Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjoni uus kosmosepoliitika keskendub inimeste igapäevaelu parandamisele ja Euroopa konkurentsivõime suurendamisele

Brüssel, 26. oktoober 2016

ELi kosmoseprogrammid võimaldavad juba praegu pakkuda teenuseid, millest saavad kasu miljonid inimesed. Euroopal on tugev ja konkurentsivõimeline kosmosetööstus, mis loob töökohti ja ärivõimalusi ettevõtjatele. Tänase ettepanekuga uue kosmosepoliitika kohta soodustatakse uusi teenuseid ja tugevdatakse Euroopa juhtpositsiooni kosmosesektoris.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič: „Euroopa Liidul on kosmosepoliitikas keskne roll. Soovime sellele tugineda ja juhtpositsiooni strateegiliselt kasutada, et luua töökohti, hoogustada majanduskasvu ja saavutada meie ühised poliitilised prioriteedid: julgeolek,kliimamuutus, transport, andmemajandus, loodusõnnetustega toimetulek. See nõuab koostööd partnerite ja sidusrühmadega nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri ühisavaldus „Euroopa kosmosetuleviku ühtse visiooni ja ühtsete eesmärkide kohta,“ millele täna pärastlõunal alla kirjutatakse, on järjekordne oluline samm selles suunas“.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska märkis: „Kosmosepõhised rakendused muudavad meie elu, majandust ja tööstust.Kosmos on Euroopa majanduse jaoks tähtis tööstussektor ja strateegilise tähtsusega vara, mis toetab Euroopa tegevussõltumatust üleilmsel tasandil.Kuid edu hoidmiseks on vaja kaasata rohkem ettevõtjaid ja erainvesteeringuid. Seega on minu sõnum tööstusele, idufirmadele ja investoritele, et kosmose valdkond on oluline ja jääb selleks pikaks ajaks“.

ELi kosmoseprogrammide kaudu pakutakse juba praegu teenuseid, mis on hädavajalikud meie kõigi igapäevaelus. Kosmoseandmeid on vaja mobiiltelefonide ja autode navigatsiooniseadmete kasutamiseks, lennureiside toimumiseks ja satelliittelevisiooni vaatamiseks. Kosmoseandmed on samuti olulise tähtsusega selliste peamiste taristute kaitse seisukohast nagu elektrijaamad, arukad võrgud, aga ka pangasüsteemid. Kosmoseandmed aitavad hallata piire ja päästa inimelusid merel. Samuti võimaldavad need kiiremini reageerida maavärinatele, metsatulekahjudele ja üleujutustele. Nende abil on põllumajandustootjatel lihtsam oma tegevust planeerida. Lisaks aitavad need meil kaitsta keskkonda ja jälgida kliimamuutust.

Euroopa kosmosestrateegia on vastus teravnevale üleilmsele konkurentsile, erasektori kasvavale tähtsusele ja põhjalikele tehnoloogilistele muutustele. Komisjon pakub välja terve rea meetmeid, et võimaldada eurooplastel saada kosmosesektori eelistest täielikku kasu, luua õige ettevõtluskeskkond kosmosevaldkonna idufirmade kasvuks, kindlustada Euroopa juhtpositsiooni kosmose valdkonnas ja suurendada Euroopa osakaalu maailma kosmoseturgudel.

Kosmos ühiskonna ja majanduse hüvanguks

Nüüd, kui ELi kosmoseprogrammide taristu on heal tasemel, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et nii avalik kui ka erasektor hakkaksid kosmoseandmeid turul kasutama. ELi kosmoseprogrammide kaudu hakatakse pakkuma täiendavaid teenuseid, mis aitavad ellu viia Euroopa ühiseid prioriteete, näiteks julgeolek ja kaitse ning võitlus kliimamuutuse vastu. Komisjon edendab Galileo kasutamist mobiilsetes seadmetes ja elutähtsates infrastruktuurides ning parandab ühenduvust kaugemates piirkondades. Komisjon soodustab innovaatiliste ettevõtete ja idufirmade juurdepääsu kosmoseandmetele eriliste platvormide kaudu, mida pakub tööstusharu ise, et nad saaksid arendada oma teenuseid ja rakendusi.

Konkurentsivõimelise ja innovaatilise Euroopa kosmosesektori edendamine

Euroopa kosmosesektor peab suutma säilitada juhtiva positsiooni murrangulise innovatsiooni, uute ärimudelite tekke ja suureneva üleilmse konkurentsi tingimustes. ELi rahastamise põhirõhk suunatakse ühtsel turul tegevust alustavatele ja laiendavatele ettevõtjatele. Sellistesse idufirmadesse tehtavaid erasektori investeeringuid soodustab komisjon eelkõige Euroopa investeerimiskava ja tulevase riskikapitali fondifondi kaudu. Samuti toetatakse Euroopa kosmosetööstuse keskuste ja klastrite loomist Euroopa eri piirkondades.

Euroopa strateegilise sõltumatuse säilitamine ja tema üleilmse rolli tugevdamine kosmosevaldkonnas

Euroopa sõltumatu juurdepääs kosmosele ja võimalus seda kasutada on strateegilise tähtsusega ELi poliitika elluviimise, meie tööstuse ja ettevõtete, julgeoleku, riigikaitse ja strateegilise sõltumatuse seisukohalt. Euroopa Liit on Euroopa kosmosetööstuse suurim institutsiooniline klient, kes kavatseb järgmise 10–15 aasta jooksul Galileo ja Copernicuse programmide osana orbiidile saata üle 30 satelliidi. Tegemist on eelkõige hea võimalusega Euroopa uute kanderakettide Ariane 6 ja VEGA C majandusliku elujõulisuse tagamiseks. Komisjon toimib aruka kliendina ja koondab oma kanderaketiteenuse vajadused. Samuti toetab Euroopa Liit jätkuvalt Euroopa ettevõtete juurdepääsu ülemaailmsetele turgudele. Tuginedes olemasolevale algatusele, alustab EL tööd kosmose olukorrast ülevaate saamise Euroopa talituse loomiseks, et kaitsta elutähtsat kosmosetaristut kosmosejäätmete, kosmoseilmastiku ja küberrünnakute eest. Tulevase Euroopa kaitsealase tegevuskava raames käivitab komisjon ka GovSatComi algatuse, et tagada ELi ja liikmesriikide ametiasutustele usaldusväärsed, turvalised ja kulutõhusad satelliitsideteenused. Arvestades vajadust teha tihedat koostööd partneritega kogu maailmas, tegutseb komisjon koos kõrge esindaja ja liikmesriikidega selle nimel, et edendada kosmose kasutamist ja säilitada see võimalus ka tulevaste põlvkondade jaoks.

26. oktoobri pärastlõunal kirjutavad EL ja Euroopa Kosmoseagentuur alla ühisavaldusele Euroopa kosmosetuleviku ühtse visiooni kohta. See ühisavaldus on ainulaadne ja näitab, kui oluline on mõlema institutsiooni jaoks tihe ja integreeritud koostöö, et töötada välja tõeliselt Euroopa vaimust kantud kosmosepoliitika. 

Taustteave

Euroopa tervikuna (liikmesriigid, Euroopa Kosmoseagentuur, EUMETSAT, Euroopa Liit) on kosmose valdkonnas juhtival positsioonil maailmas. Kosmosetööstus on tugev ja konkurentsivõimeline, pakkudes satelliite, kanderakette ja nendega seotud teenuseid/tegevusi. Euroopa kosmosetööstuses töötab üle 230 000 spetsialisti ja luuakse hinnanguliselt 46–54 miljardi euro ulatuses lisaväärtust. Euroopas toodetakse kolmandik maailma satelliitidest. Läbimurdeliste tehnoloogiate kasutuselevõtu ja uurimismissioonide valdkondades on saavutatud märkimisväärset edu.

Ajavahemikus 2014–2020 investeerib EL 12 miljardit eurot kõrge kvaliteediga kosmoseprojektide arendamisse. Copernicus pakub Maa seireandmeid kogu maailmas – nende andmete abil on juba praegu võimalik päästa inimelusid merel, reageerida tõhusamalt looduskatastroofidele (maavärinad, metsatulekahjud ja üleujutused) ja aidata põllumajandusettevõtjatel oma põldusid paremini majandada. Galileo on Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem, mis hakkab õige pea andma praegusest täpsemat ja usaldusväärsemat positsioneerimis- ja ajastusteavet autonoomsete ja ühendatud autode, raudtee- ja õhutranspordi ja muude sektorite jaoks. Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) pakub hädaabi navigatsiooniteenust kasutajatele õhus, merel ja maal peaaegu kogu Euroopas.

Mõned innovaatilised idufirmad juba kasutavad satelliidiandmeid, et võimaldada näiteks põllumajandusettevõtjatel oma põldusid tõhusamalt jälgida (FieldSense, konkursi „Copernicus Masters“ võitja 2014. aastal), kasutada positsioneerimisandmeid asjade interneti rakendustes (Geko navsat, GSA auhinna võitja 2014. ja 2015. aastal) või pakkuda merepääste droone (Sincratech, Satnavi auhinna võitja 2015. aastal). 

Lisateave:

Korduma kippuvad küsimused

Arhiivimaterjal

IP/16/3530

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar