Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija investuoja daugiau kaip 220 mln. eurų į valstybėse narėse įgyvendinamus žaliuosius ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų projektus.

Briuselis, 2016 m. lapkričio 3 d.

Pagal programą LIFE įgyvendinamais 144 inovaciniais projektais investuojama į geresnę aplinką ir kovą su klimato kaita.

Europos Komisija patvirtino iš ES biudžeto skiriamą 222,7 mln. eurų vertės investicijų paketą, skirtą paremti Europos perėjimui į tvaresnę ir mažo anglies dioksido kiekio ekonomiką. ES finansavimas pritrauks papildomų investicijų, tad į 23 valstybėse narėse įgyvendinamus 144 naujus projektus iš viso bus investuota 398,6 mln. eurų.

Parama teikiama pagal aplinkos ir klimato politikos programą LIFE. 323,5 mln. eurų bus skiriama aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo, gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos valdymo ir informavimo projektams.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Džiaugiuosi, kad ir šiais metais pagal mūsų programą LIFE bus paremta daug inovacinių projektų, siekiant išspręsti mums bendras aplinkos problemas. Pagal programą LIFE finansuojamiems projektams reikia palyginti nedidelio finansavimo ir paprastų idėjų, kad būtų kuriamos pelningos žaliosios įmonės, padedančios pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir žiedinės ekonomikos.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete sakė: „Įsigaliojant Paryžiaus susitarimui, turime susitelkę vykdyti pažadus. Šiais projektais bus sudarytos tinkamos sąlygos skatinti inovacinius sprendimus ir skleisti geriausią taršos mažinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos praktiką visoje Europos Sąjungoje. Šitaip Europos Sąjungai padedama įgyvendinti Paryžiaus susitarimą.“*

Šie projektai rodo Komisijos nuolatinį įsipareigojimą įgyvendinti pavyzdinį žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį. Nemažai lėšų skirta padėti valstybėms narėms kaip galima sklandžiau pereiti prie labiau žiedinės ekonomikos. 2016 m. patvirtintų projektų pavyzdžiai: naujų energiją taupančių vandenilinių ir elektrinių šiukšliavežių projektas Belgijoje, naujoviškų technologijų, kuriomis siekiama sumažinti nuotekose esančių srutų pavojų sveikatai, projektas Italijoje ir projektas, kuriuo siekiama padėti Graikijos savivaldybėms (pavyzdžiui, Olimpijos) pakelti perdirbimo lygį.

Kovos su klimato kaita srityje investicijomis bus remiamas prisitaikymas prie klimato kaitos, klimato kaitos švelninimas ir klimato valdymo bei informavimo projektai, kurių bendra vertė – 75,1 mln. eurų. Atrinktais projektais padedama siekti ES tikslo iki 2030 m. bent 40 % sumažinti išmetamų ŠESD kiekį ir taip padėti pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos. 2015 m. vykdytų projektų pavyzdžiai: penkiose ES šalyse (Estijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje) vykdomas durpynų atkūrimas ir anglies dioksido saugojimas juose, mažataršio cemento ir betono produktų gamybos demonstravimas Prancūzijoje, vynuogynų atsparumo didinimas Vokietijoje ir prisitaikymo priemonių įgyvendinimas Kipro miestų zonose.

56 LIFE aplinkos ir veiksmingo išteklių naudojimo projektams bus skirta 142,2 mln. eurų, iš jų ES dalis sudarys 71,9 mln. eurų. Pagal šiuos projektus veikla bus vykdoma penkiose teminėse srityse: oro, aplinkos ir sveikatos, efektyvaus išteklių naudojimo, atliekų ir vandens. 43,0 mln. eurų bus skirta vien 21-am efektyvaus išteklių naudojimo projektui, kad būtų palengvintas Europos perėjimas prie labiau žiedinės ekonomikos.

39 LIFE gamtos ir biologinės įvairovės projektais bus prisidedama prie Paukščių ir buveinių direktyvų ir ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo. Šiems projektams skirtas bendras biudžetas – 158,1 mln. eurų, iš jų ES dalis sudaro 95,6 mln. eurų.

Įgyvendinant 15 LIFE aplinkos valdymo ir informavimo projektų bus siekiama gerinti informuotumą apie aplinką. Šiems projektams skirtas bendras biudžetas – 23,2 mln. eurų, iš jų ES dalis sudaro 13,8 mln. eurų.

16 LIFE prisitaikymo prie klimato kaitos projektų bus skirta 32,9 mln. eurų, iš jų ES dalis sudarys 19,4 mln. eurų. Veiksmų dotacijos skirtos penkių teminių sričių projektams: žemės ūkio, miškininkystės, turizmo, prisitaikymo prie klimato kaitos kalnuotose vietovėse ir (arba) salose, miestų prisitaikymo prie klimato kaitos ir (arba) planavimo, pažeidžiamumo vertinimo ir (arba) prisitaikymo strategijų ir vandens.

12 LIFE prisitaikymo prie klimato kaitos projektų iš viso skirtas 35,3 mln. eurų biudžetas, iš jų ES dalis sudarys 18,0 mln. eurų. Šios veiksmų dotacijos skirtos trijų teminių sričių geriausios praktikos, bandomiesiems ir parodomiesiems projektams: energetikos, pramonės ir žemės naudojimo, miškininkystės ir (arba) žemės ūkio.

Įgyvendinant 6 LIFE aplinkos valdymo ir informavimo projektus bus gerinamas valdymas ir informuotumas apie aplinką. Šiems projektams skirtas bendras biudžetas – 6,9 mln. eurų, iš jų ES dalis sudaro 4,1 mln. eurų.

Projektų aprašai pateikti šio pranešimo spaudai priede.

Pagrindiniai faktai

Programa LIFE yra ES aplinkos ir klimato sričių veiksmų finansavimo priemonė. Ji vykdoma nuo 1992 m. ir pagal ją bendrai finansuota daugiau kaip 4 300 projektų visoje ES ir trečiosiose šalyse, pritraukta 8,8 mlrd. eurų, o pačios ES skirta 3,9 mlrd. eurų aplinkos ir klimato apsaugai. Nuolat įgyvendinama apie 1 100 projektų. Programos LIFE 2014–2020 m. biudžetas yra 3,4 mlrd. eurų dabartinėmis kainomis; programą LIFE sudaro aplinkos veiksmų ir kovos su klimato kaita paprogramės.

Informacija apie LIFE

Nuoroda į priedą

Programa LIFE

Atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų kontaktiniai duomenys pateikti čia.

 

* citata pakeista 2016 m. lapkričio 4 d. 9.50 val. Vidurio Europos laiku

IP/16/3482

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar