Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår en genomgripande reform av EU:s bolagsbeskattning

Strasbourg den 25 oktober 2016

Kommissionen har idag meddelat att den planerar att göra en översyn av hur företag beskattas på den inre marknaden och skapa ett tillväxtvänligt och rättvist system för bolagsbeskattning.

Kommissionen har idag meddelat att den planerar att göra en översyn av hur företag beskattas på den inre marknaden och skapa ett tillväxtvänligt och rättvist system för bolagsbeskattning. Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer, genom en förnyad avvägning som en del av ett större paket med reformer av bolagsbeskattning, att göra det enklare och billigare att bedriva affärsverksamhet på den inre marknaden och fungera som ett kraftfullt verktyg mot skatteflykt.

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, som först lades fram 2011, utformades för att stärka den inre marknaden för näringslivsverksamhet. Även om medlemsstaterna har gjort avsevärda framsteg vad gäller många centrala delar i det tidigare förslaget till gemensam konsoliderad bolagsskattebas har de inte kunnat nå en slutlig överenskommelse. Efter att ha fått in synpunkter från medlemsstater, företag, det civila samhället och Europaparlamentet stärker vi idag de företagsvänliga aspekterna av det tidigare förslaget för att hjälpa gränsöverskridande företag att sänka kostnaderna, minska byråkratin och stödja innovation. Återlanseringen av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer också att skapa likvärdiga villkor för multinationella företag i Europa genom att stänga av de vägar som utnyttjas för skatteflykt.

Två andra förslag syftar till att förbättra det nuvarande systemet för tvistlösning vid dubbelbeskattning inom EU och att stärka befintliga regler för att motverka skatteflykt. Sammantaget kommer dessa åtgärder att skapa ett förenklat och företagsvänligt skattesystem.

Vice-ordförande Valdis Dombrovskis säger: – Skattepolitiken bör stödja EU:s mål om ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Dagens förslag syftar till att stärka tillväxt och investeringar, stödja företag och säkerställa rättvisa. I det nuvarande bolagsskattesystemet behandlas företagens lånefinansiering mer förmånligt än finansiering med eget kapital. Att minska denna skevhet i skattesystemet som gynnar lånefinansiering är en viktig del i handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion och understryker vårt åtagande att genomföra detta projekt.

Kommissionär Pierre Moscovici som har ansvaret för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, säger: – Genom att återlansera förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas hanterar vi i ett enda svep både företagens och medborgarnas farhågor. Mina många samtal som kommissionsledamot med ansvar för skatter har gjort det helt klart för mig att företagen behöver enklare skatteregler inom EU. Samtidigt måste vi fortsätta bekämpa skatteflykt, som åstadkommer en verklig förändring. Finansministrarna bör titta på detta ambitiösa och aktuella paket med nya ögon, eftersom det kommer att skapa ett kraftfullt skattesystemet för 2000-talet.

För att uppmuntra snabba framsteg har den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen delats upp i en mer hanterlig process i två steg. Den gemensamma skattebasen kan snabbt godtas för att komma åt de viktigaste fördelarna för både företagen och medlemsstaterna. Konsolideringen bör införas kort därefter och skulle ge alla de fördelar som det kompletta systemet kan ge.

  1. Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen

Med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer företagen att för första gången ha ett enhetligt regelverk för att beräkna sina beskattningsbara vinster i hela EU. Jämfört med det föregående förslaget från 2011, kommer den nya bolagsbeskattning att

— vara obligatorisk för stora multinationella företagsgrupper som har störst kapacitet att utnyttja aggressiv skatteplanering och säkerställa att företag med globala intäkter på över 750 miljoner euro per år kommer att beskattas där de faktiskt gör sina vinster,

— hantera de kryphål som för närvarande är kopplade till överföring av vinster som görs av skatteskäl,

— uppmuntra företagen att finansiera sin verksamhet genom eget kapital och genom att använda sig av marknaderna i stället för att ta upp lån,

— stödja innovation genom skatteincitament för forskning och utvecklingsverksamhet som är kopplad till verklig ekonomisk verksamhet.

Bolagsskattesatserna omfattas inte av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, eftersom dessa kvarstår under nationell suveränitet. Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer dock att ge ett mer transparent, effektivt och rättvist system för beräkning av gränsöverskridande företags skattebas, vilket i grunden kommer att reformera bolagsbeskattningen inom EU.

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer att förbättra den inre marknaden för näringslivsverksamhet

Företagen kommer nu att kunna använda en enhetlig uppsättning regler och arbeta tillsammans med sina inhemska skattemyndigheter för att lämna in en skattedeklaration för all sin verksamhet inom EU. Med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen bör tidsåtgången för det årliga arbetet med att se till att regelverket efterlevs minska med 8 %, samtidigt som tidsåtgången för bildandet av ett dotterbolag skulle minska med upp till 67 %, och göra det lättare för företagen, också små och medelstora företag, att etablera sig utomlands.

Incitament kommer att ges tillväxtfrämjande verksamheter såsom investeringar i FoU och finansiering med eget kapital för att stödja de bredare målen om att gjuta nytt liv i tillväxt, sysselsättning och investeringar. Så snart den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är operativ skulle den kunna höja de totala investeringarna i EU med upp till 3,4 %.

Företagen kommer att kunna avräkna vinster i en medlemsstat för att täcka förluster i en annan. Sådana skattehinder som dubbelbeskattning kommer att undanröjas och den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer att ge ökad rättssäkerhet på skatteområdet genom att erbjuda ett stabilt och transparent system för bolagsskatt inom hela EU.

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer att hjälpa till att bekämpa skatteflykt

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer att avlägsna de bristande överensstämmelser mellan nationella system som aggressiva skatteplanerare för närvarande utnyttjar. Den kommer också att undanröja internprissättning och förmånsordningar, vilka idag är två flitigt använda medel för skatteflykt. Den innehåller också kraftfulla åtgärder för att motverka skatteflykt för att hindra företag från att överföra vinster till länder utanför EU. Eftersom den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen blir obligatorisk för de största multinationella företagsgrupperna som bedriver verksamhet inom EU kommer de företag där risken är som störst för aggressiv skatteplanering att vara oförmögna att ägna sig åt storskalig skatteflykt.

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer att stödja tillväxt, sysselsättning och investeringar inom EU

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer att ge företagen solida och förutsägbara regler, rättvisa och likvärdiga villkor och minskade kostnader och administration. Detta kommer att göra EU till en attraktivare marknad vad gäller investeringar och affärsverksamhet. Återlanseringen av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer också att stödja FoU, som är en central drivkraft för tillväxt. Företagen kommer att få ett superavdarg för sina FoU-kostnader, vilket särskilt kommer att gynna unga och innovativa företag som väljer att ansluta sig till det nya systemet.

Slutligen kommer i den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen åtgärder att vidtas för att hantera skevheter i skattesystemet som leder till skuldsättning genom lånefinansiering istället för med eget kapital genom att ge en lättnad för utfärdande av aktier. En fast sats, bestående av en riskfri räntesats och en riskpremie, av nya företags egna kapital kommer att bli avdragsgill varje år. Under rådande marknadsförhållanden skulle satsen vara 2,7 %. Detta kommer att uppmuntra företagen att hitta stabilare finansieringskällor och att använda kapitalmarknaderna, i linje med målen för kapitalmarknadsunionen. Detta skulle också ge fördelar i form av bättre finansiell stabilitet, eftersom företag med en starkare kapitalbas skulle bli mindre sårbara för chocker.

2.       Att lösa tvister om dubbelbeskattning

Kommissionen har också föreslagit ett förbättrat system för att lösa tvister om dubbelbeskattning inom EU. Dubbelbeskattning är ett stort hinder för näringslivsverksamhet, vilket skapar osäkerhet, onödiga kostnader och likviditetsproblem. Det pågår för närvarande cirka 900 tvister om dubbelbeskattning inom EU, till ett beräknat värde om €10,5 miljarder euro. Kommissionen har föreslagit att nuvarande mekanismer för tvistlösning bör anpassas för att bättre tillgodose företagens behov. I synnerhet kommer ett bredare spektrum av ärenden att omfattas och medlemsstaterna kommer att ha tydliga tidsfrister för en överenskommelse om en bindande lösning av dubbelbeskattning.

  1. Hantera bristande överensstämmelser med länder utanför EU

Det tredje förslaget i dagens paket innehåller nya åtgärder för att stoppa företag från att utnyttja kryphål, så kallade hybridarrangemang mellan skattesystem i medlemsstater och länder utanför EU för att undkomma beskattning. Hybridarrangemang uppstår när länderna har olika regler för beskattning av vissa intäkter eller företag. Företagen kan utnyttja detta för att inte behöva betala skatt i något av länderna. Direktivet mot skatteflykt, som antogs i juli, behandlar redan bristande överensstämmelser inom EU. Dagens förslag kompletterar bilden genom att hantera bristande överensstämmelser med länder utanför EU och görs på begäran av medlemsstaterna själva.

Paketet innehåller också ett övergripande meddelande, som klargör de politiska och ekonomiska motiven bakom förslagen och konsekvensbedömningar av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen och tvistlösningsmekanismen.

Dessa lagförslag kommer nu att överlämnas till Europaparlamentet för samråd och till rådet för antagande.

 

För närmare upplysningar:

Frågor och svarom den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen

Övergripande meddelande om ”En gemensam konsoliderad bolagsskattebas”

Mer informationom den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen

Videoklipp: "CCCTB – it's good for Europe"

Skatter och tullar på Youtube

IP/16/3471

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Videos