Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság az uniós dömpingellenes és szubvencióellenes jogszabályok módosítását javasolja

Brüsszel, 2016. november 9.

Új módszer a harmadik országbeli piaci torzulások értékelésére annak érdekében, hogy az EU-ba irányuló behozatal a tisztességes kereskedelem szabályait kövesse.

Az Európai Bizottság ma új dömpingszámítási módszerre tett javaslatot az olyan országokból érkező behozatallal kapcsolatban, amelyekre jelentős piaci torzulás jellemző, vagy amelyekben az állam széles körű befolyást gyakorol a gazdaságra. A javaslat azt hivatott biztosítani, hogy az Európa számára rendelkezésre álló piacvédelmi eszközök segítségével – az EU által a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) jogi keretein belül vállalt nemzetközi kötelezettségek teljes körű tiszteletben tartása mellett – kezelhetők legyenek a nemzetközi kereskedelmi környezetben uralkodó jelenlegi realitások, nevezetesen a kapacitásfeleslegek. Az uniós dömpingellenes és szubvencióellenes jogszabályok változtatásaira irányuló, hatásvizsgálattal is alátámasztott javaslat széles körű nyilvános konzultáció eredménye.

Az EU-nak biztosítania kell, hogy piacvédelmi eszközei továbbra is hatékonyan kezeljék az egyes országokat jellemző jelentős piaci torzulásokat, amelyek ipari kapacitásfeleslegekhez vezetnek, valamint arra késztetik az exportőröket, hogy dömpingelt áron értékesítsék termékeiket az uniós piacon. Ez kárt okoz az európai iparágaknak, és ezáltal elbocsátásokat és üzembezárásokat eredményezhet, amint arra a közelmúltban az uniós acéliparban már sor került.

Az októberi Európai Tanács arra szólított fel, hogy mielőbb, de legkésőbb 2016 végére kiegyensúlyozott megállapodás szülessen az összes piacvédelmi eszköz átfogó modernizálásával kapcsolatos tanácsi álláspontról. A mai javaslat ennek tükrében született. A dömpingellenes módszertan reformja a szükséges reformok fontos elemét képezné a Bizottság által még 2013-ban előterjesztett, az összes piacvédelmi eszközre irányuló javaslat mellett.

Az új dömpingellenes módszertan a módosított szabályok életbelépését követően indított ügyek esetében lenne alkalmazandó. A javaslat átmeneti időszakról is rendelkezik, amelynek során a jelenleg hatályos összes dömpingellenes intézkedés és a folyamatban lévő vizsgálatok változatlanul a meglévő szabályozást követnék. A Bizottság az uniós szubvencióellenes jogszabály szigorítására is javaslatot tett, hogy a jövőbeni ügyekben minden új, a vizsgálat során feltárt támogatás is vizsgálható legyen, és megjelenjen a kivetett végleges vámokban. Most az Európai Parlamenten és a Tanácson a sor, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében döntést hozzanak a javaslatról.

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így fogalmazott: A kereskedelem az európai növekedés legfőbb mozgatórugója: a kereskedelemnek azonban tisztességesnek kell lennie, és csak a tisztességes kereskedelem lehet szabad. Ma javaslatot terjesztünk elő azzal a céllal, hogy piacvédelmi eszközeinket a kapacitásfelesleg és a változó nemzetközi jogi keret új realitásaihoz igazítsuk. Több mint 30 millió európai állás – ebből 6 millió, kkv-knál betöltött állás – alapját a szabad és tisztességes kereskedelem jelenti, amely továbbra is a foglalkoztatást és növekedést célzó európai stratégia központi eleme.”

Az EU kereskedelempolitikáért felelős biztosa, Cecilia Malmström így nyilatkozott: Fontos javaslatról van szó, mivel hozzájárul ahhoz, hogy az EU teljesítse a WTO-n belüli kötelezettségeit. A módszer országsemleges, és nem nyújt »piacgazdasági státuszt« egyetlen országnak sem. A javaslat az európai parlamenti és tanácsi elfogadását követően biztosítani fogja, hogy az uniós piacvédelmi eszközök az új kihívásokhoz, valamint jogi és gazdasági realitásainkhoz igazodjanak. A védelem szintje ugyanakkor nem változik.”

A jelenlegi szabályok szerint rendes piaci körülmények között a dömping számítása során az adott termék Unióba irányuló exportja esetén alkalmazott exportárat összevetik a termék exportáló országon belüli belföldi áraival vagy költségeivel. Ez a megközelítés a továbbiakban is érvényesül, de kiegészül az új, országsemleges módszertannal. Egyformán vonatkozik majd minden WTO-tagra, és figyelembe fogja venni a gazdaságra gyakorolt állami befolyás miatt egyes országokat jellemző jelentős torzulásokat. A WTO-tagok így lekerülnek az úgynevezett „analóg ország” módszertan hatálya alá tartozó országokat felsoroló listáról. Ez a megközelítés azokra a nem piacgazdasággal rendelkező országokra lesz fenntartva, amelyek nem tagjai a WTO-nak.

A torzulások meghatározása során számos kritériumot figyelembe fognak venni, köztük például az állami politikákat és befolyást, az állami tulajdonú vállalkozások széles körű jelenlétét, a belföldi cégek előnyben részesítését és a pénzügyi szektor függetlenségét. A Bizottság különjelentéseket készít majd azokról az országokról vagy ágazatokról, amelyekben torzulásokat állapított meg. A jelenlegi helyzethez hasonlóan továbbra is az uniós ipari szereplők jogosultak panasztételre, ám panaszukat a Bizottság ilyen típusú jelentéseivel is alátámaszthatják.

A Bizottság által készített hatásvizsgálat szerint az új módszertan a jelenlegiekkel nagyjából azonos szintű dömpingellenes vámokat eredményez majd.

A mai döntést megelőzték a biztosi testület e tárgyban tartott januári és júliusi irányadó vitái. A ma hozott döntés alapjául emellett az érdekelt felekkel és a szociális partnerekkel folytatott intenzív párbeszéd, valamint egy (több mint 5300 választ eredményező) nyilvános konzultáció szolgált. Teljes körű hatásvizsgálat készült, hogy felmérjék a különböző döntések egyes tagállamokra és gazdasági ágazatokra gyakorolt hatását.

Az elfogadott megközelítés biztosítani fogja az EU nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítését, gondoskodni fog az uniós piacvédelmi eszközök változatlan hatékonyságáról és megerősítéséről, és mindeközben fenntartja a meglévő általános foglalkoztatási szintet.

A szóban forgó javaslat nem lép az uniós piacvédelmi eszközök korszerűsítésére irányuló 2013-as javaslat helyébe. A korábbi javaslat egyszerűsítené az eljárásokat, és lehetővé tenné, hogy az EU bizonyos körülmények között magasabb vámokat vessen ki. Az Európai Parlament első olvasatban elfogadta jelentését, és a Bizottság azt várja a Tanácstól, hogy mihamarabb feloldja a javaslat elfogadását akadályozó ellentéteket. A Tanács november 11-én, pénteken tárgyalja a javaslatot.

A „Szilárd uniós kereskedelmi politika a munkahelyteremtés és a növekedés érdekében” című, az Európai Tanács októberi ülését megelőzően előterjesztett bizottsági közlemény mindkét javaslatra kitér.

További információk

TÁJÉKOZTATÓ: A Bizottság az uniós dömpingellenes és szubvencióellenes jogszabályok módosítását javasolja

A javaslat

Hatásvizsgálat

Malmström biztos blogbejegyzése

Sajtóközlemény: A Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák a tisztességtelen kereskedelem elleni európai védelem megerősítésére irányuló javaslatokat

Sajtóközlemény: Acélipar: a Bizottság fellép a fenntartható foglalkoztatás és növekedés védelme érdekében

Sajtóközlemény: 2016. júliusi biztosi testületi irányadó vita

Közlemény: A piacvédelmi eszközök korszerűsítése: A piacvédelmi eszközök hozzáigazítása az európai gazdaság jelenlegi szükségleteihez (2013)

További információk az uniós piacvédelemről

IP/16/3604

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar