Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska agenda za varnost: prvo poročilo o napredku pri doseganju učinkovite in trajnostne varnostne unije

Bruselj, 12. oktobra 2016

Evropska komisija je danes predstavila prvo v vrsti mesečnih poročil o napredku pri doseganju učinkovite in trajnostne varnostne unije.

V poročilu je opisano, kako si Komisija prizadeva za boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in kibernetski kriminaliteti, navedeni pa so tudi ukrepi, ki so že bili sprejeti za okrepitev odpornosti EU proti tem grožnjam. Prav tako so opredeljena prednostna področja, na katerih je treba storiti še več, in konkretni operativni ukrepi za prihodnje mesece.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „Zaradi razdrobljenosti varnostnega okvira smo ranljivi vsi. Delčke moramo sestaviti v celoto in vzpostaviti povezave tako med organi v posameznih državah članicah in med različnimi državami članicami kot tudi med državami članicami in agencijami EU ter med različnimi varnostnimi sistemi in sistemi za upravljanje meja. Notranja varnost ene države članice je notranja varnost vseh. V teh hitro spreminjajočih se varnostnih razmerah uresničevanje prave in učinkovite varnostne unije pomeni uresničevanje vseh vidikov.“

Komisar za varnostno unijo Julian King je povedal: „Žrtev teroristov ni zgolj posamezna država članica, temveč naš način življenja, naša odprtost, naša prihodnost. Naš odziv mora biti celovit in trajnosten ter mora temeljiti na zaupanju in učinkovitem sodelovanju med institucijami in državami članicami.“ 

V poročilu je poudarjeno, da je treba izvajati veljavno zakonodajo EU in pospešiti delo pri predlogih, ki so povezani z varnostjo in jih je predstavila Komisija. Komisija se bo pri svojem delu osredotočila na krepitev boja proti terorizmu z odvzemom sredstev teroristom za izvajanje napadov in izboljšanjem naše obrambe in odpornosti proti tem grožnjam. Glavna prednostna področja so:

 • Izboljšanje pravnega okvira ter preprečevanje radikalizacije in boj proti njej:

 • V ta namen je treba do konca leta doseči dogovor o predlogu Komisije za direktivo o boju proti terorizmu. Direktiva bo ključna pri pripravi pravnega okvira EU na učinkovito obravnavanje terorističnih groženj, zlasti groženj, ki jih predstavlja vrnitev tujih terorističnih bojevnikov.

 • Prav tako se je do konca leta treba dogovoriti o reviziji direktive o strelnem orožju. Komisija bo sozakonodajalca še naprej spodbujala, da ohranita sedanjo raven zavzetosti, zlasti s ciljem, da se prepove najnevarnejše polavtomatsko strelno orožje.

 • Komisija je sprejela ukrepe za zmanjšanje dostopa do predhodnih sestavin, ki se lahko uporabijo za doma izdelana razstreliva, in zagotovitev popolnega izvajanja uredbe o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.V ta namen so bile določene dodatne predhodne sestavine, ki vzbujajo zaskrbljenost in jih je treba vključiti v uredbo, novembra pa jih bo Komisija dodala na seznam snovi, ki jih je treba poostreno nadzorovati.

 • Izboljšanje izmenjave informacij, okrepitev informacijskih sistemov in povečanje varnosti na zunanjih mejah:

 • Države članice bi morale nemudoma sprejeti potrebne ukrepe za vzpostavitev enot za informacije o potnikih, da bi lahko najpozneje do roka maja 2018 v celoti izvajale direktivo EU o evidenci podatkov o potnikih. Da bi podprla države članice pri pospešitvi dela, bo Komisija zagotovila dodatnih 70 milijonov EUR sredstev EU in do novembra 2016 predstavila izvedbeni načrt z mejniki, ki jih bodo države članice morale doseči za vzpostavitev in delovanje enot za informacije o potnikih.

 • Da bi okrepila boj proti čezmejnemu kriminalu, je Komisija septembra začela postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki še ne izvajajo Prümskih sklepov.

 • Komisija bo sprejela tudi ustrezne ukrepe, da bi Evropski center za boj proti terorizmu v okviru Europola državam članicam lahko zagotavljal podporo 24 ur na dan in vse dni v tednu.

 • Treba je pospešiti pomembno delo strokovne skupine na visoki ravni, ki jo je ustanovila Komisija aprila 2016, da bi obravnavala pravne, tehnične in operativne vidike različnih možnosti za doseganje večje interoperabilnosti informacijskih sistemov. Komisija bo vmesne ugotovitve v prihodnjih mesecih predstavila Svetu in Evropskemu parlamentu.

 • Prav tako se nadaljuje delo v zvezi z zakonodajnim predlogom Komisije za sistem EU za obveščanje o potovanjih in njihovo odobritev (ETIAS), ki naj bi bil predstavljen do novembra. Njegov namen je zagotoviti predhodna preverjanja državljanov tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti in potujejo na schengensko območje.

 • Da bi se povečala varnost na zunanjih mejah EU, je treba hitro zaključiti pogajanja in do konca leta 2016 sprejeti predlog Komisije za sistematične kontrole državljanov EU, ki prečkajo zunanje meje, ter vzpostaviti sistem vstopa/izstopa EU.

Danes objavljeno poročilo je prvo v vrsti mesečnih poročil o napredku pri doseganju delujoče in učinkovite varnostne unije. K rednemu poročanju je pozval predsednik Juncker v svoji poslanici komisarju Julianu Kingu. V mesečnih poročilih bodo opisani ukrepi v zvezi z varnostjo, ki so jih sprejele institucije in agencije EU, ter opredeljena področja, na katerih so potrebna dodatna prizadevanja. Naslednje poročilo o napredku naj bi bilo predvidoma objavljeno novembra 2016.

Ozadje

Varnost je ponavljajoča se tema že vse od začetka mandata Junckerjeve Komisije – od političnih usmeritev predsednika Junckerja iz julija 2014 do nedavnega govora o stanju v Uniji septembra 2016.

Evropska komisija je 28. aprila 2015 sprejela evropsko agendo za varnost, ki določa glavne ukrepe za zagotovitev učinkovitega odziva EU na terorizem in varnostne grožnje v Evropski uniji v obdobju 2015–2020.

Od takrat je bil dosežen znaten napredek pri izvajanju agende. Ključna področja so bila okrepljena z akcijskim načrtom o strelnem orožju in eksplozivih iz decembra 2015 in akcijskim načrtom o okrepitvi boja proti financiranju terorizma iz februarja 2016, sporočilom z dne 6. aprila 2016 o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost ter sporočilom z dne 20. aprila 2016 o izvajanju evropske agende za varnost z namenom boja proti terorizmu ter utiranja poti k učinkoviti in pravi varnostni uniji.

Kot je napovedal predsednik Juncker v svojem govoru o stanju v Uniji 9. septembra 2015, je 6. oktobra začela delovati evropska mejna in obalna straža. To je le devet mesecev po predložitvi predloga Komisije v decembru, kar kaže na odločenost za izvajanje ukrepov v okviru evropske agende o migracijah, ki so namenjeni krepitvi upravljanja zunanjih meja EU in njihove varnosti.

Predsednik Juncker je avgusta 2016 ustanovil posebni resor s komisarjem za varnostno unijo. Iz tega je razvidno, da Komisija pripisuje velik pomen krepitvi svojega odziva na teroristične grožnje. Komisarju za varnostno unijo bo pomagala medsektorska projektna skupina, ki se bo pri delu in zagotavljanju izvajanja opirala na strokovno znanje celotne Komisije. Prvo srečanje delovne skupine je potekalo 22. septembra 2016.

Več informacij

Sporočilo o napredku pri doseganju delujoče in učinkovite varnostne unije

Sporočilo: Izvajanje evropske agende za varnost z namenom boja proti terorizmu ter utiranja poti k učinkoviti in pravi varnostni uniji

Evropska agenda za varnost

Informativni pregled: varnostna unija

Vprašanja in odgovori: utiranje poti k pravi in učinkoviti varnostni uniji

Poslanica Julianu Kingu, komisarju za varnostno unijo

IP/16/3367

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar