Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia investuje vyše 220 miliónov EUR do ekologických a nízkouhlíkových projektov v členských štátoch

Brusel 3. november 2016

Program LIFE: 144 inovačných projektov, ktorými sa zabezpečujú investície zamerané na zlepšenie životného prostredia a opatrenia v oblasti klímy.

Európska komisia schválila investičný balík vo výške 222,7 milióna EUR z rozpočtu EÚ, ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť. Vďaka financovaniu EÚ sa budú stimulovať ďalšie investície v celkovej výške 398,6 milióna EUR, ktoré sa majú investovať do 144 nových projektov v 23 členských štátoch.

Podpora pochádza z programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Prostriedky vo výške 323,5 milióna EUR budú určené na projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia.

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, uviedol: „Teší ma, že aj v tomto roku sa z nášho programu LIFE budú podporovať mnohé inovačné projekty, ktoré sú zamerané na riešenie našich spoločných výziev v oblasti životného prostredia. Projekty financované z programu LIFE využívajú pomerne málo finančných prostriedkov a vďaka jednoduchým nápadom umožňujú vytvárať ziskové ekologické podniky, ktoré pomáhajú zabezpečiť prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete povedal: „Vzhľadom na nadobudnutie platnosti Parížskej dohody sa musíme teraz zamerať na plnenie našich sľubov. Tieto projekty vytvoria vhodné podmienky na podporu inovačných riešení a šírenie najlepších postupov v oblasti znižovania emisií a adaptácie na zmenu klímy v celej Európskej únii. Týmto spôsobom podporujú vykonávanie Parížskej dohody zo strany EÚ.“*

Projekty svedčia o trvalom záväzku Komisie k hlavnému balíku opatrení týkajúcemu sa obehového hospodárstva. Udeľuje sa značný počet zákaziek, ktoré majú členským štátom pomôcť pri prechode na intenzívnejšie obehové hospodárstvo. Príkladmi projektov uznaných v roku 2016 sú nové smetiarske vozidlá na vodíkovo-elektrický pohon v Belgicku, ktoré šetria energiu, technológie na zníženie zdravotných rizík súvisiacich s kalom v odpadovej vode, ktoré sa prvýkrát zaviedli v Taliansku, a projekt, ktorý by mal gréckym obciam, ako napríklad Olympii, pomôcť zvýšiť mieru recyklácie.

V oblasti ochrany klímy sa prostredníctvom investícií budú podporovať projekty na adaptáciu na zmenu klímy a zmierňovanie zmeny klímy a projekty súvisiace so správou a informovaním v oblasti klímy v celkovej výške 75,1 milióna EUR. Vybranými projektmi sa podporuje cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 40 %, ktorý prispieva k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy. K niekoľkým príkladom projektov z roku 2015 patrí obnova rašelinísk a skladovanie uhlíka v rašeliniskách v piatich členských štátoch EÚ (Estónsko, Nemecko, Lotyšsko, Litva a Poľsko), demonštrácia výroby nízkouhlíkových výrobkov z cementu a betónu vo Francúzsku, zvyšovanie odolnosti vinohradov v Nemecku voči zmene klímy a vykonávanie adaptačných opatrení v mestských oblastiach na Cypre.

Prostredníctvom 56 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 142,2 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 71,9 milióna EUR. Tieto projekty sa týkajú opatrení v piatich tematických oblastiach: ovzdušie, životné prostredie a zdravie, efektívne využívanie zdrojov, odpady a voda. Len prostredníctvom 21 projektov v oblasti efektívneho využívania zdrojov sa zmobilizuje 43,0 milióna EUR, ktoré uľahčia prechod Európy na intenzívnejšie obehové hospodárstvo.

Na základe 39 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie smerníc o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Celkový rozpočet týchto projektov je 158,1 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 95,6 milióna EUR.

Cieľom 15 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti životného prostredia je zvyšovať informovanosť o environmentálnych otázkach. Celkový rozpočet týchto projektov je 23,2 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 13,8 milióna EUR.

Prostredníctvom 16 projektov v rámci programu LIFE Adaptácia na zmenu klímy sa zmobilizuje 32,9 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 19,4 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú na projekty v piatich tematických oblastiach: poľnohospodárstvo/lesníctvo/cestovný ruch, adaptácia v horských a ostrovných oblastiach, adaptácia v mestských oblastiach/plánovanie miest, posúdenie zraniteľnosti/adaptačné stratégie a voda.

Celkový rozpočet pre 12 projektov v rámci programu LIFE Zmiernenie zmeny klímy dosahuje 35,3 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 18,0 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú pre najlepšie postupy a pilotné a demonštračné projekty v troch tematických oblastiach: energetika, priemysel a využívanie pôdy/lesníctvo/poľnohospodárstvo.

Cieľom 6 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti klímy je zlepšiť správu zmeny klímy a zvyšovať informovanosť o nej. Celkový rozpočet týchto projektov je 6,9 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 4,1 milióna EUR.

Opis všetkých projektov sa nachádza v prílohe k tejto tlačovej správe.

Súvislosti

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4 300 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách, pričom na tento účel sa zmobilizovalo 8,8 miliardy EUR, z toho 3,9 miliardy EUR na ochranu životného prostredia a klímy. V každom okamihu sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet programu LIFE na roky 2014 – 2020 predstavuje 3,4 miliardy EUR v bežných cenách a zahŕňa podprogramy „Životné prostredie“ a „Ochrana klímy“.

Informácie o programe LIFE nájdete na:

Odkaz na prílohu (dostupné v angličtine)

Program LIFE

Kontaktné údaje na príslušné vnútroštátne orgány nájdete tu.

 

*citácia sa zmenila 4. 11. 2016 o 9.50 hod. SEČ

IP/16/3482

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar