Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen rekommenderar att tillfälliga inre gränskontroller bibehålls under en begränsad period på tre månader

Strasbourg den 25 oktober 2016

Kommissionen rekommenderar att tillfälliga inre gränskontroller bibehålls under en begränsad period på tre månader

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram en rekommendation, som rådet sedan antar, att under en period på ytterligare tre månader bibehålla vissa proportionella kontroller vid de interna Schengengränserna i Österrike, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge, där kontroll redan sker i enlighet med rådets rekommendation av den 12 maj. Trots att situationen håller på att stabilisera sig anser kommissionen att villkoren i färdplanen ”Att återvända till Schengen” som gör det möjligt att återgå till ett normalt fungerande Schengenområde ännu inte är helt uppfyllda.

– Schengenområdet utan inre gränser är en historisk framgång som vi måste värna, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi arbetar intensivt för att återgå till ett normalt läge så fort som möjligt och vi har gjort stora framsteg. Men vi har inte nått ända fram och det är därför som vi idag föreslår att bibehålla vissa gränskontroller under ytterligare en begränsad tid, i linje med Schengenreglerna. Vi skyddar alltså Schengen genom att tillämpa Schengen.

– Vi är fast beslutna att skydda Schengenområdet och vår högsta prioritering är att återgå till ett normalt läge så fort omständigheterna tillåter, säger kommissionären med ansvar för migration Dimitris Avramopoulos. Under de senaste månaderna har vi gjort stora framsteg med att åtgärda brister vid våra yttre gränser. En milstolpe i detta arbete är den nya europeiska gräns- och kustbevakningen som ska hjälpa till i migrations- och säkerhetsarbetet. Men problemen är tyvärr ännu inte lösta.Det är därför som vi nu rekommenderar att man under en strängt begränsad tidsperiod bibehåller vissa interna gränskontroller i Schengen på ett samordnat och proportionellt sätt. Under tiden fortsätter vi arbetet med att hitta lösningar på de migrations- och säkerhetsrelaterade utmaningar som vi står inför, så att vi kan upphäva alla kontroller vid de inre gränserna så snart som möjligt.

Trots att antalet anländande irreguljära migranter och asylsökande har minskat kraftigt, framförallt genom fortlöpande tillämpning av EU:s och Turkiets gemensamma uttalande, finns det fortfarande många irreguljära migranter i Grekland och i de EU-länder som har drabbats hårdast av sekundära förflyttningar från Grekland. Att ta bort de tillfälliga gränskontrollerna skulle därför i nuläget kunna leda till ökade sekundära förflyttningar. Dessutom innebär det gångna årets många asylansökningar tillsammans med nya ansökningar som fortfarande kommer in en tung belastning för de nationella förvaltningarna i de fem länder som rekommendationen riktar sig till.

Trots kontinuerliga stora framsteg på de områden som angetts i färdplanen ”Att återvända till Schengen” behövs mer tid för att åtgärderna ska kunna genomföras fullt ut och ge de förväntade resultaten. Den europeiska gräns- och kustbevakningen som lanserades den 6 oktober för att stärka skyddet av EU:s yttre gränser kommer att vara fullständigt införd i januari 2017. En fortsatt tillämpning av EU:s och Turkiets gemensamma uttalande och en stadig minskning av antalet anländande kommer att ge EU:s medlemsländer möjlighet att behandla pågående asylansökningar och ta hand om eftersläpande ansökningar, och stärka sin mottagningskapacitet. Vidare krävs en återgång till en fullständig tillämpning av de befintliga Dublinreglerna med Greklands oinskränkta deltagande.

Detta innebär att de exceptionella omständigheter som rådde när rådet antog sin rekommendation den 12 maj fortfarande gäller. Det finns därför goda skäl till att låta de berörda länderna bibehålla de aktuella inre gränskontrollerna under en ytterligare period av rimlig längd. Mot bakgrund av de objektiva indikatorer som finns i nuläget bör förlängningen inte vara mer än tre månader. Innan de berörda länderna bestämmer sig för att behålla gränskontrollerna bör de även undersöka andra alternativ som kan uppnå samma effekt och underrätta övriga EU-länder, Europaparlamentet och kommissionen om resultatet av sin undersökning. De länder som väljer att fortsätta med kontroller vid de inre gränserna enligt dagens rekommendation bör se över kontrollerna varje vecka för att se om de är nödvändiga och görs lagom ofta och vid rätt tid och plats. De bör justera kontrollintensiteten efter det hot som konstaterats och fasa ut kontrollerna när så är lämpligt. Länderna måste i fortsättningen också lämna detaljerade månatliga rapporter om de kontroller som görs och förklara varför de är nödvändiga.

Den förlängning med ytterligare tre månader som kommissionen rekommenderar gäller samma inre gränser som ingick i rekommendationen av den 12 maj:

  • Österrike: Landgränserna mot Ungern och Slovenien.

  • Tyskland: Landgränsen mot Österrike.

  • Danmark: Danska hamnar med färjeförbindelser till Tyskland och landgränsen mot Tyskland.

  • Sverige: Svenska hamnar i polisregionerna Syd och Väst samt Öresundsbron.

  • Norge: Norska hamnar med färjeförbindelser till Danmark, Tyskland och Sverige.

Bakgrund

Bakgrunden till rekommendationen är de exceptionella omständigheter som uppkom genom att Greklands förvaltning av de yttre gränserna hade allvarliga brister samtidigt som det fanns ett stort antal oregistrerade invandrare i landet som kunde försöka flytta irreguljärt till andra EU-länder. Dessa exceptionella omständigheter innebar ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten, och mot Schengenområdets funktion som helhet. De ledde därför till att skyddsförfarandet i artikel 29 i kodexen om Schengengränserna utlöstes och till att rådet den 12 maj 2016 antog en rekommendation om att förlänga proportionella kontroller vid vissa inre Schengengränser i Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och Norge under en period av sex månader.

Den 28 september 2016 lade kommissionen fram en rapport om genomförandet av rådets rekommendation. Av rapporten framgick att de tillfälliga inre gränskontroller som genomförts av de berörda Schengenländerna har följt de villkor som rådet fastställde i sin rekommendation. Gränskontrollerna har begränsats till vad som är absolut nödvändigt och proportionellt mot bakgrund av det allvarliga hotet mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten som uppstod på grund av risken för sekundär förflyttning av irreguljära migranter som tar sig in via Grekland. Kommissionen konstaterade vidare att den inte såg några förändrade omständigheter som skulle motivera en ändring av rekommendationen vid tidpunkten för rapporteringen.

Mer information

Rådets genomförandebeslut med en rekommendation för att förlänga tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet

Frågor och svar: En samordnad EU-strategi för tillfälliga inre gränskontroller

FAKTABLAD: Förklaring till Schengenreglerna

Att återvända till Schengen – en färdplan

Pressmeddelande: Kommissionens åtgärder för att slopa de tillfälliga inre gränskontrollerna

Kommissionens förslag till rådets rekommendation om kontroller vid de inre gränserna

Pressmeddelande: Kommissionen antar den andra rekommendationen om åtgärder för att återinföra Dublinöverföringar till Grekland

Pressmeddelande: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån sjösätts

Frågor och svar: Den nya Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Pressmeddelande: Kommissionen rapporterar om den europeiska migrationsagendan

Pressmeddelande: Rådet godkänner kommissionens förslag om nästa steg mot att avskaffa tillfälliga gränskontroller

IP/16/3501

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar