Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon investeerib üle 220 miljoni euro liikmesriikide rohelistesse ja süsinikuheite vähendamise projektidesse

Brüssel, 3. november 2016

Programm LIFE toetab investeeringuid 144 innovaatilisse keskkonna- ja kliimaprojekti.

Euroopa Komisjon on heaks kiitnud 222,7 miljoni euro suuruse investeeringu ELi eelarvest, eesmärgiga muuta Euroopa keskkonnasäästlikumaks ja toetada üleminekut madalama süsinikusisendiga majandusmudelitele. ELi panus annab tõuke teistelegi investeeringutele, mille tulemusel rahastatakse 23 liikmesriigi 144 uut projekti kokku ligi 398,6 miljoni euroga.

ELi vahendid eraldatakse keskkonna- ja kliimameetmete programmist LIFE. Neist 323,5 miljonit eurot läheb keskkonna- ja ressursitõhususe, looduse ja bioloogilise mitmekesisuse ning keskkonnaalase juhtimise ja teabe valdkonna projektidele.

Euroopa Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella: „Mul on hea meel näha, et ka sel aastal saame programmiga LIFE toetada paljusid innovaatilisi projekte, mis aitavad lahendada meie ühiseid keskkonnaprobleeme. Rahastatavad projektid suudavad võrdlemisi väikeste vahendite ning lihtsate ideede abil luua kasumlikke rohelisi ettevõtteid, mis on teenäitajaks üleminekul madala süsinikusisendiga ringmajandusele.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete sõnas: „Nüüd, kui Pariisi kokkulepe on jõustunud, peame keskenduma sellele, kuidas oma lubadustest kinni pidada. Toetust saanud projektid annavad head eeskuju innovaatiliste lahenduste kasutamisel ning heade tavade tutvustamisel heitkoguste vähendamiseks ja kliimamuutustega kohanemiseks kogu Euroopa Liidus. See aitab omakorda kaasa Pariisi kokkuleppe rakendamisele ELis.“*

Investeeringud tehakse kooskõlas komisjoni ühe peaeesmärgiga, milleks on ringmajanduse toetamine ja soodustamine. Suur osa vahenditest ongi mõeldud liikmesriikide toetamiseks just ringmajandusele üleminekul. Näideteks 2016. aasta projektidest on uued energiasäästlikud vesinikkütust ja elektrit kasutavad prügiveoautod Belgias, reoveesettega seotud terviseriskide vähendamise tehnoloogia väljatöötamine Itaalias ning Kreeka omavalitsuste (nt Olympia) abistamine ringlussevõtu edendamisel.

Kliimavaldkonnas toetatakse investeeringutega kliimamuutustega kohanemise, kliimamuutuste leevendamise ning kliimaalase juhtimise ja teabe projekte kokku 75,1 miljoni euro ulatuses. Heaks kiidetud projektid aitavad kaasa ELi eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastaks 2030 vähemalt 40% võrra ning minna järk-järgult üle madalama süsinikusisendiga ja väiksema kliimamõjuga majandusele. Projektide hulgas on nt turbaalade taastamine ja süsinikdioksiidi säilitamine viies ELi riigis (Eesti, Leedu, Läti, Poola ja Saksamaa), madala süsinikuheitega tootmistehnoloogiate näidisprojekt tsemendi- ja betoontoodete valmistamiseks Prantsusmaal, Saksa viinamarjaistanduste muutmine kliimamuutustele vastupidavamaks ning Küprose linnapiirkondade kohanemismeetmed.

Programmi LIFE 56 keskkonna ja ressursitõhususe projekti investeeritakse 142,2 miljonit eurot, millest 71,9 miljonit tuleb Euroopa Liidult. Nende projektide teemavaldkondadeks on õhk, keskkond ja tervis, ressursitõhusus, jäätmed ja vesi. Ainuüksi 21 ressursitõhususe projektile eraldi on ette nähtud 43,0 miljonit eurot, et hõlbustada Euroopa sujuvamat üleminekut ringmajandusele.

39 looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projekti toetavad lindude ja elupaikade direktiivi ja ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2020 rakendamist. Nende kogueelarve on 158,1 miljonit eurot, millest ELi panus on 95,6 miljonit eurot.

15 keskkonnaalase juhtimise ja teabe projekti sisuks on keskkonnateemaline teavitustöö. Nende kogueelarve on 23,2 miljonit eurot, millest ELi panus on 13,8 miljonit eurot.

16 kliimamuutustega kohanemise projekti investeeritakse 32,9 miljonit eurot, millest EL annab 19,4 miljonit. Teemavaldkondadeks on siin põllumajandus, metsandus, turism, mägi- ja saarepiirkondade kohanemine, linnapiirkondade kohanemine ja linnaplaneerimine, haavatavuse hindamine, kohanemisstrateegiad ning vesi.

12 kliimamuutuste leevendamise projekti investeeritakse kokku 35,3 miljonit eurot, millest 18,0 miljonit tuleb Euroopa Liidult. Toetust antakse hea tava ning katse- ja näidisprojektidele kolmes teemavaldkonnas, milleks on energia, tööstus ning maakasutus, metsandus ja põllumajandus.

6 kliimaalase juhtimise ja teabe projekti sisuks on juhtimismeetodite täiustamine ja kliimamuutuste teemaline teavitustöö. Nende kogueelarve on 6,9 miljonit eurot, millest ELi panus on 4,1 miljonit eurot.

Kõigi projektide täpsem kirjeldus on esitatud pressiteate lisas.

Taust

Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. See on kasutusel alates 1992. aastast ning selle kaudu on kaasrahastatud rohkem kui 4300 projekti üle kogu ELi ja ka kolmandates riikides. Kokku on projektidele eraldatud 8,8 miljardit eurot, millest 3,9 miljardit keskkonna- ja kliimakaitseks. Pidevalt on käimas umbes 1100 projekti. Programmi LIFE eelarve aastateks 2014–2020 on 3,4 miljardit eurot jooksevhindades ning see jaguneb keskkonna ja kliimameetmete allprogrammideks.

Lisateave programmi LIFE kohta

Link: lisa

Programm „LIFE“

Siseriiklike asutuste kontaktandmed leiate siit.

 

* tsitaati muudetud 04/11/2016 kell 9:50 Kesk-Euroopa aja järgi.

IP/16/3482

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar