Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Udvidelsespakken 2016: Troværdig udvidelsesproces vigtig drivkraft for forandring og stabilitet i det sydøstlige Europa

Bruxelles, den 9. november 2016

Udvidelsespakken 2016: Troværdig udvidelsesproces vigtig drivkraft for forandring og stabilitet i det sydøstlige Europa

Europa-Kommissionen vedtog i dag sin årlige udvidelsespakke. Heri indgår der en vurdering af, hvor langt landene på Vestbalkan og Tyrkiet er nået i gennemførelsen af vigtige politiske og økonomiske reformer, samt hvad der skal gøres for at tackle de resterende udfordringer. Kommissionen anbefaler bl.a., at medlemsstaterne bør overveje at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien, dog udelukkende under forudsætning af troværdige og konkrete fremskridt med hensyn til omlægningen af retsvæsenet, navnlig kontrollen af dommere og anklagere.

Ved fremlæggelsen af udvidelsespakken udtalte Johannes Hahn, kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger: "Udsigten til EU-medlemsskab er stadig en vigtig drivkraft for forandring og stabilitet i landene i Sydøsteuropa, og en troværdig udvidelsesproces er fortsat et uundværligt redskab til at styrke disse lande og hjælpe dem med at gennemføre politiske og økonomiske reformer. I dag gentager vi EU's fortsatte støtte til disse bestræbelser og opfordrer regeringerne i udvidelseslandene til mere aktivt at tilslutte sig de nødvendige reformer og oprigtigt gøre disse til en del af deres politiske dagsorden – ikke fordi EU kræver det, men fordi det er bedst for deres borgere og Europa som helhed".

Herudover sagde kommissær Johannes Hahn, at dette års årsberetning om Tyrkiet kommer på et meget vigtigt tidspunkt for Tyrkiet og forbindelserne mellem EU og Tyrkiet: "Vi er dybt bekymrede over den forværring af retstatsprincippet og demokratiet, der er fundet sted efter det mislykkede kupforsøg. Tyrkiet bør af hensyn til egen interesse omgående holde op med at bevæge sig væk fra EU.''

I de fleste lande har udvidelsespolitikken fortsat ført til resultater og reformer, dog i forskellige tempi. Et fortsat engagement i forhold til princippet om det vigtigste først er derfor stadig absolut nødvendigt. Kommissionen vil fortsat fokusere sine bestræbelser på retsstatsprincippet, bl.a. sikkerhed, grundlæggende rettigheder, demokratiske institutioner og omlægning af den offentlige forvaltning, samt på økonomisk udvikling og konkurrencedygtighed. En stærkere rolle for civilsamfundet og berørte parter mere generelt er stadig afgørende.

Status

retsstatsområdet er der overordnet gjort en indsats for at modernisere de retlige rammer og den retlige infrastruktur. Albanien har enstemmigt vedtaget forfatningsændringer, som danner grundlag for en vidtgående og omfattende reform af retsvæsenet. De fleste lande støder dog fortsat på problemer, når det drejer sig om at sikre et effektivt og tilstrækkeligt uafhængigt og pålideligt retsvæsen. Alle lande har i de seneste år styrket deres rammer for bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet. Nu bør der mere end nogensinde før fokuseres på at skabe resultater for så vidt angår efterforskning og retsforfølgelse af og domfældelse i sager på alle niveauer. Udvidelseslandene har også ændret deres straffe- og antiterrorlovgivning ved at indføre mere robuste værktøjer til bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme. Visse lande har vedtaget nye antiterrorstrategier og -handlingsplaner, men der bør gøres mere for at modarbejde radikalisering, navnlig på uddannelsesområdet og gennem bedre kontrol med midler fra udlandet til fremme af radikalt indhold.

De grundlæggende rettigheder indskrives fortsat i vid udstrækning i udvidelseslandenes lovgivning. I landene på Vestbalkan er der stadig konkrete mangler, men i det store og hele er situationen stabil. I Tyrkiet er der sket en tilbagegang på dette område, og den praktiske gennemførelse viser ofte betydelige mangler. Efter kupforsøget i juli blev der erklæret undtagelsestilstand, i forbindelse med hvilken der blev truffet vidtrækkende foranstaltninger, der har indskrænket de grundlæggende rettigheder. Mange alvorlige krænkelser af forbuddet mod tortur og mishandling og af proceduremæssige rettigheder skulle angiveligt have fundet sted i kølvandet på kupforsøget.

Ytrings- og mediefriheden giver fortsat anledning til særlig bekymring i de fleste udvidelseslande, dog i forskelligt omfang. Som allerede konstateret i de seneste år er der ikke sket fremskridt på dette område, og i visse tilfælde er situationen blevet værre. Diskrimination og fjendtlighed over for sårbare grupper, herunder på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet, er stadig et alvorligt problem.

Migrationskrisen har været et af de vigtigste punkter på den politiske dagsorden i det seneste år. Den har vist, at udvidelsespolitikken stadig har strategisk betydning i regionen. EU reagerede på en sammenhængende og rettighedsorienteret måde. Den reelle lukning af Vestbalkanruten gennem de berørte lande har sammen med erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts skabt tydelige resultater på stedet, idet antallet af irregulære migranter og asylansøgere, der er ankommet til de græske øer, er faldet væsentligt, nemlig fra flere tusinde om dagen til mindre end 100 pr. dag i gennemsnit. Dette har også ført til et kraftigt fald i antallet af omkomne på havet.

I en række lande er det stadigvæk en stor udfordring at få de demokratiske institutioner til at fungere korrekt. Den centrale rolle, som de nationale parlamenter spiller for demokratiet, skal forankres i den politiske kultur. Kupforsøget i Tyrkiet var et chokerende og brutalt angreb på de demokratisk valgte institutioner. I betragtning af den alvorlige trussel mod det tyrkiske demokrati og den tyrkiske stat var den hurtige og beslutsomme reaktion på denne trussel berettiget. Omfanget og den kollektive karakter af de foranstaltninger, der blev truffet umiddelbart efter kupforsøget, rejser dog en række spørgsmål.

Fremskridtene med hensyn til omlægningen af den offentlige forvaltning har varieret fra land til land. Borgernes ret til god forvaltning, adgang til oplysninger og forvaltningsret skal sikres bedre.

Den økonomiske situation er med højere vækst, større investeringer og flere jobs i den private sektor gradvist blevet bedre i hele regionen. Men med en offentlig forvaltning, der ikke er særlig effektiv, og høje arbejdsløshedstal står alle udvidelseslande økonomisk og socialt over for store strukturelle udfordringer. Navnlig ungdomsarbejdsløsheden er stadig foruroligende høj. Investeringsmiljøet påvirkes også negativt af de fortsatte svagheder på retsstatsområdet.

Incitamentet gennem "Berlinprocessen" og initiativet for de seks lande på Vestbalkan, navnlig for så vidt angår EU's dagsorden for konnektivitet, har fortsat ført til øget regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser og derved støttet politisk stabilisering og økonomiske muligheder.

BAGGRUND

Udvidelsesprocessen

Den nuværende udvidelsesdagsorden omfatter landene på Vestbalkan og Tyrkiet. Der er indledt tiltrædelsesforhandlinger med kandidatlandene Tyrkiet (2005), Montenegro (2012) og Serbien (2014), men endnu ikke med den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (kandidatland siden 2005) og Albanien (kandidatstatus i 2014). Bosnien-Hercegovina og Kosovo er potentielle kandidatlande.

Nærmere oplysninger om og anbefalinger til de enkelte lande findes her:

Strategipapir:

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_strategy_paper_en.pdf

Albanien:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3636_en.htm

Bosnien-Hercegovina:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3637_en.htm

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3634_en.htm

Kosovo:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3633_en.htm

Montenegro:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3638_en.htm

Serbien:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3635_en.htm

Tyrkiet:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3639_en.htm

 

 

IP/16/3613

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar