Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Περισσότερα από 220 εκατ. EUR επενδύει η Επιτροπή σε έργα πράσινης οικονομίας και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κράτη μέλη

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016

Κονδύλια του LIFE για 144 καινοτομικά έργα που επενδύουν σ' ένα καλύτερο περιβάλλον και στη δράση για το κλίμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 222,7 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6 εκατ. EUR σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. 323,5 εκατ. EUR θα χορηγηθούν σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.

Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας κ. Karmenu Vella προέβη στην εξής δήλωση: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι φέτος και πάλι το πρόγραμμά μας LIFE θα χρηματοδοτήσει πολλά καινοτομικά έργα για την αντιμετώπιση των κοινών μας περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα έργα που υποστηρίζει το πρόγραμμα LIFE χρησιμοποιούν σχετικά μικρή χρηματοδότηση και απλές ιδέες για τη δημιουργία επικερδών πράσινων επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»

Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα δράσης για το κλίμα και ενέργειας κ. Miguel Arias Cañete προέβη στην εξής δήλωση: «Δεδομένου ότι αρχίζει να ισχύει η συμφωνία του Παρισιού, οφείλουμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας πλέον στην εκπλήρωση των υποσχέσεών μας. Τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την προαγωγή καινοτομικών λύσεων και θα διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ.»*

Τα έργα εκφράζουν τη διαρκή προσήλωση της Επιτροπής στην εμβληματική της δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Απονέμονται πολλά βραβεία με σκοπό να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη ώστε να μεταβούν ομαλότερα σε μια κυκλικότερη οικονομία. Ως παραδείγματα αναγνωρισμένων έργων το 2016 μπορούν να αναφερθούν τα νέα απορριμματοφόρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Βέλγιο, που κινούνται με υδρογόνο-ηλεκτρισμό, οι τεχνολογίες μείωσης των κινδύνων για την υγεία από την ιλύ των λυμάτων, οι οποίες πρωτοαναπτύχθηκαν στην Ιταλία, και ένα έργο που βοηθά τους ελληνικούς δήμους, όπως ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, να αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η επένδυση θα υποστηρίξει έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και για την κλιματική διακυβέρνηση και την ενημέρωση, συνολικού ύψους 75,1 εκατ. EUR. Επιλεγμένα έργα, που υποστηρίζουν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40 % έως το 2030, συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Ως παραδείγματα έργων του 2015 μπορούν να αναφερθούν, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε τυρφώνες σε πέντε χώρες της ΕΕ (Εσθονία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία), η επίδειξη της παραγωγής προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών στη Γαλλία, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων της Γερμανίας στο κλίμα και η εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε αστικές περιοχές της Κύπρου.

Τα 56 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 142,2 εκατ. EUR, στα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 71,9 εκατ. EUR. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Τα 21 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν μόνα τους 43,0 εκατ. EUR, διευκολύνοντας τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλικότερη οικονομία.

Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE υποστηρίζουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα ως το 2020. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 158,1 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 95,6 εκατ. EUR.

Τα 15 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 23,2 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 13,8 εκατ. EUR.

Τα 16 έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 32,9 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 19,4 εκατ. EUR. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε έργα που εμπίπτουν σε πέντε θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: γεωργία/δασοκομία/τουρισμός, προσαρμογή σε ορεινές/νησιωτικές περιοχές, προσαρμογή αστικών περιοχών/αστικός σχεδιασμός, εκτιμήσεις ευπάθειας/στρατηγικές προσαρμογής και νερό.

Τα 12 έργα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 35,3 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 18,0 εκατ. EUR. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, σε τρεις θεματικούς τομείς: ενέργεια, βιομηχανία και χρήση γης/δασοκομία/γεωργία.

Τα 6 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 6,9 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 4,1 εκατ. EUR.

Περιγραφές των έργων παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4 300 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας 8,8 δισ. EUR και συνεισφέροντας 3,9 δισ. EUR στην προστασία του περιβάλλοντος και στο κλίμα. 1 100 έργα περίπου βρίσκονται σε εξέλιξη ανά πάσα στιγμή. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα για δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για δράσεις σχετικά με το κλίμα.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE

Σύνδεσμος προς το παράρτημα

Πρόγραμμα LIFE

Για επικοινωνία με τις οικείες εθνικές αρχές βλ. εδώ.

 

*Η δήλωση τροποποιήθηκε στις 4/11/2016, ώρα 9:50 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

IP/16/3482

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar