Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija rekomenduoja pratęsti laikiną vidaus sienų kontrolę ribotam trijų mėnesių laikotarpiui

Strasbūras, 2016 m. spalio 25 d.

Komisija rekomenduoja pratęsti laikiną vidaus sienų kontrolę ribotam trijų mėnesių laikotarpiui

Šiandien Europos Komisija pasiūlė rekomendaciją, kurią turi patvirtinti Taryba, dar trims mėnesiams pratęsti proporcingą tam tikrų Šengeno erdvės vidaus sienų – Austrijos, Vokietijos, Danijos, Švedijos ir Norvegijos – kurių kontrolė pagal gegužės 12 d. Tarybos rekomendaciją jau vykdoma, kontrolę. Nors padėtis pamažu stabilizuojasi, Komisija mano, kad veiksmų plano „Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų“ sąlygos, kurias įgyvendinus bus galima grįžti prie normalaus Šengeno erdvės veikimo, dar nėra visiškai įvykdytos.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šengeno erdvė be vidaus sienų – tai istorinis pasiekimas, kurį privalome išlaikyti. Atkakliai siekiame kuo greičiau atkurti normalų Šengeno erdvės veikimą ir jau padarėme didelę pažangą. Bet tikslo dar kol kas nepasiekėme. Todėl šiandien siūlome pratęsti ribotą tam tikrų sienų kontrolę pagal Šengeno taisykles. Tiesą pasakius, taikome Šengeno taisykles, kad apsaugotume Šengeno erdvę.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sakė: „Mūsų ryžtas ir prioritetai aiškūs: apsaugoti Šengeno erdvę ir kuo greičiau, kai tik tam bus palankios sąlygos, atkurti normalų jos veikimą.Per pastaruosius mėnesius ėmėmės reikšmingų veiksmų, kuriais siekiame pašalinti trūkumus prie mūsų išorės sienų. Vienas svarbiausių mūsų darbų yra tas, kad neseniai pradėjo veiklą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, kurios padės geriau spręsti migracijos ir saugumo problemas. Bet tikslo, deja, dar nepasiekėme. Todėl rekomenduojame griežtai ribotą laikotarpį išlaikyti suderintą ir proporcingą tam tikrų Šengeno erdvės vidaus sienų kontrolę. O tuo tarpu toliau sieksime spręsti visas migracijos ir saugumo problemas, kad galėtume kuo greičiau panaikinti visų vidaus sienų kontrolę.“

Nors atvykstančių neteisėtų migrantų ir prieglobsčio prašytojų labai sumažėjo, visų pirma dėl to, kad toliau įgyvendinamos ES ir Turkijos pareiškimo nuostatos, vis dar daug neteisėtų migrantų lieka Graikijoje ir labiausiai antrinio judėjimo iš Graikijos paveiktose valstybėse narėse. Todėl šiuo metu panaikinus laikiną sienų kontrolę galėtų suaktyvėti antrinis judėjimas. Be to, dėl per praėjusius metus pateiktų prieglobsčio prašymų ir dar gaunamų pareiškimų gausos penkių Šengeno valstybių, kurioms skirta rekomendacija, nacionalinės valdžios institucijos ir tarnybos patiria didelį spaudimą.

Nepaisant nuolatinės ir svarbios pažangos pagal veiksmų planą „Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų“ nustatytose srityse, dar reikia laiko, kad šie veiksmai būtų visiškai įgyvendinti ir duotų laukiamų rezultatų. Spalio 6 d. sukurtos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, kurios padės dar labiau sustiprinti ES išorės sienų apsaugą, visu pajėgumu pradės veikti 2017 m. sausio mėn. Toliau įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą ir tvariai mažinant atvykimo atvejų, valstybės narės galės toliau tvarkyti susikaupusius prieglobsčio prašymus ir stiprinti priėmimo pajėgumus. Galiausiai reikia atkurti visapusišką esamų Dublino reglamento taisyklių taikymą, visapusiškai dalyvaujant Graikijai.

Tad ir toliau išlieka išskirtinės aplinkybės, dėl kurių buvo priimta gegužės 12 d. Tarybos rekomendacija. Todėl yra pagrindo leisti atitinkamoms valstybėms narėms dar vienam proporcingam laikotarpiui pratęsti dabartinę vidaus sienų kontrolę. Remiantis šiuo metu turimais faktiniais duomenimis, pratęsimas negali būti ilgesnis negu trys mėnesiai. Prieš nuspręsdamos taikyti pratęsimą, atitinkamos valstybės narės taip pat turėtų išnagrinėti, ar to paties rezultato nebūtų galima pasiekti kitomis priemonėmis negu sienų kontrolės, ir apie nagrinėjimo rezultatus pranešti kitoms valstybėms narėms, Europos Parlamentui ir Komisijai. Valstybės narės, kurios pasirinks toliau vykdyti vidaus sienų kontrolę pagal šiandien paskelbtą rekomendaciją, kas savaitę turėtų peržiūrėti šios kontrolės veiksmų poreikį, dažnumą, vietą ir laiką, kontrolės veiksmų intensyvumą priderinti prie grėsmės lygio, ir, jei reikia, jų atsisakyti. Nuo šiol valstybės narės taip pat privalės teikti išsamias mėnesio ataskaitas dėl atliktų kontrolės veiksmų ir jų poreikio.

Kontrolės pratęsimas, kurį Komisija rekomenduoja taikyti dar tris mėnesius, taikomas toms pačioms vidaus sienoms, kurioms buvo skirta gegužės 12 d. rekomendacija.

  • Austrija: prie Austrijos ir Vengrijos ir Austrijos ir Slovėnijos sausumos sienų.

  • Vokietija: prie Vokietijos ir Austrijos sausumos sienos.

  • Danija: Danijos uostuose, kuriuose vyksta susisiekimas keltais su Vokietija, ir prie Danijos ir Vokietijos sausumos sienos.

  • Švedija: pietų ir vakarų regionų policijos prižiūrimuose Švedijos uostuose ir prie Zundo tilto.

  • Norvegija: Norvegijos uostuose, kuriuose vyksta susisiekimas keltais su Danija, Vokietija ir Švedija.

Pagrindiniai faktai

Dėl tuo metu nustatytų su išorės sienų valdymu Graikijoje susijusių rimtų trūkumų ir dėl didelio Graikijoje esančių neregistruotų migrantų, kurie galėjo mėginti neteisėtai judėti į kitas valstybes nares, skaičiaus susidarė išimtinės aplinkybės, keliančios didelę grėsmę viešajai tvarkai ir vidaus saugumui ir pavojų bendram Šengeno erdvės veikimui. Dėl šių išskirtinių aplinkybių pradėta taikyti Šengeno sienų kodekso 29 straipsnyje nustatyta apsaugos procedūra ir 2016 m. gegužės 12 d. priimta Tarybos rekomendacija šešiems mėnesiams pratęsti proporcingą tam tikrų Šengeno erdvės vidaus sienų – Austrijos, Vokietijos, Danijos, Švedijos ir Norvegijos - kontrolę.

2016 m. rugsėjo 28 d. Komisija pateikė Tarybos rekomendacijos įgyvendinimo ataskaitą. Komisija padarė išvadą, kad šių penkių susijusių Šengeno valstybių narių vykdoma laikina vidaus sienų kontrolė atitinka Tarybos rekomendacijoje nustatytas sąlygas. Taikant kontrolę apsiribota griežtai būtinais ir proporcingais veiksmais, atsižvelgiant į per Graikiją patenkančių neteisėtų migrantų antrinio judėjimo keliamą didelę grėsmę viešajai tvarkai ir vidaus saugumui. Komisija taip pat padarė išvadą, kad ataskaitos rengimo metu nebuvo matyti permainų, kuriomis būtų galima pateisinti šios rekomendacijos pakeitimą.

Daugiau informacijos

Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pateikiama rekomendacija dėl laikinos vidaus sienų kontrolės išimtinėmis aplinkybėmis, kuriomis kyla pavojus bendram Šengeno erdvės veikimui

Klausimai ir atsakymai. Suderintas ES požiūris į laikiną vidaus sienų kontrolę

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Šengeno taisyklių paaiškinimas

Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų. Veiksmų planas

Pranešimas spaudai. Komisija imasi tolesnių laikinos vidaus sienų kontrolės panaikinimo veiksmų

Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl vidaus sienų kontrolės

Pranešimas spaudai. Komisija priėmė antrą rekomendaciją, kurioje nustatyta, ką reikia padaryti, kad būtų atnaujintas perdavimas į Graikiją pagal Dublino reglamentą

Pranešimas spaudai. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiklos pradžia

Klausimai ir atsakymai. Naujoji Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

Pranešimas spaudai. Komisija teikia pažangos, padarytos pagal Europos migracijos darbotvarkę, ataskaitą

Pranešimas spaudai. Taryba priima Komisijos pasiūlymą dėl tolesnių veiksmų, kad būtų panaikinta laikina sienų kontrolė

IP/16/3501

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar