Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio investoi yli 220 miljoonaa euroa ympäristöystävällisiin ja vähähiilisiin hankkeisiin jäsenvaltioissa

Bryssel 3. marraskuuta 2016

LIFE-ohjelmasta investointitukea 144 innovatiiviseen ympäristö- ja ilmastotoimihankkeeseen.

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n talousarviosta 222,7 miljoonan euron investointipaketin, jolla tuetaan Euroopan siirtymistä kestävämpään vähähiiliseen tulevaisuuteen. EU:n rahoituksen myötä saadaan lisäinvestointeina yhteensä 398,6 miljoonaa euroa, jotka investoidaan 144 uuteen hankkeeseen 23 jäsenvaltiossa.

Tuki tulee LIFE-ohjelmasta ympäristön ja ilmastotoimien aloille. Tuesta 323,5 miljoonaa euroa suunnataan ympäristön ja resurssitehokkuuden, luonnon ja luonnon monimuotoisuuden sekä ympäristöhallinnon ja -tiedon alojen hankkeisiin.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi seuraavaa: ”Olen mielissäni siitä, että LIFE-ohjelmasta tuetaan tänäkin vuonna monia innovatiivisia hankkeita yhteisten ympäristöhaasteidemme ratkaisemiseksi. Life-varoista rahoitettuihin hankkeisiin käytetään suhteellisen vähän rahoitusta. Niillä luodaan yksinkertaisilla ideoilla kannattavia vihreitä yrityksiä, joilla edistetään siirtymistä kohti vähähiilistä kiertotaloutta.”

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete totesi puolestaan seuraavaa: "Pariisin ilmastosopimus on juuri tullut voimaan. Nyt on aika keskittyä lupaustemme lunastamiseen. Näiden hankkeiden avulla luodaan otolliset olosuhteet innovatiivisten ratkaisujen edistämiseen ja parhaiden toimintatapojen levittämiseen päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kaikkialla Euroopan unionissa. Hankkeet edesauttavat näin Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa EU:ssa." *

Hankkeet ovat osoitus komission jatkuvasta sitoutumisesta kiertotalouspakettiin. Jäsenvaltioita autetaan siirtymään parhaalla mahdollisella tavalla kohti kiertotaloutta myöntämällä tukea merkittävälle määrälle hankkeita. Esimerkkejä vuonna 2016 hyväksytyistä hankkeista ovat muun muassa uudet energiaa säästävät vety-sähköroska-autot Belgiassa, jäteveden lietteen terveysriskejä vähentävät edelläkävijätekniikat Italiassa ja hanke Kreikan kuntien, esimerkiksi Olympian, kierrätysasteen parantamiseksi.

Ilmastotoimien alalla investoinneilla tuetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista, ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä ilmastohallintoa ja -tietoa hankkeilla, joiden yhteismäärä on 75,1 miljoonaa euroa. Valituilla hankkeilla tuetaan EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä ja edistää siirtymistä vähähiiliseen ja ilmastonmuutoksen kestävään talouteen. Esimerkkeinä vuoden 2015 hankkeista voidaan mainita soiden ennallistaminen ja soiden hiilenvarastointikyky viidessä EU-maassa (Viro, Saksa, Latvia, Liettua ja Puola), vähäpäästöisten sementti- ja betonituotteiden tuottamisen demonstrointi Ranskassa, viinitarhojen ilmastonmuutoksen sietokyvyn parantaminen Saksassa ja sopeutustoimien toteutus kaupunkialueilla Kyproksella.

Ympäristön ja resurssitehokkuuden alan LIFE-hankkeita on 56. Niiden budjetti on yhteensä 142,2 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 71,9 miljoonaa euroa. Näihin hankkeisiin sisältyy toimia viidellä eri aihealueella: ilma, ympäristö ja terveys, resurssitehokkuus, jätteet ja vesi. Pelkästään resurssitehokkuushankkeilla, joita on 21, edistetään Euroopan siirtymistä kiertotalouteen 43 miljoonalla eurolla.

Lintu- ja luontotyyppidirektiivien sekä luonnon monimuotoisuutta koskevan vuoteen 2020 ulottuvan EU:n strategian täytäntöönpanoa tuetaan LIFE-ohjelmasta 39 luonto- ja monimuotoisuushankkeella. Näiden hankkeiden kokonaisbudjetti on 158,1 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 95,6 miljoonaa euroa.

Ympäristöhallinnon ja -tiedon osa-alueen 15 LIFE-hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ympäristökysymyksistä. Näiden hankkeiden kokonaisbudjetti on 23,2 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 13,8 miljoonaa euroa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtääviä LIFE-hankkeita on 16. Niiden budjetti on yhteensä 32,9 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 19,4 miljoonaa euroa. Toiminta-avustuksia myönnetään hankkeisiin viidellä eri aihealueella: maatalous/metsätalous/matkailu, sopeutuminen vuoristo- ja saaristoalueilla, sopeutuminen kaupungeissa ja kaupunkisuunnittelu, haavoittuvuuden arvioinnit/sopeutumisstrategiat ja vesi.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä LIFE-hankkeita on 12. Niiden budjetti on yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 18 miljoonaa euroa. Toiminta-avustuksia myönnetään parhaille käytännöille sekä kokeilu- ja esittelyhankkeille seuraavilla aihealoilla: energia, teollisuus ja maatalous/metsätalous/maankäyttö.

Ympäristöhallinnon ja -tiedon osa-alueen 6 LIFE-hankkeella parannetaan ympäristöhallintoa ja lisätään tietoisuutta ilmastonmuutoksesta. Näiden hankkeiden kokonaisbudjetti on 6,9 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 4,1 miljoonaa euroa.

Kuvaukset kaikista hankkeista esitetään tämän lehdistötiedotteen liitteessä.

Taustaa

LIFE-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Ohjelma on ollut toiminnassa vuodesta 1992, ja siitä on myönnetty rahoitusta yli 4 300 hankkeelle eri puolilla EU:ta ja myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Sen tuella ympäristön ja ilmaston suojeluun on saatu käyttöön 8,8 miljardia euroa, josta ohjelman tuen osuus on ollut 3,9 miljardia euroa. Käynnissä on jatkuvasti noin 1 100 hanketta. LIFE-ohjelmassa on erilliset alaohjelmat ympäristötoimille ja ilmastotoimille. Sen kokonaistalousarvio vuosina 2014–2020 on 3,4 miljardia euroa käypinä hintoina.

Lisätietoa LIFE-ohjelmasta

Linkki liitteeseen

LIFE-ohjelma

Kansallisten viranomaisten yhteystiedot – katso täältä.

 

*sitaatti muutettu 4. marraskuuta klo 9.50 CET.

IP/16/3482

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar