förbättra den internationella ramen för havsförvaltning. 2) Minska människans belastning på havet och skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi. 3) Stärka internationell havsforskning och tillhörande data.

1. Förbättra den internationella ramen för havsförvaltning

De befintliga reglerna för haven måste vidareutvecklas och upprätthållas bättre, t.ex. för att hantera områden utanför nationell jurisdiktion eller genomföra internationellt överenskomna mål för hållbar utveckling, t.ex. målet om 10 procent skyddade marina områden senast 2020. EU kommer att samarbeta med internationella partner för att säkerställa genomförandet och kommer i oktober 2017 anordna konferensen ”Our ocean” för att bygga vidare på dessa åtaganden. Senast 2018 kommer kommissionen också att offentliggöra vägledning för prospektering och exploatering av naturresurser i områden under nationell jurisdiktion.

På grundval av strategin för sjöfartsskydd kommer EU att samarbeta med partnerländerna för att minska maritima säkerhetshot och -risker, t.ex. piratdåd, människohandel och olaglig handel med vapen och narkotika, med fullt utnyttjande av den nya Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) och Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA). EU är starkt engagerat i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens uppdrag och operationer i Medelhavet och Indiska oceanen. Atalantainsatsen bekämpar piratverksamhet utanför Somalias kust, medan insatsen Eunavfor MED Sophia verkar för att störa smugglarnas och människohandlarnas nätverk och har hittills räddat fler än 28 000 människoliv i det södra centrala Medelhavsområdet.

2. Minska människans belastning på havet och skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi

Nu när Parisavtalet har trätt i kraft kommer kommissionen att arbeta för att stärka havsrelaterade insatser för att genomföra sina nationella och internationella åtaganden, med början på Oceans Day vid COP 22 i Marocko den 12 november 2016. Eftersom haven absorberar 25 procent av den koldioxid som bildas, är de viktiga för klimatregleringen. Om inga åtgärder vidtas för att begränsa uppvärmningen och försurningen av haven, äventyras regleringen av klimatet.

Att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske (IUU) är en prioritering för EU. Minst 15 procent av fångsterna i världen är olagliga, motsvarande 8–19 miljarder euro per år. Som en ledare i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) kommer EU att främja multilaterala insatser och stärka Interpols roll för att motverka olagligt fiske. Kommissionen kommer att inleda ett pilotprojekt för att övervaka olagligt fiske världen över via satellit.

Marint skräp är ett annat allvarligt hot mot haven. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin kommer EU att senast 2017 föreslå en strategi för plast, som kan bidra till att reducera marint skräp med minst 30 procent fram till 2020.

Kommissionen kommer att verka för internationella riktlinjer för fysisk planering i kust- och havsområden till 2025 och bidra till att utvidga marina skyddade områden över hela världen med finansiering genom Horisont 2020- och Life-programmen.

3. Stärka internationell havsforskning och tillhörande data

Uppskattningsvis 90 procent av havsbottnarna är ännu inte kartlagda. Mindre än 3 procent används för ekonomisk verksamhet. Större förståelse och välgrundad vetenskaplig kunskap är en förutsättning för hållbar förvaltning av havets resurser och minskning av människans belastning. EU:s marina datanätverk, det europeiska nätverket för marin observation och datainsamling, tillhandahåller data från över 100 marina forskningsorgan och är tillgängligt för alla. Kommissionen kommer att föreslå hur man kan utveckla denna databas till ett världsomspännande nätverk för marina data.

De föreslagna åtgärderna kommer att diskuteras med EU:s medlemsstater i rådet och Europaparlamentet.

Bakgrund

Dagens förslag är en del av EU:s svar på FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling, särskilt dess mål 14 att bevara och på ett hållbart sätt nyttja hav och marina resurser. Det grundar sig på det politiska uppdrag som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker gav kommissionären Karmenu Vella, nämligen att arbeta med utformningen av den internationella havsförvaltningen i FN, i andra multilaterala forum och bilateralt med viktiga samarbetspartner.

EU:s roll när det gäller att främja säkerhet och trygghet, global maritim tillväxt och global styrning genom bilaterala, regionala och multilaterala partnerskap stöds av EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken. Den globala strategi som presenterades av den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini i juni 2016 efterlyser mer sammanlänkad inre och yttre politik. Dagens gemensamma meddelande syftar till att koppla samman interna och externa säkerhetsaspekter för god havsförvaltning. Det tar hänsyn till befintliga strategier som EU:s strategi för sjöfartsskydd och regionala strategier, t.ex. för Guineabukten och Indiska oceanen, inklusive den integrerade politiken för Arktis. Dessa insatser syftar till att leda till bättre och delat internationellt ansvar för våra hav.

Läs mer

Det gemensamma meddelandet och faktablad finns på webbplatsen för internationell havsförvaltning

Infografik om internationell havsförvaltning

Infografik om EU och internationell havsförvaltning

EU:s insatser i Medelhavet

IP/16/3619

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar