Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen investerar över 220 miljoner euro i gröna och koldioxidsnåla projekt i medlemsstaterna

Bryssel den 3 november 2016

Life-stöd till 144 innovativa projekt för investeringar i en bättre miljö och klimatåtgärder.

EU-kommissionen har godkänt ett investeringspaket på 222,7 miljoner euro från EU:s budget för att stödja Europas övergång till en mer hållbar och koldioxidsnål framtid. EU-finansieringen kommer att stimulera ytterligare investeringar, och leda till att totalt 398,6 miljoner euro investeras i 144 nya projekt i 23 medlemsstater.

Stödet kommer från Life-programmet för miljö och klimatpolitik. Av finansieringen kommer 323,5 miljoner euro att gå till projekt inom områdena miljö och resurseffektivitet, natur och biologisk mångfald samt miljöstyrning och miljöinformation.

– Jag är glad att se att vårt Life-program även i år kommer att stödja många innovativa projekt för att åtgärda våra gemensamma miljöutmaningar, säger Karmenu Vella, kommissionär med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske. Projekt som finansieras genom Life använder relativt lite resurser och enkla idéer för att skapa lönsamma gröna företag som bidrar till övergången till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi.

– Parisavtalet träder snart i kraft, så vi måste nu fokusera på att uppfylla våra löften, säger Miguel Arias Cañete, kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi. Dessa projekt kommer att skapa rätt förhållanden för att främja innovativa lösningar och sprida bästa praxis för minskning av utsläppen och anpassning till klimatförändringarna runtom i EU. På så sätt stöder de EU:s genomförande av Parisavtalet.*

Projekten visar på kommissionens fortsatta engagemang för sitt flaggskeppspaket för den cirkulära ekonomin. Ett betydande antal bidrag beviljas för att hjälpa medlemsstaterna att på bästa sätt övergå till en mer cirkulär ekonomi. Exempel på erkända projekt under 2016 är de nya energibesparande vätgas-elsopbilarna i Belgien, tekniker för att minska hälsoriskerna med slam i avloppsvatten i Italien och ett projekt för att hjälpa grekiska kommuner, till exempel Olympia, att öka återvinningen.

När det gäller klimatåtgärder kommer investeringen på totalt 75,1 miljoner euro att stödja anpassning till och begränsning av klimatförändringar, klimatstyrning och informationsprojekt. Utvalda projekt stöder EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % senast 2030 och bidrar på så sätt till övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi. Exempel på projekt under 2015 är återställande och koldioxidlagring i torvmarker i fem EU-länder (Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland), demonstration av produktion av utsläppssnåla cement- och betongprodukter i Frankrike, förbättrande av klimattåligheten för vinodlingar i Tyskland och genomförande av anpassningsåtgärder i stadsområden i Cypern.

De 56 Life-projekten på området miljö och resurseffektivitet kommer att mobilisera 142,2 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla 71,9 miljoner euro. Dessa projekt omfattar åtgärder inom fem temaområden: luft, miljö och hälsa, resurseffektivitet, avfall och vatten. Enbart de 21 resurseffektiva projekten kommer att mobilisera 43,0 miljoner euro som kommer att underlätta Europas övergång till en mer cirkulär ekonomi.

De 39 Life-projekten på området natur & biologisk mångfald stöder genomförandet av fågel- och habitatdirektiven och EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020. De har en sammanlagd budget på 158,1 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 95,6 miljoner euro.

De 15 Life-projekten på området miljöstyrning och miljöinformation kommer att öka medvetenheten om miljöfrågor. De har en sammanlagd budget på 23,2 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 13,8 miljoner euro.

De 16 Life-projekten på området anpassning till klimatförändringar kommer att mobilisera 32,9 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 19,4 miljoner euro. Dessa bidrag beviljas projekt inom fem temaområden: jordbruk/skogsbruk/turism, anpassning i bergs- och öområden, stadsanpassning/planering, sårbarhetsanalyser/anpassningsstrategier och vatten.

De 12 Life-projekten på området begränsning av klimatförändringar har en total budget på 35,3 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 18,0 miljoner euro. Dessa bidrag beviljas till bästa praxis, pilot- och demonstrationsprojekt inom tre temaområden: energi, industri och markanvändning/skogsbruk/jordbruk.

De 6 Life-projekten på området miljöstyrning och miljöinformation kommer att förbättra styrningen och öka medvetenheten om klimatförändringar. De har en sammanlagd budget på 6,9 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 4,1 miljoner euro.

Beskrivningar av olika projekt finns i bilagan till detta pressmeddelande.

Bakgrund

Life-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljön och klimatåtgärder. Det har funnits sedan 1992 och har samfinansierat över 4 300 projekt i hela EU och i tredjeländer, mobiliserat 8,8 miljarder euro och bidragit med 3,9 miljarder euro till skyddet av miljön och klimatet. Det pågår ständigt cirka 1 100 projekt. Budgeten för Life-programmet för perioden 2014–2020 uppgår till 3,4 miljarder euro i löpande priser och det finns ett delprogram för miljö och ett delprogram för klimatåtgärder.

Information om Life finns på

Länk till bilaga

Programmet Life

Information om hur du kan kontakta de berörda nationella myndigheterna finns här.

 

* citat ändrat den 4 november 2016 kl. 9.50 centraleuropeisk tid.

IP/16/3482

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar