Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa mittavaa yhtiöverouudistusta EU:hun

Strasbourg 25. lokakuuta 2016

Komissio esitti tänään suunnitelmansa muuttaa yritysten verottamista sisämarkkinoilla luodakseen EU:hun kasvua edistävän, oikeudenmukaisen yhtiöverojärjestelmän.

Komissio esitti tänään suunnitelmansa muuttaa yritysten verottamista sisämarkkinoilla luodakseen EU:hun kasvua edistävän, oikeudenmukaisen yhtiöverojärjestelmän. Uudistetun muodon saanut yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa (CCCTB) koskeva ehdotus esitetään nyt uudelleen osana laajempaa yhtiöverotuksen uudistuspakettia. CCCTB on tehokas veron kiertämistä estävä väline, joka tekee yritystoiminnasta helpompaa ja halvempaa sisämarkkinoilla.

Vuonna 2011 annetun ensimmäisen CCCTB-ehdotuksen tarkoituksena oli tehdä sisämarkkinoista tehokkaampi toimintaympäristö yrityksille. Vaikka jäsenvaltiot saavuttivat suurta edistystä useissa sen keskeisissä tekijöissä, ne eivät päässeet lopulliseen yhteisymmärrykseen. Komissio pyysi jäsenvaltioita, yrityksiä, siviiliyhteiskuntaa ja Euroopan parlamenttia esittämään näkemyksensä, joiden perusteella olemme nyt lujittaneet edellisen ehdotuksen yritysmyönteisiä kohtia. Tarkoituksena on alentaa rajatylittävää toimintaa harjoittavien yritysten kustannuksia, vähentää byrokratiaa ja tukea innovointia. Uudistettu CCCTB-ehdotus varmistaa myös tasavertaiset toimintamahdollisuudet monikansallisille yrityksille EU:ssa, sillä se estää verojen kiertämisessä käytetyt keinot.

Pakettiin kuuluvilla kahdella muulla ehdotuksella pyritään parantamaan kaksinkertaista verotusta koskevaa riitojenratkaisujärjestelmää EU:ssa ja vahvistamaan jo voimassa olevia väärinkäytösten torjumista koskevia sääntöjä. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta verotusympäristöstä saadaan tehtyä yksinkertainen ja yritysmyönteinen.

Komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi seuraavaa: ”Veropolitiikalla olisi tuettava talouden kasvuun ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen tähtääviä EU:n tavoitteita. Tänään annetuilla ehdotuksilla edistetään kasvua ja investointeja, tuetaan yrityksiä ja varmistetaan oikeudenmukaisuus. Nykyisessä yhtiöverojärjestelmässä yritysten velkarahoitusta kohdellaan verotuksessa myönteisemmin kuin oman pääoman ehtoista rahoitusta. Tällaisen velanoton suosimisen vähentäminen on yksi pääomamarkkinaunionin tärkeistä tavoitteista, johon olemme sitoutuneet myös tässä hankkeessa.”

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici totesi puolestaan seuraavaa: ”Uudistetussa CCCTB-ehdotuksessa on yhdellä kertaa otettu huomioon sekä yritysten että kansalaisten esittämät huolenaiheet. Verotuksesta vastaavana komissaarina käymissäni monissa keskusteluissa on käynyt ilmiselväksi, että yrityksiin sovellettavien verosääntöjen on oltava yksinkertaisempia EU:ssa. Meidän on samalla jatkettava verojen kiertämistä vastaista kamppailuamme, joka on tuottamassa todellisia muutoksia. Valtiovarainministerien olisi tarkasteltava tätä kunnianhimoista ja oikea-aikaista pakettia kokonaan uusin silmin, sillä se luo 21. vuosisadalle soveltuvan vankan verojärjestelmän.”

Jotta asia etenisi nopeasti ja olisi helpommin hallittavissa, CCCTB on jaettu kahteen eri vaiheeseen. Yhteisestä veropohjasta voidaan sopia nopeasti, jotta sekä yritykset että jäsenvaltiot saisivat suurimmat hyödyt nopeasti. Veropohjan yhdistämisen olisi tapahduttava pian tämän jälkeen, jotta kaikki kokonaisen järjestelmän synnyttämät hyödyt voitaisiin saada.

  1. Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB)

CCCTB antaa yritysten käyttöön ensimmäistä kertaa yhteisen säännöstön veronalaisten voittojensa laskemiseksi koko EU:ssa. Uusi yhtiöverojärjestelmä eroaa vuoden 2011 ehdotuksesta seuraavilta osin:

- sen soveltaminen on pakollista kaikille monikansallisille yritysryhmille, joilla on eniten kapasiteettia harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua; näin varmistetaan, että yritykset, joiden maailmanlaajuiset tulot ovat yli 750 miljoonaa euroa vuodessa, maksavat veronsa siellä, missä niiden voitot tosiasiallisesti tehdään

- verotustarkoituksia varten tapahtuvaan voitonsiirtoon liittyvät porsaanreiät poistuvat

- yrityksiä kannustetaan välttämään velanottoa ja rahoittamaan toimintansa omalla pääomalla ja markkinoilta haettavalla rahoituksella

- innovointia tuetaan myöntämällä verohelpotuksia sellaisille T&K-toimille (tutkimus ja kehitys), jotka liittyvät todelliseen taloudelliseen toimintaan.

Yhtiöverokannat eivät kuulu CCCTB:n soveltamisalaan, vaan jäsenvaltiot tekevät jatkossakin itse niitä koskevat päätöksensä. CCCTB synnyttää kuitenkin läpinäkyvämmän, tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman järjestelmän rajatylittävää toimintaa harjoittavien yritysten veropohjien laskemiseksi. Tämä on merkittävä uudistus EU:n yhtiöverotuksessa.

CCCTB parantaa yritysten toimintaympäristöä sisämarkkinoilla

Yrityksiin sovelletaan nyt yhtä sääntökokonaisuutta, ja niiden on jätettävä yksi veroilmoitus kansalliselle veroviranomaiselleen kaikesta EU:ssa harjoittamasta toiminnastaan. CCCTB:n myötä sääntöjen noudattamista koskevaan toimintaan vuosittain kuluvan ajan arvioidaan lyhenevän 8 prosenttia, kun taas tytäryhtiön perustamiseen kuluva aika lyhenisi jopa 67 prosenttia, minkä ansiosta yritysten (myös pk-yritysten) olisi helpompi lähteä ulkomaille.

T&K-investointien ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen kaltaista kasvua edistävää toimintaa kannustetaan, mikä tukee kasvun, työpaikkojen luomisen ja investointien elvyttämiseen tähtääviä laajempia tavoitteita. Kun CCCTB on kokonaisuudessaan käytössä, EU:n kokonaisinvestoinnit voivat kasvaa jopa 3,4 prosenttia.

Yritykset pystyvät tasaamaan yhdessä jäsenvaltiossa saamansa voitot toisessa jäsenvaltiossa syntyneillä tappioilla. CCCTB poistaa kaksinkertaisen verotuksen kaltaiset veroesteet ja parantaa verotuksen oikeusvarmuutta luomalla EU:n laajuisen vakaan, läpinäkyvän yhtiöverojärjestelmän.

CCCTB on verojen kiertämisen torjumisessa käytettävä väline

CCCTB poistaa kansallisten järjestelmien erot, joita tällä hetkellä käytetään hyväksi aggressiivisessa verosuunnittelussa. Se poistaa myös siirtohinnoittelu- ja veroetuusjärjestelmät, jotka ovat tätä nykyä merkittävimmät verojen kiertämisessä käytettävät keinot. CCCTB sisältää myös vankkoja väärinkäytösten torjumista koskevia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää yrityksiä siirtämästä voittojaan EU:n ulkopuolelle. Koska CCCTB on pakollinen suurimmille EU:ssa toimiville monikansallisille yritysryhmille, aggressiiviseen verosuunnitteluun helpoiten kykenevät yritykset eivät voi enää harjoittaa laajamittaista veron kiertämistä.

CCCTB tukee kasvua, työpaikkojen luomista ja investointeja EU:ssa

CCCTB tarjoaa yrityksille vakaat ja ennustettavat säännöt sekä oikeudenmukaiset ja tasavertaiset, ja lisäksi sillä alennetaan kustannuksia ja vähennetään byrokratiaa. Tämä tekee EU:sta houkuttelevamman investointi- ja liiketoimintakohteen. Uudistettu CCCTB-ehdotus edistää myös tutkimusta ja kehitystä, jotka ovat talouskasvun moottoreita. Yritykset voivat tehdä erittäin tuntuvat vähennykset T&K-kustannuksistaan, mikä hyödyttää varsinkin järjestelmän käytön valitsevia uusia ja innovatiivisia yrityksiä.

CCCTB:ssä oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeellelasku on vähennyskelpoinen, minkä ansiosta velanoton suosimisen aiheuttamaan verojärjestelmien vinoumaan voidaan puuttua. Riskittömästä korosta ja riskipreemiosta koostuva kiinteä osuus yrityksen uudesta pääomasta voidaan vähentää verotuksessa vuosittain. Kyseinen osuus olisi nykyisissä markkinaolosuhteissa 2,7 prosenttia. Tämä kannustaa yrityksiä etsimään vakaampia rahoituslähteitä ja päästä pääomamarkkinoille pääomamarkkinaunionin tavoitteiden mukaisesti. Se parantaisi myös rahoitusvakautta, koska vahvan pääomapohjan yritykset olisivat paremmassa asemassa häiriöitä vastaan.

2. Kaksinkertaista verotusta koskeva riitojenratkaisu

Komissio ehdottaa myös kaksinkertaista verotusta koskevan riitojenratkaisujärjestelmän parantamista EU:ssa. Kaksinkertainen verotus on merkittävä este yrityksille, sillä se synnyttää epävarmuutta, tarpeettomia kustannuksia ja kassavirtaongelmia. EU:ssa on tällä hetkellä vireillä noin 900 kaksinkertaista verotusta koskevaa tapausta, joissa on kyseessä arviolta 10,5 miljardin euron määrä. Komissio on ehdottanut, että nykyisiä riitojenratkaisumekanismeja muutettaisiin, jotta yritysten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon. Nykyistä useammat tapaukset kuuluisivat mekanismin piiriin, ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava selkeitä määräaikoja etsiessään sitovaa ratkaisua kaksinkertaista verotusta koskeviin tapauksiin.

  1. Erilainen verokohtelu EU:n ulkopuolisissa maissa

Tänään esitetyn paketin kolmas ehdotus koskee uusia toimenpiteitä, joilla pyritään estämään se, että yritykset välttävät veroja käyttämällä hyväksi verokohtelun eroavuuksia jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa. Tällaiset eroavuudet johtuvat siitä, että eri maat soveltavat erilaisia sääntöjä tiettyjen tulojen tai yhteisöjen verotuksessa. Yritykset voivat käyttää tätä hyväksi välttääkseen verojen maksamisen molemmissa maassa. Heinäkuussa annetussa veron kiertämisen estämistä koskevassa direktiivissä käsitellään jo verokohtelun eroavuuksia EU:ssa. Tänään annettu ehdotus täydentää kyseistä direktiiviä, sillä siinä käsitellään EU-maiden ja muiden maiden erilaisen verokohtelun aiheuttamaa ongelmaa. Jäsenvaltiot pyysivät komissiota nimenomaisesti puuttumaan tähän.

Pakettiin kuuluu myös johdantotiedonanto, jossa selvitetään ehdotuksen taustalla olevat poliittiset ja taloudelliset tekijät, sekä CCCTB:tä ja riitojenratkaisumekanismia koskevat vaikutustenarvioinnit.

Nämä lainsäädäntöehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille kuulemista varten ja neuvostoon hyväksyntää varten.

 

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia CCCTB:stä

Johdantotiedonanto CCCTB:stä

Lisätietoja CCCTB:stä

Video: ”CCCTB – it's good for Europe

TAXUD Youtubessa

IP/16/3471

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Videos