Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija bo v zelene in nizkoogljične projekte v državah članicah vložila več kot 220 milijonov evrov

Bruselj, 3. novembra 2016

Sredstva iz programa LIFE za 144 inovativnih projektov – naložba za boljše okolje in podnebne ukrepe.

Evropska komisija je odobrila sveženj naložbenih ukrepov v višini 222,7 milijona € iz proračuna EU za podporo prehoda Evrope na bolj trajnostno in nizkoogljično prihodnost. Financiranje EU bo spodbudilo dodatne naložbe, tako da bo v 144 novih projektov v 23 državah članicah skupaj vloženih 398,6 milijona €.

Podpora prihaja iz programa za okoljske in podnebne ukrepe, ki je del finančnega instrumenta za okolje LIFE. Projektom na področju okolja in učinkovite rabe virov, narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in obveščanja je namenjenih 323,5 milijona €.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je dejal: ƒ„Veseli me, da bo program LIFE tudi letos podprl mnoge inovativne projekte za obvladovanje naših skupnih okoljskih izzivov. Projekti, financirani iz finančnega instrumenta za okolje LIFE, porabijo razmeroma malo sredstev in s preprostimi zamislimi ustvarjajo dobičkonosna okolju prijazna podjetja, ki prispevajo k prehodu na nizkoogljično in krožno gospodarstvo.“

Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dejal: „Veljati bo začel pariški sporazum o podnebnih spremembah in sedaj se moramo osredotočiti na svoje obljube. Ti projekti bodo ustvarili prave pogoje za spodbujanje inovativnih rešitev in širjenje najboljših praks za zmanjševanje emisij ter prilagajanje podnebnim spremembam v vsej Evropski uniji. Na ta način podpirajo izvajanje pariškega sporazuma v EU.“*

Projekti ponazarjajo stalno zavezo Komisije svežnju o krožnem gospodarstvu, ki ga postavlja v ospredje. Da bi državam članicam pomagali pri čim udobnejšem prehodu na bolj krožno gospodarstvo, bodo sredstva dodeljena številnim projektom Med drugim so bili za leto 2016 izbrani projekti novih energetsko varčnih električnih smetarskih vozil z gorivnimi celicami na vodik v Belgiji, tehnologij za zmanjševanje tveganja za zdravje pri mulju v odpadnih vodah, s katerimi so začeli v Italiji, in projekt, ki bo grškim občinam, kot je na primer Olympia, pomagal povečati stopnjo recikliranja.

Na področju podnebnih ukrepov bodo naložbe v skupni vrednosti 75,1 milijona € podpirale projekte za prilagajanje podnebnim spremembam, blažitev podnebnih sprememb ter podnebno upravljanje in obveščanje. Izbrani projekti podpirajo cilj EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 % do leta 2030, s čimer prispevajo k prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe. Primeri projektov iz leta 2015 vključujejo obnovo in skladiščenje ogljika v šotiščih petih držav članic EU (Estonija, Latvija, Litva, Nemčija in Poljska), predstavitev proizvodnje cementnih in betonskih izdelkov z nizkimi emisijami v Franciji, krepitev odpornosti na podnebne spremembe vinogradov v Nemčiji in izvajanje ukrepov za prilagajanje v mestnih območjih na Cipru.

56 projektov LIFE na področju okolja in učinkovite rabe virov bo mobiliziralo naložbe v višini 142,2 milijona €, od česar bo EU prispevala 71,9 milijona €. Ti projekti vključujejo ukrepe s petih tematskih področij: zrak, okolje in zdravje, učinkovita raba virov, odpadki in voda. 21 projektov s področja učinkovite rabe virov bo samo po sebi mobiliziralo 43 milijonov €, s čimer se bo olajšal prehod Evrope na bolj krožno gospodarstvo.

39 projektov LIFE na področju narave in biotske raznovrstnosti podpira izvajanje direktive o pticah in habitatih ter strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Njihov skupni proračun znaša 158,1 milijona €, od česar bo EU prispevala 95,6 milijona €.

Cilj 15 projektov LIFE na področju okoljskega upravljanja in obveščanja je ozaveščanje o okoljskih vprašanjih. Njihov skupni proračun znaša 23,2 milijona €, od česar bo EU prispevala 13,8 milijona €.

16 projektov LIFE na področju prilagajanja podnebnim spremembam bo mobiliziralo 32,9 milijona €, od česar bo EU prispevala 19,4 milijona €. Ta nepovratna sredstva za ukrepe so dodeljena projektom s petih tematskih področij: kmetijstvo/gozdarstvo/turizem, prilagajanje v gorskih/otoških območjih, mestno prilagajanje/načrtovanje, ocenjevanje ranljivosti/prilagoditvenih strategij in voda.

12 projektov LIFE na področju blažitve podnebnih sprememb bo mobiliziralo 35,3 milijona €, od česar bo EU prispevala 18 milijonov €. Ta nepovratna sredstva za ukrepe so dodeljena projektom najboljših praks ter pilotnim in predstavitvenim projektom s treh tematskih področij: energija, industrija in raba zemljišč/gozdarstvo/kmetijstvo.

6 projektov LIFE na področju okoljskega upravljanja in obveščanja bo izboljšalo upravljanje in ozaveščalo o podnebnih spremembah. Njihov skupni proračun znaša 6,9 milijona €, od česar bo EU prispevala 4,1 milijona €.

Opisi projektov so zbrani v prilogi k temu sporočilu za javnost.

Ozadje

Program LIFE je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Izvaja se že od leta 1992, v njegovem okviru pa je bilo sofinanciranih več kot 4 300 projektov po vsej EU in v tretjih državah. Z njegovo pomočjo je bilo mobiliziranih 8,8 milijarde €, od tega 3,9 milijarde € za varstvo okolja in zaščito podnebja. Vedno se izvaja okoli 1 100 projektov hkrati. Proračun programa LIFE za obdobje 2014–2020 je 3,4 milijarde € v tekočih cenah. V okviru programa se med drugim izvajata podprograma za okolje in podnebne ukrepe.

Več informacij o programu LIFE

Povezava na prilogo

Program LIFE

Podatke za stik z ustreznimi nacionalnimi organi najdete tukaj.

 

* Citat spremenjen 4. 11. 2016 ob 9.50 po srednjeevropskem času.

IP/16/3482

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar