Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår omfattende reform af selskabsskattereglerne i EU

Strasbourg, den 25. oktober 2016

Kommissionen har i dag præsenteret sine planer om at foretage en grundig modernisering af den måde, selskaberne beskattes på i det indre marked, så der skabes et vækstfremmende og fair selskabsskattesystem.

Kommissionen har i dag præsenteret sine planer om at foretage en grundig modernisering af den måde, selskaberne beskattes på i det indre marked, så der skabes et vækstfremmende og fair selskabsskattesystem. Forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er omarbejdet som led i en større pakke reformer af selskabsbeskatningen. Det har til formål at gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i det indre marked og at skabe et stærkt redskab til at bekæmpe skatteundgåelse.

Forslaget blev første gang forelagt i 2011 og skulle gøre det indre marked mere indbydende for virksomhederne. Medlemsstaterne gjorde betydelige fremskridt på mange centrale områder af det tidligere forslag, men det lykkedes ikke at nå til endelig enighed. Efter at have hørt medlemsstaterne, erhvervslivet, civilsamfundet og Europa-Parlamentet fremlægger Kommissionen i dag et forslag, der styrker de erhvervsfremmende elementer af det tidligere forslag med henblik på at reducere omkostningerne og bureaukratiet for grænseoverskridende selskaber og støtte innovation. Det relancerede forslag vil også skabe lige vilkår for multinationale virksomheder i Europa ved at lukke smuthuller, der udnyttes til skatteundgåelse.

Der fremlægges yderligere to forslag, som skal forbedre det eksisterende system for tvistbilæggelse i tilfælde af dobbeltbeskatning i EU og styrke de allerede eksisterende regler til bekæmpelse af misbrug. Tilsammen vil disse foranstaltninger skabe enkle og erhvervsfremmende beskatningsrammer.

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, udtaler: "Skattepolitikken bør bidrage til EU's mål om økonomisk vækst og social retfærdighed. De forslag, der fremlægges i dag, skal sætte skub i vækst og investeringer, fremme erhvervsvirksomhed og sikre en fair behandling. Det nuværende selskabsskattesystem behandler gældsfinansiering af virksomheder gunstigere end egenkapitalfinansiering. Tiltaget for rette op på denne uligevægt i skattesystemet er et vigtigt led i handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen og understreger vores tilsagn om at realisere dette projekt."

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Med det fornyede forslag tilgodeser vi på samme tid både virksomhedernes og borgernes interesser. De mange samtaler, jeg har haft som kommissær for beskatning, har gjort det klart for mig, at virksomhederne har brug for enklere skatteregler inden for EU. Samtidig er vi nødt til at fortsætte den hidtidige kamp mod skatteundgåelse, der for alvor begynder at gøre en forskel. Finansministrene bør se på denne ambitiøse og rettidige pakke med friske øjne, fordi den vil skabe et robust skattesystem, der er gearet til det 21. århundrede.

For opnå hurtige fremskridt er gennemførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag opdelt i et mere håndterbart totrinsforløb. Der kan hurtigt skabes enighed om det fælles grundlag, så de vigtigste fordele for både virksomhederne og medlemsstaterne kan realiseres. Straks derefter bør konsolideringsfasen indledes, så vi kan høste alle fordelene ved det fuldstændige system.

  1. Det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag

Med det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag vil selskaberne for første gang få et samlet regelsæt for beregningen af det skattepligtige overskud i hele EU. Sammenlignet med det tidligere forslag fra 2011 vil det nye selskabsskattesystem:

– være obligatorisk for store multinationale koncerner, som har de bedste forudsætninger for at give sig af med aggressiv skatteplanlægning, idet man sikrer, at virksomheder med globale indtægter på over 750 mio. EUR om året vil blive beskattet dér, hvor de rent faktisk skaber deres overskud

– tackle de smuthuller, der i dag i dag udnyttes til at overføre overskud af skattemæssige hensyn

– tilskynde selskaberne til at finansiere deres aktiviteter med egenkapital og ved at udnytte mulighederne på markedet, snarere end ved at optage lån

– støtte innovation gennem skatteincitamenter til fordel for forskning og udvikling (F&U), der er forbundet med reel økonomisk aktivitet.

Forslaget om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag nævner intet om skattesatser, da det fortsat er et rent nationalt anliggende. Det vil dog skabe et mere gennemsigtigt, effektivt og fair system til beregning af de grænseoverskridende selskabers skattegrundlag, og vil således medføre banebrydende ændringer af den måde, selskaberne beskattes på i hele EU.

Skabe et bedre indre marked for virksomhederne

Selskaberne vil kunne nøjes med at benytte ét enkelt sæt regler og kun have at gøre med skatteforvaltningen i deres eget land i forbindelse med selvangivelsen af alle deres aktiviteter i EU. Med det nye system forventes den tid, der hvert år bruges på overholdelse af reglerne, at falde med 8 %, mens den tid, det tager at oprette et datterselskab, vil falde med 67 % og således gøre det lettere for virksomheder (inklusive små og mellemstore virksomheder) at etablere sig i udlandet.

Der vil blive skabt incitamenter til aktiviteter, der fremmer vækst, såsom F&U-investeringer og egenkapitalfinansiering, for at støtte de overordnede mål om fornyet vækst, beskæftigelse og investeringer. Når det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag er fuldt på plads, vil det kunne øge de samlede investeringer i EU med op til 3,4 %.

Virksomheder vil kunne modregne fortjeneste i en medlemsstat i deres tab i en anden. Skattehindringer såsom dobbeltbeskatning vil blive fjernet, og der vil blive skabt større klarhed og retssikkerhed på skatteområdet ved indførelsen af et stabilt og gennemsigtigt EU-dækkende system for selskabsbeskatning.

Hjælpe med at bekæmpe skatteundgåelse

Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag vil fjerne de uoverensstemmelser, der er mellem de forskellige nationale systemer, og som i dag udnyttes til aggressiv skatteplanlægning. Det vil også få gjort op med interne afregningspriser og præferenceordninger, som i dag er de primære metoder til at undgå at betale skat. Forslaget indeholder desuden stærke foranstaltninger til at bekæmpe skattesnyd og forhindre selskaberne i at overføre deres overskud til lande uden for EU. Da systemet vil være obligatorisk for de største multinationale koncerner, der driver virksomhed i EU, vil de selskaber, hvor risikoen for aggressiv skatteplanlægning er størst, ikke kunne forsøge omfattende skatteunddragelse.

Fremme vækst, beskæftigelse og investeringer i EU

Med forslaget sikres selskaberne solide og forudsigelige regler, lige konkurrencevilkår og færre omkostninger og mindre administration. Det vil gøre EU til et mere attraktivt marked for investeringer og forretning. Det relancerede initiativ vil også støtte forskning og udvikling, som er en vigtig drivkraft for væksten. Selskaberne vil have ret til et bonusfradrag for deres omkostninger til forskning og udvikling, hvilket navnlig vil gavne de yngre og innovative selskaber, som vælger at tilslutte sig det nye system.

Endelig tages der skridt til at rette op på skævheden i skattesystemet, der behandler lånefinansiering gunstigere end egenkapitalfinansiering, ved at yde fradrag for aktieudstedelse. En fast sats, bestående af en risikofri rente og en risikopræmie, af et selskabs nye egenkapital vil kunne trækkes fra i skat hvert år. Denne sats vil være på 2,7 % baseret på de nuværende markedsvilkår. Dette vil tilskynde selskaberne til at søge mere stabile finansieringskilder og begive sig ud på kapitalmarkederne, hvilket er på linje med målene for kapitalmarkedsunionen. Endvidere er der fordele i form af finansiel stabilitet, eftersom virksomheder med et stærkere kapitalgrundlag vil være mindre sårbare over for chok.

2. Tvistbilæggelse i forbindelse med dobbeltbeskatning

Kommissionen har også foreslået et bedre system til tvistbilæggelse i forbindelse med sager om dobbeltbeskatning i EU. Dobbeltbeskatning er en af de helt store hindringer for virksomhederne, idet det skaber usikkerhed og medfører unødvendige omkostninger og likviditetsproblemer. Der er i øjeblikket omkring 900 igangværende sager om dobbeltbeskatning i EU til en anslået værdi af 10,5 mia. EUR. Kommissionen har foreslået, at de nuværende tvistbilæggelsesordninger tilpasses for bedre at imødekomme virksomhedernes behov. Ordningen vil navnlig dække langt flere tilfælde, og medlemsstaterne vil have klare frister for at nå til enighed om bindende løsninger på dobbeltbeskatning.

  1. Håndtering af hybride mismatch med lande uden for EU

Det tredje forslag i den pakke, der præsenteres i dag, indeholder nye foranstaltninger til at forhindre selskaber i at udnytte smuthuller kendt som hybride mismatch mellem medlemsstaternes og tredjelandes skattesystemer for at undgå beskatning. Der opstår hybride mismatch, når lande anvender forskellige regler til beskatning af indkomst eller foretagender. Selskaberne kan udnytte disse til at undgå beskatning i begge lande. Direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse, der blev vedtaget i juli, omhandler allerede mismatch inden for EU. Med dagens forslag fuldendes billedet, idet der nu på anmodning af medlemsstaterne selv gøres noget ved hybride mismatch med lande uden for EU.

Pakken indeholder også en meddelelse, som redegør for den politiske og økonomiske logik, der ligger til grund for forslagene, samt konsekvensanalyser af det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag og tvistbilæggelsesordningen.

Disse forslag til retsakter vil nu blive forelagt for Europa-Parlamentet til høring og for Rådet med henblik på vedtagelse.

 

Yderligere oplysninger:

Spørgsmål og svar om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag

Overordnet meddelelse om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag

Yderligere oplysninger om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag

Videoklip: "CCCTB – it's good for Europe"

TAXUD på YouTube

IP/16/3471

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Videos