Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen investerer over 220 mio. EUR i miljø- og lavemissionsprojekter i medlemsstaterne

Bruxelles, den 3. november 2016

Life-programmet er en livline for 144 innovative projekter, hvor der investeres til fordel for et bedre miljø og klimaindsatsen.

Europa-Kommissionen har godkendt en investeringspakke på 222,7 mio. EUR fra EU-budgettet til støtte for Europas overgang til en mere bæredygtig fremtid med lavere emissioner. Tilførslen af EU-midler vil tilskynde til yderligere investeringer, hvilket vil føre til samlede investeringer på 398,6 mio. EUR i 144 nye projekter i 23 medlemsstater.

Støtten kommer fra Life-programmet for miljø og klimaindsats. 323,5 mio. EUR vil blive tildelt projekter inden for miljø og ressourceeffektivitet, natur og biodiversitet samt miljøforvaltning og -information.

EU's kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella udtaler: "Det glæder mig, at Life-programmet igen i år vil støtte adskillige innovative projekter, der skal tage hånd om vores fælles miljømæssige udfordringer. Projekter, der modtager støtte fra Life-programmet, har forholdsvis små finansieringsbehov, og med enkle idéer kan der skabes indbringende, grønne virksomheder, som indgår i overgangen til en CO2-fattig cirkulær økonomi."

EU's kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, udtaler: "Nu hvor Parisaftalen træder i kraft, må vi koncentrere os om at indfri vores løfter. Disse projekter vil skabe de rette forhold til at fremme innovative løsninger og udbrede bedste praksis med hensyn til nedbringelse af emissionerne og tilpasning til klimaændringerne i hele EU. På den måde bidrager de til EU's gennemførelse af Parisaftalen."*

Med disse projekter viser Kommissionens sit fortsatte engagement i sin ambitiøse pakke om cirkulær økonomi. Der ydes støtte til et betydeligt antal projekter for at bistå medlemsstaterne i overgangen til en mere cirkulær økonomi. Som eksempler på anerkendte projekter i 2016 kan nævnes de nye energibesparende skraldevogne med hydrogen-brændselsceller i Belgien, et pionerprojekt i Italien vedrørende teknologier, der skal mindske sundhedsrisici fra slam i spildevand, og et projekt, der skal hjælpe kommuner i Grækenland, f.eks. Olympia, med at øge mængden af genbrug.

På klimaområdet vil investeringerne være til støtte for projekter vedrørende tilpasning til klimaændringer, modvirkning af klimaændringer samt forvaltning og information vedrørende klima for i alt 75,1 mio. EUR. Udvalgte projekter understøtter EU's målsætning om at mindske udledningen af drivhusgasser med mindst 40 % senest i 2030 og bidrager til omstillingen til en lavemissionsøkonomi, der også er modstandsdygtig over for klimaændringer. Som eksempler på projekter i 2015 kan nævnes genoprettelse af og CO2-lagring i tørveområder i fem EU-lande (Estland, Tyskland, Letland, Litauen og Polen), demonstration af CO2-fattig fremstilling af cement- og betonprodukter i Frankrig, forbedring af tyske vingårdes modstandsdygtighed over for klimaændringer og gennemførelse af tilpasningsforanstaltninger i byområderne på Cypern.

De 56 Life-projekter inden for miljø og ressourceeffektivitet vil mobilisere 142,2 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 71,9 mio. EUR. Disse projekter dækker tiltag inden for fem tematiske områder: luft, miljø og sundhed, ressourceeffektivitet, affald og vand. Alene de 21 projekter vedrørende ressourceeffektivitet vil mobilisere 43,0 mio. EUR og fremme Europas overgang til en mere cirkulær økonomi.

De 39 Life-projekter inden for natur og biodiversitet støtter gennemførelsen af fugle- og habitatdirektivet og EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020. Deres samlede budget er på 158,1 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 95,6 mio. EUR.

De 15 Life-projekter inden for miljøforvaltning og -information vil øge bevidstheden om miljøspørgsmål. Deres samlede budget er på 23,2 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 13,8 mio. EUR.

De 16 Life-projekter inden for tilpasning til klimaændringer vil mobilisere 32,9 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 19,4 mio. EUR. Disse aktivitetstilskud ydes til projekter inden for tre tematiske områder: landbrug/skovbrug/turisme, tilpasning i bjerg/ø-områder, tilpasning/planlægning i byområder, sårbarhedsvurderinger/tilpasningsstrategier og vand.

De 12 Life-projekter inden for modvirkning af klimaændringer har et samlet budget på 35,3 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 18,0 mio. EUR. Disse aktivitetstilskud ydes til pilot- og demonstrationsprojekter samt projekter vedrørende bedste praksis inden for tre tematiske områder: energi, industri og arealanvendelse/skovbrug/landbrug.

De 6 Life-projekter inden for forvaltning og information vedrørende klima vil give en bedre forvaltning og øge bevidstheden om klimaændringer. Deres samlede budget er på 6,9 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 4,1 mio. EUR.

Beskrivelser af disse projekter kan læses i bilaget til denne pressemeddelelse.

Baggrund

Life-programmet er EU's finansieringsinstrument til miljø- og klimaindsatsen. Det har været aktivt siden 1992 og har været med til at finansiere over 4 300 projekter i hele EU og i tredjelande. Life-programmet har mobiliseret 8,8 mia. EUR og bidraget med 3,9 mia. EUR til miljø- og klimabeskyttelse. På ethvert givet tidspunkt er der omtrent 1 100 projekter i gang. Budgettet for Life-programmet 2014-2020 er fastsat til 3,4 mia. EUR i løbende priser og omfatter et underprogram for miljøet og et underprogram for klimaindsatsen.

Oplysninger om Life:

Link til bilag

Life-programmet

De relevante nationale myndigheders kontaktoplysninger kan ses her.

 

*Citat ændret den 4/11/2016 kl. 9:50

IP/16/3482

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar