Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Premestitev in preselitev: države članice si morajo še naprej prizadevati za uresničevanje zavez

Bruselj, 9. novembra 2016

Danes je Komisija sprejela najnovejše poročilo o napredku v okviru programov EU za nujno premestitev in preselitev, v katerem ocenjuje ukrepe, ki so bili sprejeti po 28. septembru 2016.

Po objavi prejšnjega poročila je bilo preseljenih še dodatnih 1 157 oseb, kar pomeni, da so države članice še naprej uresničevale svoje zaveze za zagotovitev zakonitih poti tistim, ki potrebujejo zaščito. Takih oseb je bilo doslej vsega skupaj 11 852, to pa je več kot polovica od 22 504 oseb, predvidenih v programu iz julija 2015. Na splošno pozitivni trend v zvezi s premestitvami je bil v zadnjih nekaj mesecih potrjen z dodatnimi 1 212 premestitvami, ki so bile opravljene v obdobju poročanja. Čeprav je šlo za kratkoročno zmanjšanje zaradi posebnih okoliščin, izjemni upad v primerjavi z visokim številom premestitev v septembru kaže, da so nadaljnja prizadevanja držav članic za ohranitev dosedanjega pozitivnega trenda še vedno nujna.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „V mesecih, ki so sledili poletju, smo zaznali pozitivne trende tako na področju premestitev kot tudi preselitev, zdaj pa je napočilo obdobje za ohranitev teh trendov. Cenim dosedanje dosežke držav članic na področju skupnih prizadevanj za premestitve in preselitve. Želim si, da bi bilo vsak teden sprejeto stabilno število zavez in opravljeno stabilno število premestitev ter da bi bili postopki hitri . Nujna so dodatna prizadevanja pri obravnavi naraščajočega števila prihodov v Italijo in več tisoč oseb, ki so obtičale v Grčiji.  Odkar so bili programi vzpostavljeni, je minilo eno leto in pričakujemo, da bodo države članice okrepile svoja prizadevanja in v celoti izpolnile svoje zaveze.“

Premestitev

Po rekordnem številu premestitev v septembru, in sicer je bilo v tem mesecu opravljenih 1 372 premestitev, se je oktober izkazal kot prehoden mesec, v katerem so premestitve potekale počasneje kot v prejšnjih obdobjih poročanja. Od 28. septembra do 8. novembra je bilo premeščenih 1 212 oseb, vključno s 921 osebami iz Grčije in 291 osebami iz Italije. Zlasti se v manjšem številu premestitev v oktobru (opravljenih je bilo 779 premestitev, od tega 549 iz Grčije in 230 iz Italije) odraža manjše število sprejetih zavez v avgustu, ki je posredno vplivalo na nižjo raven premestitev. Ne glede na to pa število načrtovanih premestitev, ki so bile doslej opravljene v novembru, kaže, da je oktobrski upad izjema, in sicer gre bolj za kratkotrajni padec kot za trajno zmanjšanje. Vendar pa to začasno nazadovanje na splošno pozitivnega trenda potrjuje, da so potrebna nadaljnja prizadevanja za povečanje števila premestitev na mesec in za ohranitev stalnega ritma premestitev. Čeprav se je število premestitev mladoletnikov brez spremstva začelo povečevati, je treba narediti več za hitro premestitev vseh mladoletnikov brez spremstva, ki so do tega upravičeni.

V Grčiji trenutno število oseb z državljanstvom, zaradi katerega so upravičene do premestitve, znaša okrog 24 000 oseb, v Italijo pa je od januarja 2016 prispelo okrog 20 400 takih oseb. Če se prizadevanja za premestitve okrepijo, bi morale biti premestitve vseh upravičenih izvedljive v obdobju premestitev (do septembra 2017).

Z novim prihodom migrantov v Italijo, od 26. septembra se je tja zateklo že 29 844 oseb, in še vedno težavnimi humanitarnimi razmerami v Grčiji, ki trenutno gosti več kot 61 700 migrantov, premestitve ostajajo ključnega pomena za ublažitev pritiska na ti državi. Komisija ponovno poziva države članice, ki niso sprejele zavez ali niso sodelovale pri premestitvah, da to storijo brez odlašanja.

Poleg tega Komisija poziva države članice, ki so že sodelovale pri programu za premestitev, da še naprej sprejemajo zaveze in redno opravljajo premestitve ter v skladu z obsegom dodelitev pospešujejo odzivni čas na zahteve za premestitev, izmenjujejo informacije v zvezi z razlogi za zavrnitev prek zavarovanega kanala, ki ga zagotavlja Europol, ter povečajo svoje sprejemne zmogljivosti za nastanitev prosilcev za premestitev.

Komisija prav tako poziva Grčijo in Italijo, da še naprej povečujeta zmogljivosti za obravnavo. Komisija zlasti poziva Grčijo, da vzpostavi preostale centre za premestitev, ter Italijo, da izvede dogovore z Europolom in opravi prve predaje v okviru premestitev mladoletnikov brez spremstva.

Preselitev

Izvajanje v okviru programa EU za preselitev iz julija 2015 dobro napreduje, saj je bila doslej preseljena več kot polovica od 22 504 zajetih oseb. Na podlagi informacij, ki so jih poslale udeležene države, se je do 7. novembra v okviru programa za preselitev 11 852 ljudi preselilo v 21 držav preselitve (Avstrijo, Belgijo, Češko republiko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Islandijo, Irsko, Italijo, Latvijo, Lihtenštajn, Litvo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Portugalsko, Španijo, Švedsko, Švico in Združeno kraljestvo). Švedska, Združeno kraljestvo in Finska ter pridružene države Švica, Lihtenštajn in Islandija so že izpolnili svoje zaveze.

Število preselitev iz Turčije, ki so v skladu z izjavo EU in Turčije ter zajete v splošnih podatkih o preselitvah, se še naprej povečuje, države članice pa nadaljujejo z ocenjevanjem spisov, ki jim jih je Turčija predložila prek Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce. Od 4. aprila 2016 je bilo v EU iz Turčije preseljenih 2 217 Sircev, od tega 603 po objavi prejšnjega poročila. Ritem preseljevanja ostaja nespremenjen, poleg Belgije, Estonije, Francije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Španije in Švedske, pa je pri preselitvah sodelovala tudi Norveška. Nujno je, da države članice še naprej izpolnjujejo svoje zaveze v zvezi s preselitvijo, tudi v okviru izvajanja izjave EU in Turčije.

Ozadje

Začasni program za nujno premestitev je bil uveden z dvema sklepoma Sveta, sprejetima septembra 2015, s katerima so se države članice zavezale, da bodo do septembra 2017 iz Italije in Grčije (ter po potrebi iz drugih držav članic) premestile do 160 000 oseb.

Komisija je 8. junija 2015 sprejela predlog o evropskem programu za preselitev, države članice pa so se nato 20. julija 2015 dogovorile o preselitvi 22 504 oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito.

Po srečanju voditeljev EU in Turčije 29. novembra 2015 je bil sprejet akcijski načrt EU in Turčije. Prostovoljni program sprejema, ki ga je Komisija predlagala 15. decembra 2015, je ključni element tega načrta, katerega cilj je podpora Turčiji pri upravljanju beguncev ter vzpostavitev varnega in zakonitega kanala za posameznike, ki potrebujejo zaščito.

Evropski svet je 7. marca 2016 pozval k pospešenemu izvajanju programa za premestitev, da bi se izboljšale humanitarne razmere v Grčiji. V svojih sklepih z dne 20. in 21. oktobra je Evropski svet ponovil svoj poziv k nadaljnjim ukrepom za pospešitev izvajanja programov za premestitev in preselitev glede na nujnost zagotovitve podpore Grčiji in Italiji. Današnje poročilo je odziv na sklepe Sveta in zavezo Komisije v okviru časovnega razporeda Vrnitev k schengenski ureditvi.

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016 določa, da bo za vsakega Sirca, ki ga Turčija ponovno sprejme z grških otokov, nek drug Sirec iz Turčije preseljen v EU. To načelo se uporablja od 4. aprila 2016 dalje. Prednost imajo migranti, ki v preteklosti niso neregularno vstopili ali poskusili vstopiti v EU.

Na podlagi izjave EU in Turčije je Svet 29. septembra sprejel spremembo drugega sklepa Sveta o premestitvi, da bi dal na razpolago za zakonit sprejem Sircev iz Turčije v EU 54 000 še nedodeljenih mest od 160 000 mest, ki so predvidena za premestitev.

Komisija je 13. julija predlagala trajni okvir EU za preselitev, da bi se določil skupni nabor standardnih postopkov za izbor kandidatov za preselitev in skupni status zaščite za osebe, preseljene v EU, s čimer bodo evropska prizadevanja v zvezi s preselitvijo v prihodnje poenostavljena in bolj osredotočena.

Komisija je 16. marca 2016 sprejela prvo poročilo o premestitvi in preselitvi. Drugo poročilo je bilo sprejeto 12. aprila, tretje 18. maja, četrto 15. junija, peto 13. julija in šesto 28. septembra 2016.

Več informacij

Sporočilo: Šesto poročilo o premestitvi in preselitvi

Priloga 1: Premestitve iz Grčije          

Priloga 2: Premestitve iz Italije

Priloga 3: Stanje izvajanja preselitve

INFORMATIVNI PREGLED: Premestitev in preselitev

INFORMATIVNI PREGLED: Obvladovanje begunske krize: finančna podpora EU Grčiji

Pogosta vprašanja: Vzpostavitev okvira EU za preselitev

Evropska agenda o migracijah

Sklep Sveta o premestitvi 40 000 oseb iz Italije in Grčije

Sklep Sveta o premestitvi 120 000 oseb iz Italije in Grčije

Sklep Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

Sklepi Sveta o preselitvi 20 000 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito

Sporočilo za medije: Prostovoljni program humanitarnega sprejema za begunce iz Sirije v Turčiji

Priporočilo Komisije za prostovoljni program humanitarnega sprejema za begunce iz Sirije v Turčiji

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016

IP/16/3614

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar