Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår ändringar av EU:s antidumpnings- och antisubventionslagstiftning

Bryssel den 9 november 2016

En ny metod för att bedöma snedvridningen av marknaden i tredjeländer i syfte att garantera rättvis handel vid import till EU.

Kommissionen presenterade idag ett förslag till ny metod för dumpningsberäkning för import från länder där det förekommer snedvridning av marknaden eller där staten har ett stort inflytande på ekonomin. Syftet är att se till att Europa har handelspolitiska skyddsinstrument som klarar av att hantera den rådande verkligheten – i synnerhet överkapacitet – i den internationella handelsmiljön, samtidigt som man respekterar EU:s internationella förpliktelser inom WTO:s rättsliga ram. Förslaget, som medför ändringar av EU:s antidumpnings- och antisubventionslagstiftning, följer på ett omfattande offentligt samråd och åtföljs av en konsekvensanalys.

EU måste se till att dess handelspolitiska skyddsinstrument förblir effektiva när det gäller att hantera avsevärda snedvridningar av marknaden i vissa länder som kan leda till industriell överkapacitet och till att exportörer uppmuntras till att dumpa sina produkter på EU:s marknad. Detta vållar europeisk industri skada, vilket i slutändan kan leda till förlust av arbetstillfällen och fabriksnedläggningar, som har varit fallet nyligen i EU:s stålsektor.

Dagens förslag bör ses mot bakgrund av att Europeiska rådet i oktober efterlyste en snar och väl avvägd överenskommelse om rådets ståndpunkt om den genomgripande moderniseringen av de handelspolitiska skyddsinstrumenten senast i slutet av 2016. En reform av antidumpningsmetoden skulle vara en viktig del av de reformer som krävs, utöver den modernisering av de handelspolitiska skyddsinstrumenten som kommissionen föreslog 2013.

Denna nya metod skulle tillämpas på ärenden som inleds när de ändrade regler träder i kraft. Förslaget innehåller även en övergångsperiod under vilken de antidumpningsåtgärder som för närvarande gäller fortsatt följer den befintliga lagstiftningen. Kommissionen föreslår också en förstärkning av EU:s antisubventionslagstiftning så att eventuella nya subventioner som upptäcks vid en utredning också kan undersökas och tas med i beräkningen av de slutgiltiga tullarna. Europaparlamentet och rådet ska nu besluta om förslaget genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

– Handel är Europas bästa instrument för tillväxt, säger kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft . Men frihandeln måste vara rättvis och bara rättvis handel kan vara fri. Idag presenterar vi ett förslag om att anpassa våra handelspolitiska skyddsåtgärder för att hantera den nya situationen med överkapacitet och en föränderlig internationell rättslig ram. Fler än 30 miljoner arbetstillfällen i Europeiska unionen, inklusive 6 miljoner arbetstillfällen i små och medelstora företag, är beroende av fri och rättvis handel som står i centrum för EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning.

– Förslaget är viktigt för att det betyder att EU respekterar sina åtaganden inom WTO, säger Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär. Metoden är landsneutral och beviljar inte något land ”marknadsekonomisk status”. När förslaget antagits av Europaparlamentet och rådet kommer det att säkerställa att EU:s handelspolitiska skyddsinstrument anpassas för att möta nya utmaningar liksom de rättsliga och ekonomiska förhållandena. Vi upprätthåller också en likvärdig skyddsnivå.

Enligt nuvarande regler beräknas under normala marknadsförhållanden dumpning genom en jämförelse av exportpriset för en produkt till EU med de inhemska priserna eller kostnaderna för produkten i exportlandet. Detta tillvägagångssätt kommer att behållas och kompletteras med en ny metod som kommer att vara landsneutral. Det kommer att gälla på samma sätt för alla WTO-medlemmar och ta hänsyn till betydande snedvridningar i vissa länder som beror på statligt inflytande i ekonomin. WTO-medlemmar kommer inte längre att ingå i förteckningen över länder som omfattas av den så kallade metoden med jämförbart land. Denna metod kommer att reserveras för länder utan marknadsekonomi som inte är medlemmar av WTO.

Flera kriterier för att fastställa snedvridningen ska beaktas, bland annat statlig politik och inflytande, den utbredda förekomsten av statligt ägda företag, diskriminering i förhållande till inhemska företag och den finansiella sektorns oberoende. Kommissionen kommer att ta fram särskilda rapporter för länder eller sektorer där man konstaterar snedvridningar. Liksom i dag är det EU-företagen som lämnar in klagomål, men de kan använda kommissionens rapporter som underlag.

Kommissionens konsekvensanalys visar att de nya metoderna kommer att leda till en i huvudsak likvärdig nivå på antidumpningstullar som är fallet för närvarande.

Dagens beslut är en följd av de riktlinjedebatter som hölls i kommissionens kollegium i januari och i juli. Omfattande kontakter med arbetsmarknadens parter och berörda parter och ett offentligt samråd (med mer än 5 300 svar) låg också som grund för kommissionens diskussion i dag. En fullständig konsekvensbedömning har utförts för att bedöma konsekvenserna av eventuella beslut för varje medlemsstat och ekonomisk sektor.

Den antagna metoden kommer att se till att EU uppfyller sina internationella rättsliga åtaganden, garanterar fortsatt och stärkt effektivitet för EU:s handelspolitiska skyddsinstrument samtidigt som man behåller den övergripande sysselsättningsnivån.

Detta förslag ersätter inte 2013 års förslag om modernisering av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument. Det tidigare förslaget skulle rationalisera förfarandena och göra det möjligt för EU att kräva högre tullar under vissa omständigheter. Europaparlamentet antog sitt betänkande vid första behandlingen och kommissionen räknar med att rådet snabbt undanröjer de skilda meningar som hindrar dess antagande. Rådet kommer att behandla detta förslag fredagen den 11 november.

Båda dessa förslag togs upp i kommissionens meddelande ”Mot en robust handelspolitik för EU för att skapa sysselsättning och tillväxt” som lades fram av kommissionen före Europeiska rådets möte i oktober.

Läs mer

MEMO: Kommissionen föreslår ändringar av EU:s antidumpnings- och antisubventionslagstiftning

Förslaget

Konsekvensbedömning

Kommissionär Malmströms blogg

Pressmeddelande: Kommissionen uppmanar medlemsländerna att stödja förslag som ska stärka EU:s skydd mot illojal handel

Pressmeddelande: Stålindustrin: Kommissionen arbetar för hållbar sysselsättning och tillväxt i EU

Pressmeddelande: Kommissionens riktlinjedebatt i juli 2016

Meddelande: Modernisering av de handelspolitiska skyddsinstrumenten (2013): Att anpassa de handelspolitiska skyddsinstrumenten till dagens europeiska ekonomi

Läs mer om EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder

IP/16/3604

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar