Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Drošības programma — pirmais progresa ziņojums par virzību uz efektīvu un ilgtspējīgu drošības savienību

Briselē, 2016. gada 12. oktobrī

Šodien Eiropas Komisija iepazīstina ar pirmo mēneša ziņojumu par panākto progresu, veidojot efektīvu un ilgtspējīgu drošības savienību.

Ziņojumā ir raksturots Komisijas veikums cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un kibernoziegumiem, kā arī sniegta atskaite par to, kas paveikts, nostiprinot ES noturību pret šiem draudiem. Tajā arī uzsvērtas prioritārās jomas, kurās ir jāiegulda vēl lielāks darbs, un norādīti konkrēti operatīvie pasākumi, kas jāīsteno turpmākajos mēnešos.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: “No mūsu drošības sistēmas sadrumstalotības rodas ievainojamība, kas skar mūs visus. Ir jāizveido tīkls ne tikvien starp dalībvalstu punktiem, bet arī savienojumi starp dalībvalstīm un ES aģentūrām, kā arī starp dažādām drošības un robežu pārvaldības sistēmām. Vienas dalībvalsts iekšējā drošība ir arī visu pārējo iekšējā drošība. Šajā strauji mainīgajā drošības vidē reālu un efektīvu drošības savienību izveidot var tikai tad, ja darbojas pilnīgi visi tās elementi.”

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings sacīja: “Teroristi par savu mērķi neizvēlas konkrētu dalībvalsti. Viņi triecienu vērš pret mūsu dzīvesveidu, nākotni un sabiedrības atvērtību. Mūsu reakcijai jābūt vispusīgai un ilgtspējīgai, balstoties uz uzticēšanos un efektīvu sadarbību starp iestādēm un dalībvalstīm.” 

Ziņojumā uzsvērts, ka jāīsteno pašreizējie ES tiesību akti un jāpaātrina darbs, virzot Komisijas priekšlikumus drošības jomā. Komisija pastiprinās cīņu pret terorismu, liedzot teroristiem piekļuvi līdzekļiem, kurus tie izmanto uzbrukumu sagatavošanai un veikšanai, un uzlabos mūsu aizsardzību un noturību pret šiem draudiem. Galvenās prioritārās jomas ir šādas.

 • Uzlabot tiesisko regulējumu un novērst un apkarot radikalizāciju:

 • Tādēļ līdz gada beigām visādā ziņā jāpanāk vienošanās par Komisijas ierosināto terorisma apkarošanas direktīvu. Šī direktīva nodrošinās ES tiesiskā regulējuma piemērotību pārliecinošai terorisma draudu risināšanai, it sevišķi tad, ja runa ir par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem, kuri atgriežas ES teritorijā.

 • Līdz gada beigām būtu arī jāpanāk vienošanās par šaujamieroču direktīvas pārskatīšanu. Komisija arī turpmāk mudinās Eiropas Parlamentu un Padomi nezaudēt nosprausto mērķu vērienīgumu, īpaši attiecībā uz bīstamāko pusautomātisko šaujamieroču aizliegšanu.

 • Turklāt Komisija ir veikusi pasākumus, lai tiktu samazināta piekļuve prekursoriem, kurus var izmantot pašdarinātu spridzekļu izgatavošanā, un lai līdz galam tiktu īstenota regula par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu.Šajā saistībā ir apzināti papildu prekursori, kas raisa bažas un ir jāiekļauj regulā. Komisija novembrī tos pievienos to vielu sarakstam, uz kurām attiecas pastiprināta kontrole.

 • Uzlabot informācijas apmaiņu, nostiprināt informācijas sistēmas un pastiprināt drošību pie ārējām robežām:

 • Dalībvalstīm nekavējoties jārīkojas, lai izveidotu savas pasažieru informācijas nodaļas un nodrošinātu, ka tās spēj pilnībā īstenot ES Pasažieru datu reģistra direktīvu ne vēlāk kā 2018. gada maijā, kas ir direktīvas īstenošanai noteiktais termiņš. Palīdzot dalībvalstīm paātrināt darbu, Komisija piedāvās papildu ES finansējumu 70 miljonu eiro apmērā un līdz 2016. gada novembrim iesniegs īstenošanas plānu, kurā būs minēti konkrēti mērķi, kas dalībvalstīm būs jāizpilda, lai izveidotu savas pasažieru informācijas nodaļas un sāktu to darbību.

 • Pastiprinot pārrobežu noziedzības apkarošanu, Komisija septembrī ir sākusi arī pienākumu neizpildes procedūras pret dalībvalstīm, kas vēl nav īstenojušas Prīmes lēmumus.

 • Komisija veiks vajadzīgos pasākumus, lai Eiropolam pakļautais Eiropas Terorisma apkarošanas centrs spētu cauru diennakti sniegt atbalstu dalībvalstīm.

 • Jāpaātrina darbs augsta līmeņa ekspertu grupā, kuru Komisija izveidoja 2016. gada aprīlī, lai pievērstos informācijas sistēmu sadarbspējas risinājumu juridiskajiem, tehniskajiem un operatīvajiem aspektiem. Komisija tuvākajos mēnešos iesniegs Padomei un Eiropas Parlamentam starpposma rezultātus.

 • Darbs turpinās arī saistībā ar tiesību akta priekšlikumu par ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), kas paredz iepriekš pārbaudīt trešo valstu valstspiederīgos, kuriem nav vajadzīga vīza ieceļošanai ES un kuri ceļo uz Šengenas zonu. Ar šo priekšlikumu Komisija nāks klajā novembrī.

 • Turklāt jāpaātrina sarunas un līdz 2016. gada beigām jāpieņem Komisijas priekšlikums par to ES iedzīvotāju sistemātiskām pārbaudēm, kas šķērso Savienības ārējās robežas, un jāizveido ES mēroga ieceļošanas un izceļošanas sistēma, lai uzlabotu drošību pie ES ārējām robežām.

Šis ziņojums ir pirmais mēneša progresa ziņojums par panākumiem, kas gūti, veidojot funkcionējošu un efektīvu drošības savienību. Šādu ziņojumu sagatavošana ir minēta Komisijas priekšsēdētāja Junkera komisāram Džūlianam Kingam adresētajā uzdevumu apraksta vēstulē. Šajos mēneša ziņojumos tiks raksturots ES iestāžu un ES aģentūru drošības ziņā paveiktais un norādītas jomas, kurās jādara vairāk. Nākamo progresa ziņojumu paredzēts publiskot 2016. gada novembrī.

Konteksts

Drošības tēma allaž ir bijusi Junkera Komisijas dienaskārtībā, sākot ar priekšsēdētāja Junkera 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēm un beidzot ar pēdējo runu par stāvokli Savienībā, ar kuru viņš uzstājās 2016. gada septembrī.

Eiropas Komisija 2015. gada 28. aprīlī pieņēma Eiropas Drošības programmu, kurā bija minētas galvenās jomas, kurās jāizvērš rīcība, lai 2015.–2020. gadā nodrošinātu pārliecinošu ES reakciju uz terorismu un drošības apdraudējumiem Eiropas Savienībā.

Kopš programmas pieņemšanas ir panākts ievērojams progress tās īstenošanā. Ir pastiprināts darbs galvenajās jomās, kam jāpievērš uzmanība, — par to liecina 2015. gada decembrī pieņemtais rīcības plāns pret šaujamieročiem un sprāgstvielām, 2016. gada februārī pieņemtais rīcības plāns par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu, 2016. gada 6. aprīļa paziņojums par spēcīgākām un viedākām robežu un drošības informācijas sistēmām un 2016. gada 20. aprīļa paziņojums par Eiropas Drošības programmas īstenošanu cīņā pret terorismu un virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību.

Gluži nesen, 6. oktobrī, tika atklāta Eiropas robežu un krasta apsardzes sistēma, par kuru Komisijas priekšsēdētājs Junkers ieminējās jau 2015. gada 9. septembra runā par stāvokli Savienībā. Tā tika izveidota tikai 9 mēnešu laikā kopš Komisijas priekšlikuma iesniegšanas pērnā gada decembrī, un tas liecina par skaidru apņemšanos īstenot pasākumus, kuri paredzēti Eiropas programmā migrācijas jomā, lai nostiprinātu ES ārējo robežu pārvaldību un drošību.

Priekšsēdētājs Junkers, 2016. gada augustā izveidodams īpašu drošības savienības komisāra amatu, ir akcentējis lielo vērību, kādu Komisija velta spēcīgākai reakcijai uz terorisma draudiem. Komisāram palīdzēs pārnozaru darba grupa, kurā iesaistīs ekspertus no visas Komisijas un kura virzīs turpmāko darbu un nodrošinās plānu īstenošanu. Pirmā darba grupas sanāksme notika 2016. gada 22. septembrī.

Papildu informācija

Paziņojums par panākumiem ceļā uz operatīvu un efektīvu drošības savienību

Paziņojums “Eiropas Drošības programmas īstenošana cīņā pret terorismu un virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību”

Eiropas Drošības programma

Faktu lapa: drošības savienība

Jautājumi un atbildes: ceļā uz patiesu un efektīvu drošības savienību

Uzdevumu apraksta vēstule drošības savienības komisāram seram Džūlianam Kingam

IP/16/3367

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar