Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Tarptautinis vandenynų valdymas. ES siekia, kad vandenynai būtų saugūs, apsaugoti, švarūs ir darniai valdomi

Briuselis, 2016 m. lapkričio 10 d.

Pasaulinės vandenynų ekonomikos vertė siekia 1,3 mlrd. EUR. Klimato kaita, skurdas ir aprūpinimas maistu – tai tik keletas pasaulinio masto problemų, kurias galima veiksmingai spręsti tik vandenynus geriau saugant ir darniai valdant.

Šiandien Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai priėmė bendrą komunikatą, kuriame siūlomi veiksmai, padėsiantys išlaikyti saugius, švarius ir darniai valdomus vandenynus. Europos Sąjunga, kaip stipri pasaulinio masto veikėja, siūlo geresnio vandenynų valdymo taikant tarpsektorinį taisyklėmis įgyvendinamą tarptautinį principą darbotvarkę.

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: „Šiuo bendru komunikatu patvirtiname savo įsipareigojimą ES piliečių ir viso pasaulio labui aktyviai prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo.Mūsų vandenynams kelia grėsmę nusikaltimai, piratavimas ir ginkluoti apiplėšimai. Bandymai reikšti teritorinius ar jūrinius reikalavimus ne tik pažeidžia regioninį stabilumą, bet ir kenkia pasaulinei ekonomikai. Vandenynus turime valdyti visomis priemonėmis. Vandenynų valdymas turi būti labiau integruotas į Europos Sąjungos išorės veiksmus. Tai yra konkretus Visuotinės ES užsienio ir saugumo politikos strategijos praktinio įgyvendinimo pavyzdys.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas pabrėžė: „Vandenynai suteikia daug galimybių skatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir inovacijas, tačiau jie labiausia nukenčia nuo didžiausių pasaulinio masto problemų, tokių kaip klimato kaita, į jūra išmestos šiukšlės ir gyventojų skaičiaus didėjimas. Šiuo komunikatu pabrėžiama Europos Sąjungos kaip darnaus vystymosi lyderės, pasaulinės vandenynų valdymo sistemos veikėjos ir vandenynų išteklių naudotojos vaidmens svarba.“

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Vandenynai sudaro beveik 70 % mūsų planetos. Pasaulio gyventojai jau suprato, kad vandenynais reikia rūpintis geriau. To galima pasiekti tik glaudžiu tarptautiniu bendradarbiavimu. ES imasi iniciatyvos kurti tvirtesnę pasaulinę vandenynų valdymo sistemą. Siūlome darbotvarkę, pagal kurią numatyta patobulinti vandenynų valdymą, mažinti žmogaus veiklos poveikį mūsų vandenynams ir investuoti į mokslinius tyrimus. Ją įgyvendinant bus užtikrintas tausus jūros išteklių naudojimas, sveikų jūrų ekosistemų puoselėjimas ir vandenynų ekonomikos suklestėjimas.“

Šiandienos pasiūlyme nustatyta 14 veiksmų, kurių reikia imtis trijose prioritetinėse srityse: 1) tobulinti tarptautinio vandenynų valdymo sistemą, 2) sumažinti žmogaus veiklos poveikį vandenynams ir sukurti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai, 3) aktyviau vykdyti tarptautinius vandenynų mokslinius tyrimus ir rinkti duomenis apie vandenynus.

1. Tobulinti tarptautinio vandenynų valdymo sistemą

Reikia išplėsti vandenynų srities esamų nuostatų taikymo sritį ir geriau jas taikyti, pavyzdžiui, nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose rajonuose arba kad sutarti darnaus vystymosi tikslai (pvz., iki 2020 m. pasiekti 10 % saugomų jūrų rajonų tikslą) būtų įgyvendinami tarptautiniu mastu. ES bendradarbiaus su tarptautiniais partneriais, kad užtikrintų jos įgyvendinimą, o 2017 m. spalio mėn. surengs konferenciją „Mūsų vandenynai“, kur nagrinės, kaip toliau vykdyti šiuos įsipareigojimus. Be to, iki 2018 m. Komisija parengs gamtos išteklių žvalgymo ir eksploatavimo nacionalinei jurisdikcijai priklausančiuose rajonuose gaires.

Kaip numatyta Jūrų saugumo strategijoje, ES, visapusiškai išnaudodama naujos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, Europos jūrų saugumo agentūros ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros pajėgumus, bendradarbiaus su šalimis partnerėmis, kad sumažėtų jūrų saugumui kylanti grėsmė ir rizika (pvz., piratavimas, prekybas žmonėmis, ginklais ir narkotikais). ES taip pat aktyviai dalyvauja pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką Viduržemio jūroje ir Indijos vandenyne vykdomose misijose ir operacijose. Kovojant su piratavimu prie Somalio krantų vykdoma EUNAVFOR ATALANTA operacija. EUNAVFOR MED operacija „Sophia“ padeda išardyti neteisėtai žmones gabenančių nusikaltėlių ir prekeivių žmonėmis tinklus. Ją vykdant Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje iki šios dienos išgelbėta daugiau nei 28 000 gyvybių.

2. Sumažinti žmogaus veiklos poveikį vandenynams ir sukurti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai

Įsigaliojus Paryžiaus susitarimui Komisija imsis aktyvesnių su vandenynais susijusių veiksmų, siekdama įgyvendinti nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus. Pirmas žingsnis – 2016 m. lapkričio 12 d. COP 22 Marakešo susitikime rengiama „Vandenynų diena“. Vandenynai sugeria 25 % viso CO2 kiekio, taigi jie yra svarbūs klimato reguliuotojai. Nereaguojant į vandenynų šiltėjimą ir rūgštėjimą, vandenynai gali nebeatlikti šios reguliavimo funkcijos.

ES prioritetas – kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba. Neteisėtai sužvejojama ne mažiau kaip 15 % visų kasmet pasaulyje sužvejojamų žuvų, kurių vertė sudaro 8–19 mlrd. EUR. ES, kaip kovos su NNN žvejyba lyderė, rems daugiašalius veiksmus ir stiprins Interpolo vaidmenį kovojant su NNN žvejyba. Komisija pradės įgyvendinti bandomąjį projektą – palydovinio ryšio sistemomis stebėti neteisėtą žvejybą visame pasaulyje.

Dar viena didžiulė grėsmė mūsų vandenynams – į jūrą išmetamos šiukšlės. Remdamasi Žiedinės ekonomikos veiksmų planu, ES iki 2017 m. pasiūlys Plastiko strategiją, kuri padės į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį iki 2020 m. sumažinti bent 30 %.

Iki 2025 m. Komisija ketina parengti tarptautines Jūrinių teritorijų planavimo gaires ir, skirdama finansavimą pagal programas „Horizontas 2020“ ir LIFE, išplėsti pasaulio saugomų jūrų rajonų plotą.

3. Aktyviau vykdyti tarptautinius vandenynų mokslinius tyrimus ir rinkti duomenis apie vandenynus

Dar neištirta apie 90 % visų vandenynų dugno. Ekonomikos reikmėms naudojama mažiau nei 3 % dugno. Norint darniai valdyti vandenynų išteklius ir mažinti žmogaus veiklos poveikį vandenynams būtina geriau juos pažinti ir sukaupti patikimų mokslinių žinių. Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklas (ES jūrų duomenų tinklas) kaupia iš daugiau kaip 100 jūrų mokslinių tyrimų įstaigų gaunamus duomenis ir leidžia su jais susipažinti visiems. Komisija pasiūlys, kaip naudojantis šia duomenų baze sukurti pasaulinį jūrų duomenų tinklą.

Siūlomi veiksmai dabar bus aptariami su ES valstybėmis narėmis Taryboje ir Europos Parlamentu.

Pagrindiniai faktai

Iniciatyva, apie kurią šiandien paskelbta, yra neatsiejama ES veiksmų pagal Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. dalis. Ja visų pirma siekiama 14-ojo darnaus vystymosi tikslo – išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius. Ji grindžiama Komisijos Pirmininko J.–C. Junckerio Komisijos nariui Karmenu Vellai suteiktais įgaliojimais „prisidėti rengiant tarptautinio vandenynų valdymo principus Jungtinėse Tautose, kituose daugiašaliuose forumuose ir dvišalėse derybose su pagrindiniais pasauliniais partneriais“.

ES vaidmuo skatinant saugą ir saugumą, pasaulinį jūrų sektoriaus augimą ir pasaulinį valdymą sudarant dvišales, regionines ir daugiašales partnerystes grindžiamas Visuotine ES užsienio ir saugumo politikos strategija. 2016 m. birželio mėn. vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini pristatytoje Visuotinėje strategijoje raginama labiau susieti vidaus ir išorės politiką. Šiuo bendru komunikatu siekiama susieti gero vandenynų valdymo vidaus ir išorės saugumo aspektus. Jame atsižvelgta į jau taikomas strategijas, visų pirma ES jūrų saugumo strategiją, ir regionines strategijas, kaip antai Gvinėjos įlankos ir Indijos vandenyno strategijas bei integruotą Arkties politiką. Šiais veiksmais siekiama tarptautiniu lygmeniu geriau dalytis atsakomybe už mūsų vandenynus.

Daugiau informacijos

Bendras komunikatas ir informacijos suvestinė pateikiami Tarptautinio vandenynų valdymo interneto svetainėje

Tarptautinis vandenynų valdymas. Vaizdinė informacija

ES ir tarptautinis vandenynų valdymas. Vaizdinė informacija

ES operacijos Viduržemio jūroje

IP/16/3619

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar