Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska säkerhetsagendan Första rapporten om framsteg på väg mot en effektiv och hållbar säkerhetsunion

Bryssel den 12 oktober 2016

I dag lägger Europeiska kommissionen fram den första i en rad månatliga rapporter om framstegen i riktning mot en effektiv och hållbar säkerhetsunion.

I rapporten beskrivs kommissionens insatser i kampen mot terrorismen, den organiserade brottsligheten och it-brottsligheten samt dess arbete med att stärka EU:s avvärjningsförmåga. I rapporten utpekas också vilka prioriterade områden som kräver ytterligare insatser. Dessutom anges konkreta operativa åtgärder för de kommande månaderna.

Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap välkomnar förslaget: – Vårt splittrade säkerhetssystem gör oss alla sårbara. Sambandet mellan delarna måste stärkas, men inte bara inom och mellan medlemsstaterna, utan även mellan medlemsstaterna och EU-organen samt också mellan de olika säkerhets- och gränsförvaltningssystemen. Ett EU-lands inre säkerhet är lika med alla EU-länders inre säkerhet. För att i detta ombytliga säkerhetsläge uppnå en verklig och effektiv säkerhetsunion krävs det konkreta resultat i alla systemets delar.

– För terroristerna är det inte vissa medlemsstater som är måltavlan, säger kommissionären med ansvar för säkerheten, Julian King. Deras måltavla är vårt sätt att leva, vår framtid, vår öppenhet. Vårt svar måste vara både genomgripande och hållbart, byggt på förtroende och ett effektivt samarbete mellan institutionerna och medlemsstaterna." 

I rapporten betonas det att befintlig EU-lagstiftning måste genomföras och arbetet med säkerhetsförslagen från kommissionen påskyndas. Kommissionen kommer att inrikta sig på att stärka kampen mot terrorismen genom att frånta terroristerna medlen för att begå attacker och stärka vår försvars- och avvärjningsförmåga. Här följer de prioriterade områdena:

 • Förbättra den rättsliga ramen och förebygga och bekämpa radikalisering:

 • Före årets slut bör en överenskommelse nås om kommissionens förslag till ett terrorbekämpningsdirektiv. Detta direktiv är nödvändigt om EU:s regelverk ska kunna användas effektivt mot terrorhot, särskilt från terrorister som återvänt efter strid utomlands.

 • En överenskommelse bör också kunna nås före årets slut om översyn av skjutvapendirektivet. Kommissionen kommer också fortsatt att uppmana rådet och parlamentet att upprätthålla ambitionsnivån, särskilt målet att förbjuda de farligaste halvautomatiska skjutvapnen.

 • Kommissionen har vidtagit åtgärder för att begränsa tillgången till prekursorer som kan användas i tillverkningen av hemgjorda sprängämnen och säkerställa ett fullständigt genomförande av förordningen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.Därför har ytterligare betänkliga ämnen som ska införas i förordningen ringats in och därefter kommer kommissionen i november att föra upp dem i förteckningen över ämnen som är föremål för skärpt kontroll.

 • Förbättra informationsutbytet, stärka informationssystemen och öka säkerheten vid de yttre gränserna:

 • Medlemsstaterna bör omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att inrätta sina enheter för passagerarinformation, så att de till fullo kan genomföra EU:s direktiv om passageraruppgifter senast i maj 2018, vilket är tidsfristen för det fullständiga införlivandet av direktivet. För att stödja medlemsstaterna i deras påskyndade arbete kommer kommissionen att tillhandahålla ytterligare 70 miljoner euro i EU-stöd och senast i november 2016 lägga fram en genomförandeplan, med angivande av etappmål som medlemsstaterna måste uppfylla för att få igång sina passagerarenheter.

 • För att stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet, inledde kommissionen i september också ett överträdelseförfarande mot medlemsstater som ännu inte genomfört Prümbesluten.

 • Kommissionen kommer även att vidta nödvändiga åtgärder för att det europeiska centrumet mot terrorism vid Europol ska kunna bistå medlemsstaterna dygnet runt.

 • Det krävs intensivare arbetet i den viktiga högnivågrupp som inrättades av kommissionen i april 2016 för att ta itu med de rättsliga, tekniska och operativa aspekterna av olika alternativ för att uppnå ökad interoperabilitet för informationssystem. Kommissionen kommer att lägga fram preliminära undersökningsresultat för rådet och Europaparlamentet under de kommande månaderna.

 • Arbete pågår också med kommissionens lagstiftningsförslag om ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för förhandskontroll av tredjelandsmedborgare som inte behöver visering för inresa i Schengenområdet. Förlaget läggs fram i november.

 • Dessutom krävs snabba förhandlingar och antagande i slutet av 2016 av kommissionens förslag om systematiska kontroller av EU-medborgare som passerar de yttre gränserna. Dessutom är inrättandet av ett EU-omfattande system för in- och utresa nödvändigt för att öka säkerheten vid EU:s yttre gränser.

Denna rapport är den första i en serie månatliga rapporter om framstegen i riktning mot en fungerande och effektiv säkerhetsunion, som kommissionens ordförande Juncker efterlyste i sin uppdragsbeskrivning till kommissionären Julian King. Månadsrapporterna kommer att behandla de åtgärder som vidtagits av EU:s institutioner och organ på säkerhetsområdet och kommer även att belysa områden som kräver fler insatser. Nästa lägesrapport förväntas i november 2016.

Bakgrund

Säkerhet har varit ett ständigt tema sedan början på Junckerkommissionens mandatperiod – från kommissionsordförande Junckers politiska riktlinjer i juli 2014 till talet om tillståndet i unionen i september 2016.

EU-kommissionen antog den europeiska säkerhetsagendan den 28 april 2015. I agendan ingår de viktigaste åtgärderna för att garantera att EU effektivt kan svara på terrorism och säkerhetshot inom unionen åren 2015–2020.

Efter att agendan antogs har man gjort stora framsteg med dess tillämpning. Viktiga områden har förstärkts genom handlingsplaner som antogs i december 2015 om skjutvapen och sprängämnen och i februari 2016 för att stärka kampen mot finansiering av terrorism. Vidare kan nämnas kommissionens meddelande av den 6 april 2016 Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet och kommissionens meddelande av den 20 april 2016 Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion.

Nyligen, den 6 oktober, inrättades en europeisk gräns- och kustbevakning, såsom ordförande Juncker tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen den 9 september 2015, bara 9 månader efter kommissionens förslag i december, vilket visar på en tydlig vilja att genomföra åtgärderna inom den europeiska migrationsagendan för stärka förvaltningen av och säkerheten vid EU:s yttre gränser.

Ordförande Junckers beslut att tillsätta en särskild kommissionsledamot med ansvar säkerhetsunionen i augusti 2016 visar att kommissionen fäster stor vikt vid förstärkta insatser för att bemöta terroristhotet. Kommissionen kommer att bistås av en övergripande arbetsgrupp bestående av sakkunniga från hela kommissionen för att föra arbetet framåt och för att säkerställa genomförandet. Det första mötet i arbetsgruppen ägde rum den 22 september 2016.

Närmare upplysningar

Meddelande om framstegen på väg mot en operativt och effektivt fungerande säkerhetsunion

Meddelande: Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion

Den europeiska säkerhetsagendan

Faktablad: Säkerhetsunionen

Frågor och svar: Att bana väg för en säkerhetsunion

Uppdragsbeskrivning till Sir Julian King, kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen

IP/16/3367

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar