Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi ja Kanada tippkohtumisel sõlmitud kaubanduslepingus on üleilmse kaubanduse jaoks sätestatud kõrged standardid

Brüssel, 30. oktoober 2016

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, Slovakkia peaminister Robert Fico ja Kanada peaminister Justin Trudeau kirjutasid täna alla ELi ja Kanada laiaulatuslikule majandus- ja kaubanduslepingule.

Leping on kasulik nii suurtele kui ka väikestele eksportijatele ning sellega luuakse uusi võimalusi Euroopa ja Kanada äriühingutele, töötajatele ja tarbijatele. Kaotatakse peaaegu kõik impordimaksud (99%), millest tulenevalt säästavad Euroopa tööstuskaupade ja põllumajandussaaduste eksportijad rohkem kui 500 miljonit eurot aastas. Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping on praegu Euroopa Liidu kõige kõrgetasemelisem ja progressiivsem leping, see on suunanäitajaks tulevaste lepingute sõlmimisel. Lepinguga seatud eesmärgid säästva arengu, tööhõive ja keskkonnahoiu valdkondades on kaugeleulatuvamad kui varem sõlmitud kahepoolsete kaubanduslepingute puhul. Lisaks kaubavahetuse ja majandustegevuse hoogustamisele on laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu eesmärk ka ühiste väärtuste edendamine ja kaitsmine.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström sõnas: „Me saame üleilmastumist kujundada progressiivsete ja eesrindlike kaubanduslepingute kaudu, mis kaitsevad meie väärtusi ja millega seatakse uued standardid üleilmsele kaubandusele. Kanadaga sõlmitud leping on kui sild ühe meie lähima liitlase juurde, sellel on otsene mõju meie eksportijatele, ettevõtjatele ja töötajatele. Teame oma kogemusest, et kauplemisest on kõigile kasu. Vabanedes tarbetutest kuludest ja mitmekordsest bürokraatiast otsivad ettevõtted uusi turge ja võtavad tööle rohkem inimesi.“

Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimisega kaovad riigihangete juurdepääsupiirangud ning ELi ettevõtted saavad esitada pakkumusi riigihankelepingute saamiseks nii riigi tasandil kui ka Kanada provintside, piirkondade ja linnade tasandil. Kaubanduslepinguga avaneb teenuste turg ning spetsialistide, näiteks inseneride, raamatupidajate ja arhitektide jaoks muutub Kanadas töötamine lihtsamaks. Kanada tunnustab ka ELi kaitstud geograafiliste tähisega toodete eristaatust ning tagab rohkem kui 140 Euroopa toote (näiteks toodete „Prosciutto di Parma“ ja „Schwarzwälder Schinken“) kaitse Kanadas. Vähenevad paljude kaupade liikumist piiravad haldustakistused, sest kaob nõue kontrollida toodet mõlemal pool Atlandi ookeani. Uus kord on kasulik eelkõige väiksematele ettevõtjatele.

Mida leping hõlmab?

Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga luuakse põllumajandusettevõtjatele ja toiduainetootjatele uued võimalused, kaitstes seejuures täielikult ELi jaoks tundlikke valdkondi. Teatavate toodete (nt juust, vein ja kanged alkohoolsed joogid, puu- ja köögiviljad, töödeldud tooted ja kaitstud geograafilise tähisega tooted) osas on juurdepääs ELi turule piiratud ja kohandatud ning sõltub Kanada turu avatusest, et kaitsta Euroopa olulisi ekspordihuve.

Lepingust tulenevalt paraneb ELi liikmesriikide juurdepääs Kanada mereveoteenuste turule ja tagatakse geograafilise tähisega toodete kui Euroopa ainulaadsete põllumajandustoodete kaitse.

Kaubanduslepingust saavad kasu kõik 500 miljonit Euroopa Liidu tarbijat. Lepinguga tagatakse suurem valik, säilitades samas praegused kvaliteedistandardid. ELi turule saavad siseneda vaid sellised tooted ja teenused, mis vastavad täielikult ELi eeskirjadele. See tähendab, et laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga ei muudeta toiduohutust käsitlevaid ELi õigusakte, sealhulgas geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate toodete osas või hormoonidega töödeldud veiseliha keelustamise osas.

Praegu toimiva investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi asemel, mida rakendatakse liikmesriikide valitsuste sõlmitud paljude kahepoolsete kaubanduslepingute puhul, võetakse kasutusele uus ja täiustatud investeerimiskohtu süsteem. Uus mehhanism on avalik ega põhine ajutistel kohtutel. Selle muudatusega tagatakse investoritele diskrimineerimisvastane kaitse kitsalt piiritletud konkreetsete juhtumite korral, järgides samas kindlalt riigi õigust võtta avalikust huvist lähtuvalt reguleerivaid meetmeid.

Investeerimiskohtu menetlused on läbipaistvad ning kohtunikud määravad EL ja Kanada. Komisjon on võtnud kohustuse täiendada ja viimistleda investeerimisvaidluste lahendamise reformi ning viimastel nädalatel ja päevadel toimunud aruteludel on seda kohustust täpsustatud.

Liikmesriikidel on ka edaspidi õigus korraldada avalikke teenuseid nagu tervishoid ja haridus vastavalt oma äranägemisele. Seda ja muid küsimusi on täiendavalt selgitatud tõlgendavas ühisdokumendis, millele on kavas anda õigusjõud ning milles selgitatakse selgelt ja ühemõtteliselt seda, milles Kanada ja Euroopa Liit on kokku leppinud laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu arvukates artiklites.

Taust ja edasised sammud

Pärast lepingule alla kirjutamist peab Euroopa Parlament andma oma nõusoleku laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ajutiseks jõustamiseks. Lepingu ajutine kohaldamine, kuni selle kiidavad heaks liikmesriigid, nõukogu ja Euroopa Parlament, võimaldab Euroopa ettevõtetel ja tarbijatel juba varajases staadiumis lepingust kasu saada.

Kuna investeerimiskohtu süsteem on kaubanduslepingutega seoses uus teema ja avalikud arutelud selle üle ei ole paljudes riikides veel lõpule jõudnud, siis on ELi liikmesriigid teinud ettepaneku, et laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ajutine kohaldamine ei hõlmaks kõnealust süsteemi. Komisjon toetab seda ettepanekut. See tähendab, et süsteemi hakatakse rakendama siis, kui kõik liikmesriigid on lõpetanud oma riiklikud ratifitseerimismenetlused.

Senikaua täpsustavad komisjon ja Kanada uue süsteemi teatavaid aspekte nagu kohtunike valimine, väikeettevõtete juurdepääs süsteemile ja edasikaebamise mehhanism.

On olemas selged tõendid, et vabakaubanduslepingud hoogustavad Euroopa majanduskasvu ja tööhõivet. Näiteks on pärast ELi ja Korea Vabariigi vahelise kaubanduslepingu jõustumist 2011. aastal ELi eksport Lõuna-Koreasse suurenenud rohkem kui 55%. Teatavate põllumajandustoodete eksport suurenes 70% ja ELi autode müük Lõuna-Koreas on viie aasta jooksul kolmekordistunud. Ratifitseerimisprotsessi ajal kohaldati kõnealust lepingut ajutiselt.

Keskmiselt toetab iga täiendava miljardi euro võrra kasvanud eksport 15 000 töökoha loomist kogu ELis. Euroopas sõltub ekspordist 31 miljonit töökohta.

Lisateave:

Volinik Malmströmi blogikanne. Kanadaga sõlmitava lepingu allkirjastamine

Teabeleht: Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping, millega kehtestatakse üleilmse kaubanduse uus standard.

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping. Taust, küsimused ja vastused, sisu

Laiaulatuslikust majandus- ja kaubanduslepingust tulenev kasu. Eksportijate lood.

Lepingu tekst

IP/16/3581

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar