Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga obsežno reformo davka od dohodkov pravnih oseb v EU

Strasbourg, 25. oktobra 2016

Komisija je danes napovedala načrte za prenovo načina obdavčevanja podjetij na enotnem trgu, katere cilj je vzpostaviti pravičen sistem obdavčevanja dohodkov pravnih oseb, ki bo spodbujal rast.

Komisija je danes napovedala načrte za prenovo načina obdavčevanja podjetij na enotnem trgu, katere cilj je vzpostaviti pravičen sistem obdavčevanja dohodkov pravnih oseb, ki bo spodbujal rast. Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB), katere uvedba se zdaj predlaga v okviru širšega svežnja davčnih reform, bo poenostavila in pocenila poslovanje na enotnem trgu ter bo hkrati močno orodje za boj proti izogibanju davkom.

Predlog o CCCTB je bil prvič predložen že leta 2011 z namenom okrepitve enotnega trga za podjetja. Države članice so dosegle znaten napredek pri številnih ključnih elementih prvotnega predloga o CCCTB, vendar jim ni uspelo doseči končnega dogovora. Na podlagi pridobljenih mnenj držav članic, podjetij, organizacij civilne družbe in Evropskega parlamenta današnji predlog daje večji poudarek podjetjem prijaznim elementom iz prejšnjega predloga, da bi za čezmejna podjetja zmanjšali stroške in upravno breme ter podprli inovacije. Ponovna uvedba CCCTB bo ustvarila tudi enake konkurenčne pogoje za multinacionalke v Evropi, saj bo preprečila možnosti za izogibanje davkom.

Dva nadaljnja predloga sta namenjena izboljšanju veljavnega sistema za reševanje sporov glede dvojnega obdavčenja v EU in okrepitvi obstoječih pravil proti zlorabam. Skupaj bodo vsi ti ukrepi ustvarili enostavno in podjetjem prijazno davčno okolje.

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis je dejal: „Davčna politika bi morala podpirati cilje EU na področju gospodarske rasti in socialne pravičnosti. Namen danes predstavljenih predlogov je spodbuditi rast in naložbe, podpirati podjetja in zagotoviti pravično obravnavo. Veljavni sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb obravnava dolžniško financiranje podjetij ugodneje kot lastniško financiranje. Zmanjšanje teh davčnih ugodnosti pri dolžniškem financiranju v primerjavi z lastniškim v okviru davčnega sistema je pomemben del akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov, ki poudarja našo zavezanost uresničitvi tega projekta.“

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je povedal: „Ponoven predlog za uvedbo CCCTB hkrati odgovarja tako na pomisleke podjetij kot državljanov. Številni pogovori , ki sem jih opravil kot komisar za obdavčenje, so zelo jasno pokazali, da podjetja v EU potrebujejo enostavnejša davčna pravila. Hkrati moramo nadaljevati boj proti izogibanju davkom in tako zagotoviti resnične spremembe. Finančni ministri bi morali ta ambiciozen sveženj, ki prihaja ob pravem času, natančno preučiti, saj bo z njim vzpostavljen trden davčni sistem, primeren za 21. stoletje.“

Da bi spodbudili hiter napredek, je CCCTB razčlenjen v bolj obvladljiv dvostopenjski proces. Dogovor o skupni osnovi je mogoče hitro doseči, s čimer bi sprostili ključne koristi tako za podjetja kot za države članice. Kmalu zatem bi bilo treba uvesti konsolidacijo, ki bi omogočila polno uporabo vseh koristi celotnega sistema.

  1. Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)

S CCCTB bodo za podjetja prvič določena enotna pravila za izračun obdavčljivega dobička po vsej EU. V primerjavi s prvotnim predlogom iz leta 2011 bo novi sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb:

– obvezen za velike multinacionalne skupine podjetij, ki imajo največje zmogljivosti za agresivno davčno načrtovanje, s čimer bo zagotovljeno, da bodo podjetja z globalnimi prihodki, ki presegajo 750 milijonov evrov na leto, obdavčena tam, kjer dejansko ustvarjajo dobiček,

– odpravil vrzeli v zakonodaji, ki trenutno omogočajo preusmerjanje dobička za davčne namene,

– spodbujal podjetja k financiranju dejavnosti z lastniškim kapitalom in na trgu namesto zatekanja k zadolževanju,

– podpiral inovacije prek davčnih spodbud za dejavnosti na področju raziskav in razvoja, ki so povezane z dejavnostmi v realnem gospodarstvu.

CCCTB ne določa stopenj davka od dohodkov pravnih oseb, saj te še naprej ostajajo v pristojnosti držav članic. Vendar pa bo CCCTB ustvaril preglednejši, učinkovitejši in pravičnejši sistem za izračun davčne osnove podjetij, ki poslujejo čezmejno, kar bo pomenilo temeljito prenovitev obdavčitve dohodkov pravnih oseb po vsej EU.

CCCTB bo izboljšal enotni trg za podjetja

Podjetja bodo lahko zdaj uporabljala enoten sklop pravil in sodelovala z davčno upravo v matični državi, ki ji bodo oddala eno samo davčno napoved za vse svoje dejavnosti v EU. Čas, ki je potreben za vsakoletno izpolnjevanje davčnih obveznosti, naj bi se z uvedbo CCCTB zmanjšal za 8 %, čas, potreben za ustanovitev hčerinske družbe, pa za do 67 %, zato bodo podjetja, vključno z MSP, lažje ustanavljala podjetja v tujini.

Spodbujale se bodo dejavnosti, ki podpirajo rast, kot so naložbe v raziskave in razvoj ter lastniško financiranje, kar bo v podporo širšim ciljem oživitve rasti, ustvarjanja delovnih mest in povečanja naložb. Ko bo CCCBT v celoti deloval, bi se skupne naložbe v EU lahko povečale za do 3,4 %.

Podjetja bodo lahko izravnala dobičke v eni državi članici z izgubami v drugi državi članici. Davčne ovire, kot so dvojno obdavčenje, bodo odpravljene, CCCTB pa bo povečal tudi pravno varnost na davčnem področju z zagotavljanjem stabilnega in preglednega vseevropskega sistema obdavčitve dohodkov pravnih oseb.

CCCTB bo prispeval k boju proti izogibanju davkom

CCCTB bo odpravil neskladja med nacionalnimi sistemi, ki jih agresivni davčni načrtovalci trenutno izkoriščajo. Prav tako bo odpravil določanje transfernih cen in preferencialne režime, ki so danes primarni nosilci izogibanja davkom. Vsebuje tudi stroge ukrepe proti zlorabam, da bi podjetjem preprečili preusmerjanje dobička v države, ki niso članice EU. CCCTB bo obvezen za največje multinacionalne skupine podjetij, ki poslujejo v EU, zato se podjetja, pri katerih obstaja največje tveganje za agresivno davčno načrtovanje, ne bodo mogla izogibati plačilu davkov v velikem obsegu.

CCCTB bo podpiral rast, delovna mesta in naložbe v EU

CCCTB bo podjetjem ponudil trdna in predvidljiva pravila, pravične in enake konkurenčne pogoje ter zmanjšanje stroškov in upravnega bremena. EU bo tako postal privlačnejši trg za naložbe in poslovanje. Ponovna uvedba CCCTB bo podpirala tudi raziskave in inovacije, ki so eno glavnih gonil rasti. Podjetja bodo lahko uveljavljala superodbitke za stroške raziskav in razvoja, kar bo še posebej koristilo mladim in inovativnim podjetjem, ki se bodo odločila za sodelovanje v novem sistemu.

Poleg tega bodo v okviru CCCTB sprejeti ukrepi za zmanjšanje ugodnejše davčne obravnave dolžniškega financiranja v primerjavi z lastniškim, saj bo zagotovljena olajšava za izdajanje lastniških vrednostnih papirjev. Za novi lastniški kapital podjetij bo mogoče vsako leto uveljavljati fiksno davčno olajšavo, ki bo sestavljena iz netvegane obrestne mere in premije za tveganje. Pod sedanjimi tržnimi pogoji bi bila stopnja olajšave 2,7 %. To bo podjetja spodbujalo k iskanju stabilnejših virov financiranja in financiranja na kapitalskih trgih, kar je v skladu s cilji unije kapitalskih trgov. Zagotovljene bi bile tudi koristi v smislu finančne stabilnosti, saj bi bila podjetja s trdnejšo kapitalsko osnovo manj dovzetna za pretrese.

2.       Reševanje sporov na področju dvojnega obdavčenja

Komisija je predlagala tudi izboljšan sistem za reševanje sporov glede dvojnega obdavčenja v EU. Dvojno obdavčenje je velika ovira za podjetja, ki ustvarja negotovost, nepotrebne stroške in težave z denarnim tokom. Trenutno je v EU v teku približno 900 sporov na področju dvojnega obdavčenja, katerih vrednost je ocenjena na 10,5 milijarde evrov. Komisija je predlagala prilagoditev veljavnih mehanizmov za reševanje sporov, da bodo bolje ustrezali potrebam podjetij. Zlasti bo zajet širši nabor primerov, države članice pa bodo imele jasne roke za dosego zavezujoče rešitve za težavo dvojnega obdavčenja.

  1. Obravnavanje neskladij z državami nečlanicami EU

Tretji predlog današnjega svežnja vsebuje nove ukrepe, ki naj bi podjetjem preprečili izkoriščanje vrzeli (t. i. hibridnih neskladij) med davčnimi sistemi držav članic in tretjih držav z namenom izogibanja davkom. Hibridna neskladja nastanejo, kadar imajo države različna pravila za obdavčenje nekaterih vrst dohodkov ali subjektov. Podjetja lahko taka neskladja zlorabljajo tako, da niso obdavčena v nobeni državi. Direktiva proti izogibanju davkom, o kateri je bil dosežen dogovor julija, že obravnava tovrstna neskladja znotraj EU. Današnji predlog dopolnjuje navedeno direktivo z obravnavanjem neskladij med državami članicami EU in tretjimi državami ter je bil predložen na zahtevo držav članic samih.

Sveženj vsebuje tudi krovno sporočilo, ki pojasnjuje politične in gospodarske razloge za predloge ter ocene učinkov na CCCTB in mehanizem za reševanje sporov.

Zakonodajni predlogi bodo zdaj predloženi Evropskemu parlamentu v posvetovanje in Svetu v sprejetje.

 

Več informacij:

Vprašanja in odgovori o CCCTB

Krovno sporočilo o CCCTB

Več informacij o CCCTB

Videoposnetek: „CCCTB – it's good for Europe

TAXUD na spletišču YouTube

IP/16/3471

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Videos