Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia odporúča predĺžiť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach na obmedzené obdobie troch mesiacov

Strasburg 25. október 2016

Komisia odporúča predĺžiť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach na obmedzené obdobie troch mesiacov

Európska komisia dnes navrhla odporúčanie, ktoré má prijať Rada, týkajúce sa predĺženia primeraných kontrol na určitých vnútorných schengenských hraniciach, a to v Dánsku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku a Švédsku, kde v súlade s odporúčaním Rady z 12. mája kontroly už prebiehajú, na obdobie ďalších troch mesiacov. Napriek postupnej stabilizácii situácie sa Komisia domnieva, že podmienky plánu „Späť k Schengenu“, ktorý umožňuje obnoviť normálne fungovanie schengenského priestoru, zatiaľ nie sú úplne splnené.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans povedal: „Schengenský priestor bez vnútorných hraníc je historickým výdobytkom, ktorý musíme zachovať. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme obnovili normálne fungovanie schengenského priestoru, len čo to bude možné, pričom sme dosiahli výrazný pokrok. Nie sme však ešte v cieli. Preto sme dnes navrhli v súlade so schengenskými pravidlami ďalšie časovo obmedzené predĺženie určitých hraničných kontrol. V skutočnosti ochraňujeme schengenský priestor tým, že uplatňujeme schengenské pravidlá.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „Máme jednu jasnú prioritu a predsavzatie: ochraňovať Schengen a znovunastoliť normálne fungovanie schengenského priestoru hneď, ako to podmienky umožnia.V priebehu posledných mesiacov sme prijali dôležité kroky s cieľom riešiť nedostatky na našich vonkajších hraniciach. Míľnikom v našej práci bolo nedávne spustenie našej európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s cieľom lepšie riešiť migračné a bezpečnostné problémy. Tieto však žiaľ ešte neboli vyriešené. Preto odporúčame zachovať počas prísne vymedzeného časového obdobia koordinované a primerané kontroly na vnútorných hraniciach na niektorých schengenských hraniciach. Medzičasom budeme pokračovať v našej práci s cieľom vyriešiť všetky súčasné migračné a bezpečnostné problémy, aby sme čo najskôr mohli zrušiť všetky kontroly na vnútorných hraniciach.“

Napriek výraznému zníženiu počtu príchodov neregulárnych migrantov a žiadateľov o azyl, najmä z dôvodu pokračujúceho vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka, značný počet neregulárnych migrantov zostáva naďalej v Grécku, ako aj v členských štátoch, ktoré sú najviac zasiahnuté sekundárnym pohybom z Grécka. Zrušenie dočasných kontrol hraníc by preto v tomto štádiu viedlo k zvýšeniu sekundárnych pohybov. Okrem toho veľký počet žiadostí o azyl podaných v minulom roku – spolu so žiadosťami, ktoré stále prichádzajú – vytvárajú významnú záťaž pre vnútroštátne správne orgány a služby v piatich štátoch schengenského priestoru, ktorým je toto odporúčanie adresované.

Napriek trvalému a významnému pokroku v oblastiach identifikovaných v pláne „Späť k Schengenu“ tieto opatrenia ešte stále potrebujú určitý čas na to, aby sa v plnej miere zrealizovali a priniesli očakávané výsledky. Úplná implementácia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá sa začala 6. októbra, ktorá ďalej posilní ochranu vonkajších hraníc EÚ, sa ukončí do januára 2017. Pokračovanie vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka a trvalé zníženie príchodov umožnia členským štátom ďalšie spracovanie a zníženie počtu nevybavených žiadostí o azyl, ako aj zlepšenie svojich prijímacích kapacít. Napokon sa musí znovuobnoviť celkové uplatňovanie existujúcich dublinských pravidiel, a to s plnou účasťou Grécka.

V dôsledku uvedeného výnimočné okolnosti, ktoré viedli k prijatiu odporúčania Rady z 12. mája, naďalej pretrvávajú. Preto je odôvodnené umožniť dotknutým členským štátom predĺžiť súčasné kontroly na vnútorných hraniciach na ďalšie primerané obdobie. Na základe faktických ukazovateľov, ktoré sú v tejto fáze dostupné, predĺženie by nemalo prekročiť tri mesiace. Dotknuté členské štáty by mali pred tým, než sa rozhodnú pre predĺženie, preskúmať, či by alternatívne opatrenia k hraničným kontrolám mohli mať rovnaký účinok, a výsledok tohto preskúmania by mali oznámiť ostatným členským štátom, Európskemu parlamentu a Komisii. Tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú pokračovať vo vykonávaní kontrol na vnútorných hraniciach podľa dnešného odporúčania, by mali týždenne preskúmavať nevyhnutnosť, frekvenciu, miesto a trvanie kontrol, prispôsobovať intenzitu kontrol úrovni ohrozenia, na ktorého riešenie sa využívajú, a postupne ich vo vhodných prípadoch ukončovať. Členské štáty budú mať takisto povinnosť poskytovať podrobné mesačné správy o vykonávaných kontrolách a ich nevyhnutnosti.

Predĺženie, ktoré Komisia odporúča na ďalšie obdobie troch mesiacov, sa týka tých istých vnútorných hraníc ako odporúčala 12. mája:

  • Rakúsko: na rakúsko-maďarskej a rakúsko-slovinskej pozemnej hranici;

  • Nemecko: na nemecko-rakúskej pozemnej hranici;

  • Dánsko: v dánskych prístavoch s trajektovými spojmi s Nemeckom a na dánsko-nemeckej pozemnej hranici,

  • Švédsko: vo švédskych prístavoch v policajnej oblasti Juh a policajnej oblasti Západ a na moste Öresund;

  • Nórsko: v nórskych prístavoch s trajektovými spojmi s Dánskom, Nemeckom a Švédskom.

Súvislosti

Kombinácia vážnych nedostatkov pri riadení vonkajších hraníc v Grécku v uvedenom čase a značného počtu neregistrovaných migrantov nachádzajúcich sa v Grécku, ktorí sa možno chceli nelegálne presunúť do iných členských štátov, vytvorila výnimočné okolnosti, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť a ohrozujú celkové fungovanie schengenského priestoru. Tieto výnimočné okolnosti viedli k spusteniu ochranného postupu článku 29 Kódexu schengenských hraníc a prijatiu odporúčania Rady z 12. mája 2016 s cieľom predĺžiť primerané kontroly na určitých vnútorných schengenských hraniciach v Dánsku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku a Švédsku na obdobie šiestich mesiacov.

Komisia vydala 28. septembra 2016 správu o vykonávaní odporúčania Rady. V správe Komisia dospela k záveru, že dočasné kontroly na vnútorných hraniciach, ktoré vykonávajú dotknuté členské štáty Schengenu, sa uskutočňujú v súlade s podmienkami, ktoré stanovila Rada vo svojom odporúčaní. Kontroly sú obmedzené na to, čo je prísne nevyhnutné a primerané vzhľadom na závažnú hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavuje riziko sekundárneho pohyb neregulárnych migrantov vstupujúcich do Schengenu cez Grécko. Komisia okrem toho dospela k záveru, že nevidí žiadnu zmenu okolností, ktorá by odôvodňovala zmenu odporúčania v čase vydania správy.

Ďalšie informácie

Vykonávacie rozhodnutie Rady, ktorým sa stanovuje odporúčanie na dočasnú kontrolu na vnútorných hraniciach za výnimočných okolností, ktoré ohrozujú celkové fungovanie schengenského priestoru

Otázky a odpovede: Koordinovaný prístup EÚ v rámci dočasného obnovenia kontroly na vnútorných hraniciach

PREHĽAD: Vysvetlenie schengenských pravidiel

Návrat k Schengenu – plán

Tlačová správa: Komisia podniká ďalšie kroky smerom k zrušeniu dočasných kontrol na vnútorných hraniciach

Návrh Komisie na odporúčanie Rady o kontrole vnútorných hraníc

Tlačová správa: Komisia prijíma druhé odporúčanie, v ktorom určuje opatrenia na obnovu presunov do Grécka podľa dublinského nariadenia

Tlačová správa: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž začína fungovať

Otázky a odpovede: Nová Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Tlačová správa: Komisia podáva správu o pokroku v rámci európskej migračnej agendy

Tlačová správa: Rada prijala návrh Komisie o ďalších krokoch na odstránenie dočasných kontrol na hraniciach

IP/16/3501

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar