Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission uusi avaruuspolitiikka keskittyy arkielämän ja Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen

Bryssel 26. lokakuuta 2016

EU:n avaruusohjelmat tuottavat jo nyt palveluja miljoonille ihmisille. Euroopan avaruusteollisuus on vahva ja kilpailukykyinen ja auttaa luomaan työpaikkoja sekä yrittäjille liiketoimintamahdollisuuksia. Nyt esitettävällä ehdotuksella uudeksi avaruuspolitiikaksi edistetään uusia palveluja ja tuetaan Euroopan johtoasemaa avaruudessa.

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič sanoi: ”Euroopan unioni on keskeinen toimija avaruuspolitiikassa. Haluamme hyödyntää tätä johtoasemaa strategisesti työpaikkojen ja kasvun luomisessa sekä turvallisuuteen,ilmastonmuutokseen, liikenteeseen, datavetoiseen talouteen ja luonnonkatastrofien hallintaan liittyvien yhteisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Tämä edellyttää yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. Toinen tärkeä askel tähän suuntaan on tänään iltapäivällä allekirjoitettava EU:n ja ESA:n yhteinen lausuma yhteisestä näkemyksestä ja yhteisistä tavoitteista Euroopan avaruusalan tulevaisuudelle."

Sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska sanoi: Avaruuspohjaiset sovellukset muuttavat elämäämme, talouttamme ja teollisuuttamme. Avaruus on keskeinen toimiala Euroopan taloudessa ja strateginen voimavara, joka tukee Euroopan itsenäistä toimintaa maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Kehityksen kärjessä pysymiseksi ala tarvitsee kuitenkin enemmän yrittäjiä ja yksityisiä investointeja. Viestini teollisuudelle, startup-yrityksille ja investoijille on, että avaruus on tärkeä ja Euroopan läsnäolo avaruudessa on pysyvää.

EU:n avaruusohjelmat tuottavat jo nyt palveluja, joista on tullut välttämättömiä kaikkien päivittäisessä elämässä. Avaruusdataa tarvitaan matkapuhelimissa, autojen navigointijärjestelmissä, lentokoneissa tai satelliittitelevisiolähetyksissä. Avaruusdatalla on myös keskeistä merkitystä tärkeän infrastruktuurin kuten voimaloiden tai älykkäiden verkkojen tai jopa pankkitoimintojen suojaamisessa. Avaruusdata auttaa valvomaan rajoja ja pelastamaan henkiä merellä ja reagoimaan maanjäristyksiin, metsäpaloihin ja tulviin. Maanviljelijät käyttävät avaruusdataa suunnitteluun, ja lisäksi se auttaa suojelemaan ympäristöä ja hallitsemaan ilmastonmuutosta.

Euroopan avaruusstrategia on vastaus kasvavaan maailmanlaajuiseen kilpailuun, yksityisen sektorin osallistumisen lisääntymiseen ja suuriin teknologiasiirtymiin. Komissio ehdottaa erilaisia toimia, joiden avulla eurooppalaiset voivat saada täyden hyödyn avaruuden tarjoamista mahdollisuuksista ja joilla luodaan startup-yritysten kasvulle suotuisa ympäristö sekä tuetaan Euroopan johtoasemaa avaruudessa ja lisätään sen osuutta maailmanlaajuisilla avaruusmarkkinoilla.

Avaruuden hyödyt yhteiskunnalle ja taloudelle

Nyt kun EU:n avaruusohjelmien infrastruktuuri on hyvin kehittynyt, huomio on syytä kohdistaa siihen, miten voidaan varmistaa avaruusdatan vahva markkinoilletulo julkisella ja yksityisellä sektorilla. EU:n avaruusohjelmat tarjoavat lisäpalveluja, jotka edistävä esimerkiksi turvallisuuteen ja puolustukseen sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien Euroopan yhteisten tärkeiden tavoitteiden saavuttamista. Komissio edistää Galileo-järjestelmän käyttöä mobiililaitteissa ja kriittisessä infrastruktuurissa sekä syrjäisten alueiden yhteyksien parantamista. Se helpottaa innovatiivisten startup- ja muiden yritysten mahdollisuuksia saada erityisten toimialan alustojen turvin käyttöönsä avaruusdataa, jota ne tarvitsevat palvelujen ja sovellusten kehittämiseen.

Kilpailukykyinen ja innovatiivinen avaruussektori Euroopalle

Euroopan avaruusalan on pysyttävä nopeasti kehittyvän läpimurtoinnovoinnin, uusien liiketoimintamallien ja lisääntyvän kansainvälisen kilpailun kärjessä. EU:n rahoitusta ohjataan voimakkaammin toimintaansa aloittaviin ja laajentaviin avaruusyrittäjiin kaikkialla sisämarkkinoilla. Lisäksi komissio edistää yksityisten investointien lisäämistä tällaisiin yrityksiin erityisesti Euroopan investointisuunnitelman ja tulevan eurooppalainen riskipääomarahaston yhteydessä. Lisäksi se tukee Euroopan avaruusteollisuuden alueellisten keskittymien ja klustereiden perustamista.

Euroopan vahvan strategisen autonomian säilyttäminen ja maailmanlaajuisen aseman lujittaminen avaruusasioissa

Euroopan itsenäinen pääsy avaruuteen ja avaruuden autonominen käyttö on EU:n politiikan, teollisuuden ja liiketoiminnan sekä turvallisuuden, puolustuksen ja strategisen autonomian strateginen osatekijä. EU on Euroopan suurin satelliittilaukaisupalvelujen institutionaalinen asiakas. Seuraavien 10–15 vuoden aikana se suunnittelee yli 30 satelliitin laukaisemista Galileo- ja Copernicus-ohjelmissaan. Tämä vaikuttaa erityisesti eurooppalaisten laukaisujärjestelmien, kuten Ariane 6 ja Vega C, taloudelliseen elinkelpoisuuteen tulevaisuudessa. Komissio toimii älykkään asiakkaan tavoin ja kokoaa yhteen laukaisupalvelutarpeensa. Lisäksi se jatkaa eurooppalaisten yritysten maailmanmarkkinoille pääsyn tukemista. Se aloittaa kattavan EU:n avaruustilannetietoisuuspalvelun kehittämisen olemassa olevan aloitteen pohjalta suojatakseen kriittistä infrastruktuuria avaruusromulta, avaruussään vaikutuksilta ja kyberhyökkäyksiltä. Komissio myös esittää tulevassa Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelmassa Govsatcom-aloitteen turvatakseen luotettavat, turvatut ja kustannustehokkaat satelliittiviestintäpalvelut EU:lle ja kansallisille viranomaisille. Maailmanlaajuisen yhteistyön tarve huomioon ottaen komissio toimii yhdessä korkean edustajan ja jäsenvaltioiden kanssa edistääkseen avaruuden käyttöä ja säilyttääkseen mahdollisuuden sen käyttöön myös seuraaville sukupolville.

EU ja Euroopan avaruusjärjestö allekirjoittavat 26. lokakuuta iltapäivällä yhteisen lausuman Euroopan avaruuspolitiikkaa koskevasta yhteisestä visiostaan. Tämä lausuma on ensimmäinen laatuaan, ja se osoittaa, miten tärkeänä nämä molemmat instituutiot pitävät tiivistä ja yhdennettyä yhteistyötä aidosti eurooppalaisessa lähestymistavassa avaruusasioihin.

Tausta

Eurooppa kokonaisuudessaan (jäsenvaltiot, Euroopan avaruusjärjestö, EUMETSAT ja EU) on tärkeä kansainvälinen toimija avaruuskysymyksissä. Sillä on vahva ja kilpailukykyinen alan teollisuus esimerkiksi satelliittien, laukaisupalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen ja toimintojen osalta. Euroopan avaruusteollisuus työllistä yli 230 000 ammattilaista, ja sen tuottama lisäarvo on arviolta 46–54 miljardia euroa. Kolmasosa maailman satelliiteista valmistetaan Euroopassa, ja Eurooppa on tuottanut läpimurtoteknologiaa avaruudessa sekä toteuttanut onnistuneita tutkimusmissioita.

EU investoi vuosina 2014-2020 12 miljardia euroa korkealaatuisiin avaruushankkeisiin. Copernicus on maailmanlaajuisesti johtava maanseurantatietojen tuottaja, joka auttaa jo nyt pelastamaan henkiä merellä, parantamaan reagointia esimerkiksi maanjäristysten, metsäpalojen ja tulvien kaltaisiin luonnonkatastrofeihin sekä maanviljelijöitä hallinnoimaan tuotantoaan. Galileo, joka on Euroopan oma satelliittinavigointijärjestelmä, tarjoaa pian tarkempia ja luotettavampia paikannus- ja aikatietoja itsenäisten verkkoyhteyksillä varustettujen autojen, rautatieliikenteen ja ilmailun sekä muiden alojen tarpeisiin. Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä (EGNOS) tarjoaa ihmishengen turvaavia ”Safety of Life” -palveluja ilmailulle, merenkululle ja maassa oleville käyttäjille suurimmassa osassa Eurooppaa.

Monet innovatiiviset startup-yritykset käyttävät jo nyt satelliittidataa esimerkiksi maanviljelijöiden peltojen seurannan tehostamiseen (vuoden 2014 Copernicus Masters -voittaja FieldSense), paikannustietojen hyödyntämiseen esineiden internetin sovelluksissa (vuosien 2014/2015 GSA-palkinnon voittaja Geko navsat) tai pelastuslennokkeihin merenkulussa (vuoden 2015 Satnav-palkinnon voittaja Sincratech). 

Lisätietoja:

Usein kysyttyä

Lisämateriaalia

IP/16/3530

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar