Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise doporučuje prodloužit dočasné kontroly na vnitřních hranic na omezenou dobu tří měsíců

Štrasburk 25. října 2016

Komise doporučuje prodloužit dočasné kontroly na vnitřních hranic na omezenou dobu tří měsíců

Evropská komise dnes předložila návrh doporučení, kterým se mají o další tři měsíce prodloužit přiměřené kontroly na některých vnitřních schengenských hranicích, konkrétně v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku (návrh musí schválit Rada). V uvedených zemích se již kontroly provádějí na základě doporučení Rady ze dne 12. května 2016. I přes postupnou stabilizaci situace se Komise domnívá, že podmínky pro návrat k obvyklému fungování schengenského prostoru, stanovené ve sdělení Plán návratu k Schengenu, dosud nebyly v plném rozsahu splněny.

První místopředseda Komise Frans Timmermans řekl: „Schengenský prostor bez vnitřních hranic je historický úspěch, který musíme zachovat. Usilovně pracujeme na tom, aby se co nejrychleji obnovilo normální fungování tohoto prostoru, a v tomto směru jsme dosáhli podstatného pokroku. Ani zdaleka však nejsme v cíli, a proto dnes v souladu s schengenskými pravidly navrhujeme na omezenou dobu ještě prodloužit některé hraniční kontroly. Schengenský prostor tak chráníme pomocí uplatňování schengenských pravidel.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos doplnil: „Naší jasně stanovenou prioritou, kterou jsme odhodláni naplnit, je ochránit Schengen a vrátit se k obvyklému fungování schengenského prostoru, jakmile pro to budou splněny podmínky.V uplynulých měsících jsme přijali významná opatření k nápravě nedostatků na našich vnějších hranicích. Milníkem v naší práci bylo nedávné zahájení činnosti evropské pohraniční a pobřežní stráže s cílem lépe se vypořádat s migrací a bezpečnostními problémy. To se nám bohužel ještě nepodařilo, a proto doporučujeme na pevně stanovenou dobu zachovat koordinované a přiměřené kontroly na některých vnitřních hranicích schengenského prostoru. V mezidobí budeme pokračovat v řešení všech současných migračních a bezpečnostních problémů, abychom všechny takovéto kontroly mohli ukončit co nejdříve.“

Navzdory významnému poklesu počtu příchozích nelegálních migrantů a žadatelů o azyl, zejména díky tomu, že pokračuje plnění prohlášení EU a Turecka, stále pobývá v Řecku a v členských státech, které byly nejvíce zasaženy druhotnými přesuny z Řecka, značný počet nelegálních migrantů. Ukončení dočasných kontrol hranic by proto v této fázi vedlo ke zvýšení druhotných přesunů. Také je třeba uvést, že ve uplynulém roce byl podán vysoký počet žádostí o azyl a žádosti stále přicházejí, což představuje významnou zátěž pro státní administrativu v pěti státech Schengenu, kterým je doporučení určeno.

Přes soustavný pokrok v oblastech vymezených v Plánu návratu k Schengenu vyžadují tato opatření čas k tomu, aby mohla být v plném rozsahu provedena a přinesla očekávané výsledky. Od ledna 2017 bude plně fungovat Evropská pohraniční a pobřežní stráž, která zahájila činnost 6. října a přispěje k dalšímu posílení ochrany vnějších hranic EU. Pokračující plnění prohlášení EU a Turecka a trvalé snižování počtu příchozích osob umožní členským státům postupně zpracovat nevyřízené žádosti o azyl a konsolidovat jejich přijímací kapacity. V neposlední řadě musí být obnoveno úplné uplatňování stávajících dublinských pravidel za plné účasti Řecka.

Z výše uvedených důvodů stále přetrvávají výjimečné okolnosti, které vedly k přijetí doporučení Rady ze dne 12. května 2016. Je tudíž odůvodněné umožnit dotčeným členským státům, aby prodloužily stávající kontroly na vnitřních hranicích po další přiměřené období. Na základě věcných ukazatelů, které jsou v této fázi k dispozici, by prodloužení nemělo přesáhnout tři měsíce. Než dotčené členské státy k tomuto kroku přistoupí, měly by posoudit, zda by stejného účinku jako hraniční kontroly nemohla dosáhnout alternativní opatření, a o výsledku tohoto posouzení informovat ostatní členské státy, Evropský parlament a Komisi. Členské státy, které se na základě dnešního doporučení rozhodnou v provádění kontrol na vnitřních hranicích pokračovat, by měly každý týden přezkoumat nutnost kontroly provádět a jejich četnost a místo a čas konání. Také je třeba, aby přizpůsobily intenzitu kontrol míře dané hrozby, a kdykoli to bude případné, jejich provádění ukončily. Členské státy budou také mít povinnost předkládat podrobné měsíční zprávy o provedených kontrolách se zdůvodněním jejich nezbytnosti.

Prodloužení kontrol, které Komise doporučuje o další tři měsíce, se týká stejných vnitřních hranic, které byly předmětem doporučení ze dne 12. května:

  • Rakousko: na rakousko-maďarské a rakousko-slovinské pozemní hranici,

  • Německo: na německo-rakouské pozemní hranici,

  • Dánsko: v dánských přístavech, které mají trajektové spojení do Německa, a na dánsko-německé pozemní hranici,

  • Švédsko: ve švédských přístavech v policejním okrsku jižního a západního regionu a na mostě přes průliv Öresund,

  • Norsko: v norských přístavech, které mají trajektové spojení do Dánska, Německa a Švédska.

Souvislosti

Kombinací závažných nedostatků ve správě vnějších hranic prováděné Řeckem v uvedené době a značného počtu neregistrovaných migrantů pobývajících v této zemi, kteří mohli hledat nezákonné cesty do jiných členských států, nastaly výjimečné okolnosti představující závažné ohrožení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a ohrožující celkové fungování schengenského prostoru. Kvůli těmto výjimečným okolnostem byl zahájen zvláštní ochranný postup podle článku 29 Schengenského hraničního kodexu a Rada přijala dne 12. května 2016 doporučení prodloužit přiměřené kontroly na určitých vnitřních schengenských hranicích v Německu, Rakousku, Švédsku, Dánsku a Norsku na dobu šesti měsíců.

Dne 28. září 2016 vydala Komise zprávu o plnění tohoto doporučení. Také dospěla k závěru, že dočasné kontroly na vnitřních hranicích prováděné dotčenými členskými státy Schengenu probíhají v souladu s podmínkami, které stanovila Rada ve svém doporučení. Kontroly se omezovaly na to, co je nezbytně nutné a přiměřené vzhledem k závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost, kterou představuje riziko druhotného pohybu nelegálních migrantů přicházejících přes Řecko. Komise dále uvedla, že nebyla prokázána žádná změna okolností, která by v době vydání zprávy odůvodňovala nutnost toto doporučení změnit.

Další informace

Prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru

Otázky a odpovědi: Koordinovaný přístup EU k dočasným kontrolám na vnitřních hranicích

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Vysvětlení schengenských pravidel

Plán návratu k Schengenu

Tisková zpráva: Komise podniká další kroky ke zrušení dočasných kontrol na vnitřních hranicích

Návrh Komise na doporučení Rady týkající se kontrol na vnitřních hranicích

Tisková zpráva: Druhé doporučení Komise k obnovení přemísťování osob do Řecka na základě dublinského nařízení

Tisková zpráva: Zahájení činnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž

Otázky a odpovědi: Nová Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Tisková zpráva: Evropská komise informuje o pokroku dosaženém v rámci evropského programu pro migraci

Tisková zpráva: Rada přijímá návrh Komise týkající se dalších kroků k ukončení dočasných kontrol hranic

IP/16/3501

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar