Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija iesaka pagarināt pagaidu iekšējo robežkontroli uz ierobežotu laikposmu – trim mēnešiem

Strasbūrā, 2016. gada 25. oktobrī

Komisija iesaka pagarināt pagaidu iekšējo robežkontroli uz ierobežotu laikposmu – trim mēnešiem

Eiropas Komisija šodien iesniedza pieņemšanai Padomē ieteikumu uz trim mēnešiem pagarināt samērīgu kontroli pie dažām iekšējām Šengenas robežām Austrijā, Vācijā, Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā, kur kontrole jau notiek saskaņā ar Padomes 12. maija ieteikumu. Neraugoties uz pakāpenisku situācijas stabilizēšanos, Komisija uzskata, ka vēl nav pilnībā izpildīti nosacījumi, kas minēti ceļvedī "Atpakaļceļš uz Šengenu" un kas ļautu atsākt Šengenas zonas darbību normālā režīmā.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Timmermanss teica: "Šengenas zona bez iekšējām robežām ir vēsturisks sasniegums, kas mums jāsaglabā. Mēs smagi strādājam pie tā, lai iespējami drīz atjaunotu Šengenas zonas normālu darbību, un esam guvuši ievērojamus panākumus. Taču darbs vēl ir jāturpina. Tāpēc mēs šodien ierosinām, ievērojot Šengenas noteikumus, uz ierobežotu laikposmu pagarināt robežkontroli konkrētās vietās. Faktiski mēs sargājam Šengenu, piemērojot Šengenu.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: "Mums ir viena skaidra prioritāte un apņemšanās: aizsargāt Šengenas zonu un atjaunot tās normālu darbību, tiklīdz to ļaus apstākļi.Pēdējo mēnešu laikā mēs esam veikuši nozīmīgus pasākumus, lai novērstu trūkumus pie mūsu ārējām robežām. Pagrieziena punkts mūsu darbā ir Eiropas robežu un krasta apsardze, kas nesen sākusi darbu ar mērķi labāk risināt migrācijas un drošības problēmas. Diemžēl vēl ne visas problēmas ir atrisinātas. Tāpēc mēs iesakām uz strikti noteiktu laiku saglabāt koordinētu un samērīgu iekšējo robežkontroli pie dažām Šengenas robežām. Tikmēr mēs turpināsim mūsu darbu pie visu pašreizējo migrācijas un drošības problēmu risināšanas, lai iespējami drīz varētu atcelt iekšējo robežkontroli.”

Neraugoties uz to, ka ir ievērojami samazinājies iebraukušo neatbilstīgo migrantu un patvēruma meklētāju skaits, jo īpaši tāpēc, ka nepārtraukti tiek īstenots ES un Turcijas paziņojums, ievērojams neatbilstīgo migrantu skaits joprojām atrodas Grieķijā, kā arī tajās dalībvalstīs, kuras visvairāk skārusi migrantu sekundārā kustība no Grieķijas. Ja šajā brīdī tiktu atcelta pagaidu robežkontrole, tas varētu novest pie tā, ka palielinātos sekundārā kustība. Turklāt pēdējā gada laikā iesniegto patvēruma pieprasījumu lielais skaits kopā ar pieteikumiem, kas joprojām tiek saņemti, ir radījis lielu slogu valstu pārvaldes iestādēm un dienestiem piecās Šengenas valstīs, kurām ir adresēts šis ieteikums.

Neraugoties uz stabilu un nozīmīgu progresu jomās, kuras noteiktas ceļvedī “Atpakaļceļš uz Šengenu”, ir nepieciešams laiks, lai šie pasākumi tiktu pilnībā īstenoti un dotu gaidītos rezultātus. Līdz 2017. gada janvārim tiks pilnībā pabeigta 6. oktobrī sāktā Eiropas robežu un krasta apsardzes īstenošana, kas vēl vairāk stiprinās ES ārējo robežu aizsardzību. ES un Turcijas paziņojuma nepārtraukta īstenošana un iebraucēju skaita samazināšanās ilgtermiņā ļaus dalībvalstīm turpināt apstrādāt un izskatīt sakrājušos patvēruma pieteikumus, kā arī nostiprināt savas uzņemšanas spējas. Visbeidzot, ir pilnībā jāatjauno spēkā esošo Dublinas noteikumu piemērošana, pilnībā iesaistot Grieķiju.

Tādējādi joprojām pastāv ārkārtas apstākļi, kuru rezultātā tika pieņemts Padomes 12. maija ieteikums. Tāpēc ir pamatoti atļaut attiecīgajām dalībvalstīm pagarināt spēkā esošo iekšējo robežkontroli uz vēl vienu samērīgu laikposmu. Pamatojoties uz šajā posmā pieejamajiem faktiem, pagarinājumam nevajadzētu pārsniegt trīs mēnešus. Attiecīgajām dalībvalstīm, pirms tās izvēlas pagarinājumu, vajadzētu arī pārbaudīt, vai ar robežkontrolei alternatīviem pasākumiem varētu panākt to pašu rezultātu, un par šīs pārbaudes rezultātu būtu jāinformē pārējās dalībvalstis, Eiropas Parlaments un Komisija. Tām dalībvalstīm, kuras izvēlas turpināt veikt iekšējo robežkontroli saskaņā ar šodien pieņemto ieteikumu, būtu katru nedēļu jāpārskata kontroles nepieciešamība, biežums, vieta un laiks, jāpielāgo kontroles intensitāte novērstā apdraudējuma līmenim, un attiecīgos gadījumos tā pakāpeniski jāsamazina. Tagad dalībvalstīm būs arī pienākums katru mēnesi sniegt detalizētus ziņojumus par veiktajām kontrolēm un to nepieciešamību.

Komisijas ierosinātais termiņa pagarinājums vēl par trim mēnešiem attiecas uz tām pašām iekšējām robežām, kas minētas 12. maija ieteikumā:

  • Austrijā: pie Austrijas un Ungārijas un Austrijas un Slovēnijas sauszemes robežas;

  • Vācijā: pie Vācijas un Austrijas sauszemes robežas;

  • Dānijā: Dānijas ostās ar prāmju satiksmes savienojumiem ar Vāciju un pie Dānijas un Vācijas sauszemes robežas;

  • Zviedrijā: Zviedrijas ostās policijas dienvidu un rietumu reģionā un pie Ēresunda tilta;

  • Norvēģijā: Norvēģijas ostās ar prāmju satiksmes savienojumiem ar Dāniju, Vāciju un Zviedriju.

Konteksts

Būtiski trūkumi ārējo robežu pārvaldībā, ko Grieķija savulaik pieļāvusi, un lielais skaits nereģistrēto migrantu, kuri šobrīd atrodas Grieķijā un kuri varētu būt mēģinājuši neatbilstīgi pārvietoties uz citām dalībvalstīm, ir radījuši ārkārtas apstākļus, kas rada nopietnus draudus sabiedriskajai kārtībai un iekšējai drošībai un apdraud Šengenas zonas vispārējo darbību. Šo ārkārtas apstākļu rezultātā tika sākta drošības procedūra, kas paredzēta Šengenas Robežu kodeksa 29. pantā, un 2016. gada 12. maijā pieņemts Padomes ieteikums uz sešu mēnešu laikposmu pagarināt samērīgu kontroli pie dažu Šengenas valstu iekšējām robežām, proti, Vācijā, Austrijā, Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā.

Komisija 2016. gada 28. septembrī pieņēma ziņojumu par to, kā tiek īstenots Padomes ieteikums. Komisijas ziņojumā secināts, ka pagaidu iekšējā robežkontrole, ko īsteno piecas attiecīgās Šengenas dalībvalstis, joprojām atbilst nosacījumiem, kurus savā ieteikumā noteikusi Padome. Kontrole tiek veikta tikai tādā apmērā, kas ir absolūti nepieciešams un samērīgs, ņemot vērā nopietnus draudus sabiedriskajai kārtībai un iekšējai drošībai, kurus rada caur Grieķiju ieceļojušo neatbilstīgo migrantu sekundārās kustības risks. Turklāt Komisija secināja, ka tā nav konstatējusi izmaiņas apstākļos, kuras ziņojuma sniegšanas brīdī pamatotu nepieciešamību grozīt ieteikumu.

Papildu informācija

Padomes Īstenošanas lēmums, ar ko izklāsta ieteikumu pagarināt pagaidu iekšējo robežkontroli ārkārtas apstākļos, kas apdraud Šengenas zonas vispārējo darbību.

Jautājumi un atbildes: Koordinēta ES pieeja pagaidu iekšējai robežkontrolei

FAKTU LAPA: Šengenas noteikumu skaidrojums

Atpakaļceļš uz Šengenu — Ceļvedis

Paziņojums presei: Komisija veic nākamos soļus, tiecoties atcelt iekšējo robežu pagaidu kontroli

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par iekšējām robežkontrolēm

Paziņojums presei: Komisija pieņem otro ieteikumu, norādot pasākumus, lai atjaunotu pārsūtīšanu atbilstīgi Dublinas procedūrai uz Grieķiju

Paziņojums presei: Jaunā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Jautājumi un atbildes: jaunā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Paziņojums presei: Komisija ziņo par paveikto saistībā ar Eiropas programmu migrācijas jomā

Paziņojums presei: Padome pieņem Komisijas priekšlikumu par nākamajiem soļiem ceļā uz pagaidu robežkontroļu atcelšanu

IP/16/3501

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar