Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2016 m. transporto suvestinė. ES stiprina vidaus rinką

Briuselis, 2016 m. spalio 27 d.

Šiandien Europos Komisija paskelbė 2016 m. ES transporto suvestinę, kurioje lyginami valstybių narių rezultatai, suskirstyti į 30 kategorijų, apimančių visus transporto aspektus.

Šios rezultatų suvestinės tikslas – padėti valstybėms narėms nustatyti, kuriose srityse labiausiai reikia investicijų ir veiksmų. Ji rodo, kaip ES gerinama transporto vidaus rinka ir skatinama pereiti prie mažataršio judumo, o tai yra du J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetai.

Už transportą atsakinga Komisijos narė Violeta Bulc sakė: „Mano tikslas – kokybiška, nuo iškastinio kuro nepriklausoma, visiškai integruota ir efektyvi transporto sistema. Siekiant šio tikslo, rezultatų suvestinė yra lyg kelio ženklas, rodantis kryptį ir likusį atstumą. Ji padeda mums, valstybėms narėms ir suinteresuotiesiems subjektams nustatyti, kuriose srityse mums sekasi gerai ir kur reikia papildomų investicijų ir veiksmų. Ypač malonu, kad Komisijos pastangos panaikinti investicijų spragą transporto sektoriuje jau duoda rezultatų.“

Jau trečius metus suvestinėje pirmauja aukščiausiais balais 15-oje kategorijų įvertinti Nyderlandai, po jų rikiuojasi Švedija, Vokietija ir Austrija. Nors šios šalys stiprios skirtingais dalykais, joms visoms būdinga tvirta investicijų sistema, geri transporto saugos rodikliai ir gera ES teisės įgyvendinimo reputacija.

 

Pagrindinės išvados

 

1. Mažataršis judumas

Visoje ES padaryta pažanga siekiant tvaresnio ir ekologiškesnio judumo (pvz., vis didesnę transporto sektoriuje suvartojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančiųjų išteklių energija ir vis daugiau naujų automobilių naudoja alternatyviuosius degalus). Tačiau lygis vis dar palyginti žemas, o tai, kad kai kurios valstybės narės toli atitrūkusios, rodo, jog pereiti prie mažataršio judumo būtų galima gerokai sparčiau. Todėl Komisija 2016 m. liepos mėn. priėmė Europos mažataršio judumo strategiją.

2. Infrastruktūra

Investicijų į transporto infrastruktūrą poveikis pasireiškia ne iškart. Tačiau tam tikras investicijų teigiamas poveikis jau matyti – transporto infrastruktūros kokybė pagerėjo. Per artimiausius metus jis dar padidės dėl papildomų investicijų, visų pirma naudojantis Europos infrastruktūros tinklų priemone ir įgyvendinant Komisijos Investicijų planą Europai.

3. Žmonės

  • Vartotojų pasitenkinimas visų rūšių (miesto, geležinkelių, oro) transportu didėjo visoje Europoje. Tai rodo, kad į žmonių poreikius atsižvelgiama ir kad priimami tinkami investavimo sprendimai.
  • Žūčių keliuose skaičius beveik nekinta. Nors Europos keliai ir toliau yra saugiausi pasaulyje, valstybėms narėms reikia labiau pasistengti, kad būtų pasiektas 2020 m. tikslas perpus sumažinti žūčių keliuose skaičių.
  • Transporto sektoriuje moterų dirba vis daugiau, tačiau jų dalis tarp darbuotojų išlieka menka. Siekti, kad transporto sektoriuje dirbtų daugiau moterų – užduotis, spręstina visais lygmenimis, ir Komisija svarsto, kokių iniciatyvų imtis.

 

Suvestinė parengta remiantis įvairių viešų šaltinių (pvz., Eurostato, Europos aplinkos agentūros ir Pasaulio ekonomikos forumo) duomenimis. Ją galima nagrinėti pagal šalis arba pagal temas (vidaus rinka, investicijos ir infrastruktūra, energetikos sąjunga ir inovacijos, žmonės).

Parengtose lentelėse 5 geriausius rezultatus pasiekusios šalys pažymėtos žalia spalva, o 5 šalys, kurių rezultatai prasčiausi, – raudona spalva. Šioje lentelėje parodyta, kiek kartų kiekviena šalis patenka tarp geriausius ir prasčiausius rezultatus pasiekusių šalių. Galutinis taškų skaičius apskaičiuotas iš teigiamų taškų atėmus neigiamus.

 

image1

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie kiekvieną valstybę žr. MEMO.

Daugiakalbės konkrečių šalių informacijos suvestinės

Europos mažataršio judumo strategija

IP/16/3541

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar