Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionens nya rymdpolitik vill förbättra vår vardag och konkurrenskraften i EU

Bryssel den 26 oktober 2016

Miljontals människor har redan nu glädje av EU:s rymdprogram. Rymdindustrin i EU är stark och konkurrenskraftig och skapar jobb och affärsmöjligheter för entreprenörer. Dagens förslag om en ny rymdpolitik främjar nya tjänster och EU:s ledande ställning på rymdområdet.

– EU är en viktig aktör inom rymdpolitiken, säger vice ordförande Maroš Šefčovič. Vi vill stärka vår roll och utnyttja vår ledande ställning på ett strategiskt sätt för att skapa jobb och tillväxt. Vi vill nå resultat för våra gemensamma politiska prioriteringar: säkerhet, klimatförändringar, transport, datadriven ekonomi och hantering av naturkatastrofer.Vi måste därför samarbeta med våra partner och aktörer, både i EU och internationellt. Ett exempel på detta samarbete är det gemensamma uttalande från EU och Europeiska rymdorganisationen (ESA) om en gemensam vision och gemensamma mål för framtiden för Europa i rymden som undertecknas i eftermiddag.

– Rymdbaserade tillämpningar förändrar våra liv, vår ekonomi och vårt näringsliv, säger Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.Rymden är en viktig industrisektor inom näringslivet i EU och en strategisk tillgång som stöder EU:s handlingsfrihet på den globala scenen.Men sektorn behöver fler entreprenörer och privata investeringar för att vi ska kunna ligga i framkant. Mitt budskap till rymdindustrin, nystartade företag och investerare är därför att rymden är viktig och att våra planer för rymden är långsiktiga.

Rymdprogrammet tillhandahåller redan tjänster som är en oskiljaktig del av vår vardag, t.ex. när vi flyger, använder mobiltelefoner, kör med hjälp av navigator eller ser på satellit-tv. Rymddata behövs också för att skydda viktiga infrastrukturer, såsom kraftverk, smarta nät och till och med banktransaktioner. Med hjälp av rymddata kan vi förvalta gränser och rädda liv till sjöss. Vi kan reagera snabbare på jordbävningar, skogsbränder och översvämningar. Jordbrukare kan lättare planera sitt arbete. Det är lättare att skydda miljön och övervaka klimatförändringar.

Rymdstrategin för Europa är ett svar på en växande global konkurrens och innebär ett större engagemang från den privata sektorns sida och stora tekniska förändringar. Kommissionen lägger fram åtgärder som gör det möjligt för EU-invånarna att utnyttja rymdsektorns fördelar fullt ut, skapa det rätta ekosystemet så att nystartade företag på rymdområdet kan växa, främja europeiskt ledarskap på rymdområdet och öka den europeiska närvaron på de internationella rymdmarknaderna.

Hur kan vårt samhälle och vår ekonomi dra största möjliga nytta av rymden?

Nu när infrastrukturen för rymdprogrammet nästan är klar måste vi byta fokus och säkerställa att både den offentliga och den privata sektorn sprider rymddata på marknaden. EU:s rymdprogram tillhandahåller ytterligare tjänster som stärker gemensamma europeiska prioriteringar, såsom säkerhet och försvar samt kampen mot klimatförändringarna. Kommissionen vill öka användningen av Galileo i mobila enheter och kritisk infrastruktur samt förbättra uppkopplingen i avlägsna områden. Innovativa och nystartade företag ska lättare få tillgång till rymddata via särskilda branschledda plattformer för att kunna utveckla tjänster och tillämpningar.

En innovativ europeisk rymdsektor med konkurrenskraft

Europas rymdsektor måste gå i spetsen för snabba och banbrytande innovationer, nya affärsmodeller och en ökad global konkurrens. EU-medel ska mer målinriktat styras till entreprenörer som startar nya företag och expanderar på den inre marknaden. Kommissionen kommer också att arbeta för fler privata investeringar i sådana nystartade företag, särskilt inom ramen för investeringsplanen för Europa och den kommande fondandelsfonden för riskkapital. Dessutom kommer den att stödja skapandet av europeiska industriella rymdnav och rymdkluster i regionerna i EU.

Vi ska bevara Europas strategiska självständighet och stärka dess globala roll i rymden

Europas självständiga tillgång till och användning av rymden är ett strategiskt element i genomförandet av EU:s politiska riktlinjer, vårt närings- och affärsliv, vår säkerhet, vårt försvar och vår strategiska självständighet. EU är den största kunden av alla europeiska institutioner och planerar att skjuta upp över trettio satelliter under de kommande tio till femton åren inom ramen för Galileo- och Copernicusprogrammen. Effekten blir stor, framför allt på den ekonomiska lönsamheten för Ariane 6 och Vega C som produceras i EU. Kommissionen kommer att agera som en smart kund och slå samman de uppskjutningstjänster som behövs. Den kommer också att fortsätta stödja europeiska företags tillträde till globala marknader. Kommissionen utgår från ett existerande initiativ och ska börja utveckla en omfattande tjänst för rymdövervakning inom EU för att skydda viktiga rymdinfrastrukturer för rymdskrot, rymdväder och it-attacker. Med hjälp av den kommande europeiska handlingsplanen på försvarsområdet vill kommissionen också inleda ett initiativ för statlig satellitkommunikation för att garantera tillförlitliga, säkra och kostnadseffektiva satellitkommunikationstjänster för EU och nationella offentliga myndigheter. Eftersom det finns ett behov av nära samarbete med våra globala partner kommer kommissionen tillsammans med den höga representanten och medlemsländerna att främja och bevara användningen av rymden för framtida generationer.

Idag undertecknar EU och Europeiska rymdorganisationen ett gemensamt uttalande för att redogöra för sin gemensamma vision om en europeisk rymdpolitik. Uttalandet är det första i sitt slag och visar hur stor vikt de båda institutionerna fäster vid ett nära och integrerat samarbete när det gäller en alleuropeisk syn på rymden.

Bakgrund

Hela Europa (medlemsländerna, Europeiska rymdorganisationen, Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (Eumetsat) och EU) är en viktig global aktör på rymdområdet. Europa har en stark och konkurrenskraftig industri, t.ex. för satelliter och uppskjutningsanordningar samt för tjänster och verksamhet som hänger samman med dessa. EU:s rymdekonomi står för över 230 000 arbetstillfällen och har ett uppskattat värde på 46–54 miljarder euro. I Europa tillverkas en tredjedel av världens satelliter. Europa har varit mycket framgångsrikt på rymdområdet, med banbrytande teknik och utforskningsexpeditioner.

EU investerar 12 miljarder euro 2014–2020 för att utveckla rymdprojekt av hög kvalitet. En stor del av de jordobservationsdata som finns tillgängliga i världen kommer från Copernicus. De räddar liv till sjöss, förbättrar vår förmåga att reagera på naturkatastrofer, såsom jordbävningar, skogsbränder och översvämningar. De gör det möjligt för bönderna att ta bättre hand om sina skördar. Galileo, Europas egna globala satellitnavigeringssystem, ger snart självkörande och uppkopplade bilar, järnvägen, luftfarten och övriga sektorer noggrannare och mer tillförlitliga uppgifter om position och tid. Luftfarten samt havs- och landbaserade användare i stora delar av Europa använder sig av de navigeringstjänster som garanterar säkerhet för människoliv som European Geostationary Navigation Overlay Service (Egnos) tillhandahåller.

Flera innovativa nystartade företag använder redan satellitdata t.ex. för att göra det möjligt för jordbrukare att övervaka sina åkrar mer effektivt (FieldSense, vinnare i 2014 års Copernicus Masters), för att använda positioneringsdata för tillämpningar på området sakernas internet (Geko navsat, vinnare av 2014 och 2015 års GSA-pris) eller för att tillhandahålla drönare som underlättar sjöräddning (Sincratech, vinnare av 2015 års Satnav-pris). 

Se även:

Vanliga frågor

Bildmaterial

IP/16/3530

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar