Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon soovitab pikendada ajutist piirikontrolli sisepiiridel kolme kuu võrra

Strasbourg, 25. oktoober 2016

Komisjon soovitab pikendada ajutist piirikontrolli sisepiiridel kolme kuu võrra

Euroopa Komisjon esitas täna nõukogule ettepaneku võtta vastu soovitus pikendada veel kolme kuu võrra proportsionaalset piirikontrolli teatavatel Schengeni sisepiiridel Austrias, Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Norras, kus nõukogu 12. mai soovituse kohaselt piirikontroll juba toimub. Kuigi olukord on järk-järgult stabiliseerunud, on komisjon seisukohal, et tegevuskava „Tagasi Schengeni juurde“ tingimused, mis lubavad pöörduda tagasi tavapäraselt toimiva Schengeni ala juurde, ei ole veel täielikult täidetud.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Timmermans ütles: „Sisepiirideta Schengeni ala on ajalooline saavutus, mida peame kaitsma. Töötame selle nimel, et pöörduda võimalikult ruttu tagasi tavapäraselt toimiva Schengeni ala juurde, ja oleme teinud märkimisväärseid edusamme. Eesmärk ei ole veel aga saavutatud. Seepärast teeme täna kooskõlas Schengeni eeskirjadega ettepaneku pikendada uuesti piiratud ajavahemiku võrra kontrolli teatavatel piiridel. Kaitseme Schengeni ala Schengeni eeskirjade kohaldamise teel.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos sõnas: „Meil on üks selge prioriteet ja eesmärk: kaitsta Schengeni ala ja taastada selle tavapärane toimimine niipea, kui tingimused seda võimaldavad.Möödunud kuudel oleme astunud olulisi samme, et tegeleda puudustega välispiiridel. Oluline verstapost meie töös oli Euroopa piiri- ja rannikuvalve hiljutine loomine, et tegeleda paremini sisserände ja julgeolekuga seotud probleemidega. Kahjuks ei ole eesmärk veel saavutatud. Seepärast soovitame teatavatel Schengeni sisepiiridel säilitada koordineeritud ja proportsionaalse piirikontrolli rangelt piiritletud ajavahemiku jooksul. Vahepeal jätkame aga tööd kõigi praeguste sisserände ja julgeolekuga seotud probleemide lahendamiseks, et piirikontrolli sisepiiridel saaks võimalikult ruttu kõikjal kaotada.“

Kuigi saabunud ebaseaduslike sisserändajate ja varjupaigataotlejate arv on märkimisväärselt kahanenud, eelkõige ELi-Türgi avalduse jätkuva rakendamise tulemusel, on ebaseaduslike sisserändajate arv endiselt suur Kreekas ja liikmesriikides, kuhu Kreekast on kõige rohkem edasi rännatud. Seega võiks ajutise piirikontrolli kaotamine praeguses olukorras edasirändamist suurendada. Lisaks on suur arv viimase aasta jooksul esitatud varjupaigataotlusi ja jätkuvalt laekuvad taotlused tekitanud märkimisväärse koormuse riiklikele ametiasutustele viies Schengeni ala riigis, kellele soovitus on adresseeritud.

Hoolimata tegevuskavas „Tagasi Schengeni juurde“ kindlaks määratud valdkondades toimunud pidevast ja olulisest edasiminekust, on meetmete täielikuks rakendamiseks ja oodatavate eesmärkide saavutamiseks vaja veel aega. 6. oktoobril tegevust alustanud Euroopa piiri- ja rannikuvalve täielik rakendamine, millega tugevdatakse veelgi ELi välispiiride kaitset, viiakse lõpule 2017. aasta jaanuariks. ELi-Türgi avalduse jätkuv rakendamine ja saabujate püsiv vähendamine võimaldab liikmesriikidel laekunud varjupaigataotlusi töödelda ja nendega toime tulla ning parandada oma vastuvõtusuutlikkust. Kehtivaid Dublini eeskirju tuleb jälle hakata täies ulatuses rakendama, muu hulgas Kreekas.

Erandlikud asjaolud, millest tulenevalt võttis nõukogu 12. mail vastu soovituse, on seega endiselt olemas. Seepärast on õigustatud lubada asjaomastel liikmesriikidel pikendada praegu sisepiiridel toimuvat piirikontrolli veel proportsionaalse ajavahemiku võrra. Praegu kättesaadavate andmete põhjal ei tohiks kõnealune ajavahemik olla pikem kui kolm kuud. Asjaomased liikmesriigid peaksid enne kontrollide jätkamist uurima ka seda, kas piirikontrolli alternatiividega saaks saavutada sama mõju, ning teavitama uurimise tulemustest liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja komisjoni. Liikmesriigid, kes otsustavad jätkata sisepiiridel piirikontrolli tegemist vastavalt tänasele soovitusele, peaksid vaatama kord nädalas läbi kontrollide vajalikkuse, sageduse, koha ja aja, kohandama kontrollide intensiivsust vastavalt kõrvaldamist vajava ohu tasemele ning lõpetama kontrollid, kui see on asjakohane. Liikmesriikidel on nüüd ka kohustus esitada toimunud kontrollide ja nende vajalikkuse kohta üksikasjalikke kuuaruandeid.

Komisjoni soovitus pikendada kontrolle veel kolme kuu võrra on esitatud samade sisepiiride kohta, mida puudutas ka 12. mai soovitus:

  • Austria: Austria-Ungari ning Austria-Sloveenia maismaapiir;

  • Saksamaa: Saksamaa-Austria maismaapiir;

  • Taani: Taani sadamad, millel on laevaühendus Saksamaaga, ja Taani-Saksamaa maismaapiir;

  • Rootsi: Lõuna ja Lääne politseipiirkonnas asuvad Rootsi sadamad ning Öresundi sild;

  • Norra: Norra sadamad, millel on laevaühendus Taani, Saksamaa ja Rootsiga.

Taustteave

Varasemad tõsised puudused välispiiride haldamises Kreekas koos suure hulga seal viibivate registreerimata sissrändajatega, kes võisid üritasid liikuda ebaseaduslikult teistesse liikmesriikidesse, tekitasid avalikku korda, sisejulgeolekut ja Schengeni ala üldist toimimist ohustavad erandlikud asjaolud. Nendest erandlikest asjaoludest tulenevalt algatati Schengeni piirieeskirjade artikli 29 kohane kaitsemeetmete menetlus ja võeti 12. mail 2016. aastal vastu nõukogu soovitus pikendada teatavatel Schengeni sisepiiridel Saksamaal, Austrias, Rootsis, Taanis ja Norras proportsionaalset piirikontrolli kuue kuu võrra.

28. septembril 2016 avaldas komisjon aruande nõukogu soovituse rakendamise kohta. Komisjon järeldas, et asjaomastes Schengeni liikmesriikides sisse seatud ajutine sisepiirikontroll on toimunud nõukogu soovituses ette nähtud tingimuste raames. Kontroll on piirdunud rangelt vajalikuga ja olnud proportsionaalne, pidades silmas tõsist ohtu avalikule korrale ja sisejulgeolekule, mida põhjustab Kreeka kaudu saabuvate ebaseaduslike sisserändajate edasirändamise risk. Lisaks järeldas komisjon, et aruande esitamise ajal ei olnud asjaoludes toimunud muutusi, mis õigustaksid soovituse muutmist.

Lisateave

Nõukogu rakendusotsus, milles esitatakse soovitus pikendada ajutist sisepiirikontrolli erandjuhtudel, mis ohustavad Schengeni ala üldist toimimist

Küsimused ja vastused: ajutist piirikontrolli sisepiiridel käsitlev ELi koordineeritud lähenemisviis

TEABELEHT: Schengeni eeskirjad lahtiseletatuna

Tegevuskava „Tagasi Schengeni juurde“

Pressiteade: komisjon võtab sisepiiridel ajutise kontrolli kaotamiseks uusi meetmeid

Komisjoni ettepanek nõukogu soovituse kohta, mis käsitleb piirikontrolle sisepiiridel

Pressiteade: Euroopa Komisjon soovitab lisasamme Kreeka varjupaigavõimekuse taastamiseks

Pressiteade: tegevust alustab Euroopa Piirivalveamet

Küsimused ja vastused: uus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Pressiteade: komisjon annab aru Euroopa rände tegevuskava raames tehtud edusammudest

Pressiteade: nõukogu võtab vastu komisjoni ettepaneku ajutise piirikontrolli kaotamiseks astutavate järgmiste sammude kohta

IP/16/3501

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar