Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina uzņēmumu ienākuma nodokļa ievērojamu reformu ES

Strasbūrā, 2016. gada 25. oktobrī

Komisija šodien paziņoja par plāniem mainīt veidu, kādā uzņēmumiem vienotajā tirgū tiek uzlikti nodokļi, nodrošinot izaugsmi veicinošu un taisnīgu uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmu.

Komisija šodien paziņoja par plāniem mainīt veidu, kādā uzņēmumiem vienotajā tirgū tiek uzlikti nodokļi, nodrošinot izaugsmi veicinošu un taisnīgu uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmu. Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KKUINB), kas iekļauta plašākā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas reformu paketē, ļaus vieglāk un lētāk nodarboties ar darījumdarbību vienotajā tirgū, kā arī kalpos par spēcīgu instrumentu cīņā pret nodokļu apiešanu.

KKUINB tika sākotnēji ierosināta 2011. gadā, lai stiprinātu vienoto tirgu uzņēmumiem. Lai arī dalībvalstis guva ievērojamus panākumus vairāku būtisku iepriekšējās KKUINB elementu īstenošanā, tās nespēja panākt galīgu vienošanos. Uzklausot dalībvalstu, uzņēmēju, pilsoniskās sabiedrības un Eiropas Parlamenta viedokļus, mēs šodien nostiprinām iepriekšējā priekšlikuma darījumdarbību veicinošos elementus, lai palīdzētu pārrobežu uzņēmumiem samazināt izmaksas un birokrātiskās procedūras un atbalstītu inovācijas. Pārstrādātā KKUINB arī nodrošina vienlīdzīgus noteikumus Eiropā strādājošajiem starptautiskajiem uzņēmumiem, likvidējot nodokļu apiešanas iespējas.

Divu citu šodien ierosināto pasākumu mērķis ir uzlabot pašreizējo nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas sistēmu ES un stiprināt noteikumus par ļaunprātīgas rīcības novēršanu. Visi šie pasākumi radīs vienkāršāku un darījumdarbību veicinošu nodokļu vidi.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis teica: "Nodokļu politikai būtu jāveicina tādu ES mērķu kā ekonomikas izaugsmes un sociālā taisnīguma sasniegšana. Šīsdienas priekšlikumu mērķis ir veicināt izaugsmi un ieguldījumus, atbalstīt uzņēmējdarbību un nodrošināt taisnīgumu. Pašreizējā uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmā ir labvēlīgāka attieksme pret parāda finansēšanu nekā pret pašu kapitāla finansēšanu. Samazinot nodokļu sistēmā šo stimulu aizņemties, tiek īstenots svarīgs kapitāla tirgu savienības rīcības plāna elements, un tas apliecina mūsu apņemšanos sekmīgi pabeigt šo projektu."

Komisārs Pjērs Moskovisī, kas atbild par ekonomiku un finansēm, nodokļiem un muitas lietām, teica: "Ar pārstrādāto KKUINB priekšlikumu mēs vienlaikus ņemam vērā gan uzņēmēju, gan pilsoņu apsvērumus. Daudzajās sarunās par šiem jautājumiem man, nodokļu komisāram, ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka uzņēmumiem ES nepieciešami vienkāršāki nodokļu noteikumi. Vienlaikus mums jāpastiprina cīņa pret nodokļu apiešanu, kas jau dod ievērojamus rezultātus. Finanšu ministriem uz šo tālejošo un savlaicīgo paketi būtu jāpaskatās svaigām acīm, jo tā radīs spēcīgu un 21. gadsimtam piemērotu nodokļu sistēmu."

Lai sekmētu ātrāku virzību uz priekšu, KKUINB priekšlikums ir sadalīts vieglāk apgūstamā divu posmu procesā. Ātri var vienoties par kopējo bāzi, lai gan uzņēmumi, gan dalībvalstis varētu izjust galvenos ieguvumus. Drīz pēc tam būtu jāievieš konsolidācija, kas ļautu baudīt visas sistēmas sniegtās priekšrocības.

  1. Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KKUINB)

Ar KKUINB uzņēmumiem pirmo reizi būs viens vienīgs noteikumu kopums par to, kā aprēķināt savu ar nodokli apliekamo peļņu ES. Salīdzinot ar iepriekšējo 2011. gada priekšlikumu, jaunā sistēma uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem:

-             būs obligāta lielām starptautiskām grupām, kam ir vislielākās agresīvas nodokļu plānošanas iespējas, nodrošinot to, ka uzņēmumiem, kuru kopējie ienākumi pārsniedz 750 miljonus eiro gadā, nodokļi tiks uzlikti tur, kur tie patiesi gūst peļņu;

-             novērsīs nepilnības, kas šobrīd saistās ar peļņas novirzīšanu nodokļu nolūkos;

-             mudinās uzņēmumus finansēt savu darbību ar pašu kapitālu un izmantot kapitāla tirgus, nevis aizņemties;

-             veicinās inovācijas ar nodokļu stimuliem par pētniecības un izstrādes darbībām, kas saistītas ar reālo saimniecisko darbību.

KKUINB neattiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokļa likmēm, jo tās paliek valstu ziņā. Tomēr KKUINB radīs pārredzamāku, efektīvāku un taisnīgu sistēmu pārrobežu uzņēmumu nodokļu bāzes aprēķināšanai, un tā ievērojami mainīs uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem Eiropas Savienībā.

KKUINB uzlabos vienoto tirgu uzņēmumiem

Uzņēmumi varēs izmantot vienu vienīgu noteikumu kopumu un vērsties savas valsts nodokļu administrācijā, lai iesniegtu vienu nodokļu deklarāciju par savām darbībām visā ES. Ar KKUINB noteikumu izpildei ik gadu nepieciešamajam laikam būtu jāsamazinās par 8 %, bet laiks, kas nepieciešams meitasuzņēmuma izveidei, varētu samazināties pat par 67 %, atvieglojot uzņēmumu (tostarp MVU) izveidi ārvalstīs.

Tiks stimulētas tādas izaugsmi veicinošas darbības kā ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, tādējādi atbalstot tādus plašākus mērķus kā izaugsme, darbvietu radīšana un ieguldījumu stimulēšana. Kad KKUINB būs pilnībā ieviesta, tā varētu palielināt kopējos ieguldījumus ES pat par 3,4 %.

Uzņēmumi varēs kompensēt zaudējumus vienā dalībvalstī ar peļņu citā. Tiks likvidēti tādi nodokļu šķēršļi kā dubulta nodokļu uzlikšana, un KKUINB palielinās nodokļu noteiktību, nodrošinot stabilu un pārredzamu ES mēroga sistēmu uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem.

KKUINB palīdzēs cīnīties pret nodokļu apiešanu

KKUINB novērsīs neatbilstības starp valstu nodokļu sistēmām, ko patlaban izmanto agresīvie nodokļu plānotāji. Tā arī likvidēs transfertcenas un preferenciālos režīmus, kas mūsdienās ir galvenie nodokļu apiešanas veidi. Tāpat tajā ir ietverti spēcīgi pasākumi ļaunprātīgas rīcības novēršanai, lai neļautu uzņēmumiem pārvest peļņu uz valstīm ārpus ES. Tā kā KKUINB būs obligāta lielākajām starptautiskajām grupām, kuras darbojas ES, uzņēmumi, kuri, iespējams, visvairāk varētu nodarboties ar nodokļu agresīvu plānošanu, nespēs apiet nodokļus lielā apjomā.

KKUINB atbalstīs izaugsmi, darbvietas un ieguldījumus ES

KKUINB nodrošinās uzņēmumiem stabilu un paredzamu vidi, taisnīgus un vienlīdzīgus noteikumus, kā arī mazākas izmaksas un nepieciešamo pārvaldību. Tas padarīs ES par pievilcīgāku tirgu, kurā ieguldīt un veikt darījumdarbību. Pārstrādātā KKUINB arī atbalstīs pētniecību un izstrādi, kas ir viens no izaugsmes stūrakmeņiem. Uzņēmumiem tiks atļauta to pētniecības un izstrādes izmaksu liela mēroga atskaitīšana, no kā īpaši iegūs jauni un inovatīvi uzņēmumi, kuri izvēlēsies iekļauties jaunajā sistēmā.

Visbeidzot, KKUINB risinās to, ka nodokļu sistēmā ir tendence finansēt uzņēmumus ar parāda palīdzību nevis ar pašu kapitālu, piešķirot nodokļu samazinājumu par kapitāla piešķiršanu. Noteikts procentuālais apjoms, kurā ietilpst bezriska procentu likme un riska prēmija, no jauna uzņēmuma kapitāla ik gadu būs atskaitāms no apliekamā ienākuma. Pašreizējos tirgus apstākļos šis procentuālais apjoms būs 2,7 %. Tas mudinās uzņēmumus meklēt stabilākus finansējuma avotus un izmantot kapitāla tirgus, kas ir saskaņā ar kapitāla tirgu savienības mērķiem. Tas arī nodrošinās ieguvumus finansiālās stabilitātes ziņā, jo uzņēmumi ar spēcīgāku kapitāla bāzi ir izturīgāki pret satricinājumiem.

2.       Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu risināšana

Komisija ir ierosinājusi arī uzlabotu sistēmu nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu risināšanai ES. Nodokļu dubultā uzlikšana ir ievērojams šķērslis uzņēmumiem, kas rada neskaidrību, liekas izmaksas un naudas plūsmas problēmas. Patlaban ES tiek risināti apmēram 900 nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu, kuros kopējā darījumu vērtība tiek lēsta €10,5 miljardu apmērā. Komisija ierosina koriģēt pašreizējos strīdu izšķiršanas mehānismus, lai labāk atbilstu uzņēmumu vajadzībām. Konkrētāk, tiks aptverts plašāks lietu klāsts, un dalībvalstīm tiks noteikti skaidri termiņi, kuros vienoties par saistošu nodokļu dubultās uzlikšanas risinājumu.

  1. Neatbilstības ar trešām valstīm – problēmas risināšana

Trešais priekšlikums šīsdienas paketē ietver jaunus pasākumus, kas neļaus uzņēmumiem izmantot nepilnības, tā sauktās hibrīdneatbilstības, starp dalībvalstu un trešo valstu nodokļu sistēmām, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Hibrīdneatbilstības rodas, ja valstīs ir atšķirīgi noteikumi konkrētu ienākumu vai vienību aplikšanai ar nodokli. Uzņēmumi var to ļaunprātīgi izmantot, lai nemaksātu nodokļus nevienā valstī. Jūlijā pieņemtajā Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvā jau tiek risināta neatbilstību problēma ES iekšienē. Šīsdienas priekšlikums papildina esošās iniciatīvas, pievēršoties hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm, un tas ir izstrādāts pēc pašu dalībvalstu lūguma.

Paketē ietverts arī paziņojums, kurā izklāstīts priekšlikumu politiskais un ekonomiskais pamatojums, kā arī KKUINB un strīdu izšķiršanas mehānisma ietekmes novērtējums.

Šie tiesību aktu priekšlikumi tagad tiks iesniegti Eiropas Parlamentam apspriešanai un Padomei pieņemšanai.

 

Plašāka informācija:

Jautājumi un atbildes par KKUINB

Paziņojums par KKUINB

Plašāka informācija par KKUINB

Video: "KKUINB ir laba Eiropai"

Nodokļu ģenerāldirektorāts YouTube

IP/16/3471

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Videos