Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos saugumo darbotvarkė. Pirmoji veiksmingos ir tvarios saugumo sąjungos kūrimo pažangos ataskaita

Briuselis, 2016 m. spalio 12 d.

Šiandien Europos Komisija pristato pirmąją mėnesinę veiksmingos ir tvarios saugumo sąjungos kūrimo pažangos ataskaitą.

Ataskaitoje apžvelgtos Komisijos kovos su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais pastangos ir veikla, kurių imtasi siekiant didinti ES atsparumą šioms grėsmėms. Ataskaitoje taip pat pabrėžtos prioritetinės sritys, kuriose būtina dėti daugiau pastangų, ir išdėstytos konkrečios operatyvinės priemonės, kurių reikia imtis ateinančiais mėnesiais.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sakė: „Dėl mūsų saugumo sistemos susiskaidymo esame pažeidžiami. Reikėtų užtikrinti darną nacionaliniu lygmeniu, tarp valstybių narių, taip pat tarp valstybių narių ir ES agentūrų bei tarp skirtingų saugumo ir sienų valdymo sistemų. Vienos valstybės narės vidaus saugumas yra visų vidaus saugumas. Sparčiai kintant saugumo aplinkai, sukurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą įmanoma tik pasiekus teigiamų rezultatų visose susijusiose srityse.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas teigė: „Teroristai nesitaiko į vieną ar kitą valstybę narę. Jų taikinys – mūsų gyvenimo būdas, mūsų atvirumas, mūsų ateitis. Mūsų atsakas turi būti visapusiškas ir tvarus, grindžiamas institucijų ir valstybių narių tarpusavio pasitikėjimu ir veiksmingu bendradarbiavimu.“ 

Ataskaitoje pabrėžiama būtinybė įgyvendinti esamus ES teisės aktus ir paspartinti veiklą, susijusią su Komisijos pateiktais saugumo srities pasiūlymais. Komisija stiprins kovą su terorizmu užtikrindama, kad teroristai negalėtų įsigyti priemonių, reikalingų išpuoliams vykdyti, taip pat stiprins ES apsaugą nuo tokių grėsmių ir atsparumą joms. Pagrindinės prioritetinės sritys išvardytos toliau.

 • Teisinės sistemos gerinimas ir radikalizacijos prevencija bei kova su ja.

 • Šiuo tikslu iki metų pabaigos turėtų būti sutarta dėl Komisijos siūlomos Kovos su terorizmu direktyvos. Ši direktyva yra itin svarbi siekiant užtikrinti, kad ES teisinė sistema padėtų veiksmingai šalinti terorizmo grėsmes, visų pirma keliamas grįžtančių užsienio teroristų kovotojų.

 • Be to, iki metų pabaigos turėtų būti sutarta dėl Šaunamųjų ginklų direktyvos peržiūros. Komisija toliau ragins teisėkūros institucijas siekti plataus užmojo tikslų, visų pirma tikslo uždrausti pavojingiausius pusiau automatinius šaunamuosius ginklus.

 • Komisija ėmėsi veiksmų, siekdama sumažinti prieigą prie pirmtakų, kurie gali būti naudojami gaminant savadarbius sprogmenis, ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendinamas Reglamentas dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo.Todėl buvo įvardyti papildomi susirūpinimą keliantys pirmtakai, kuriuos reikia įtraukti į reglamentą ir kuriuos Komisija lapkričio mėn. įtrauks į medžiagų, kurioms taikoma griežtesnė kontrolė, sąrašą.

 • Keitimosi informacija gerinimas, informacinių sistemų stiprinimas bei saugumo prie išorės sienų didinimas.

 • Valstybės narės turi imtis būtinų priemonių, kad parengtų savo informacijos apie keleivius skyrius, kad jie galėtų ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės mėn. visapusiškai įgyvendinti ES keleivio duomenų įrašo direktyvą, nes tai yra galutinis visapusiško šios direktyvos įgyvendinimo terminas. Siekdama padėti valstybėms narėms paspartinti savo veiklą, Komisija skirs papildomą 70 mln. EUR ES finansavimą ir iki 2016 m. lapkričio mėn. pateiks įgyvendinimo planą, kuriame bus nurodyta, kokių svarbiausių veiksmų valstybės narės turi imtis, kad jose veiktų informacijos apie keleivius skyriai.

 • Siekdama sustiprinti kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, rugsėjo mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Priumo sprendimų dar neįgyvendinusias valstybes nares.

 • Be to, Komisija imsis būtinų veiksmų, kad Europos kovos su terorizmu centras prie Europolo paramą valstybėms narėms galėtų teikti visą parą be išeiginių dienų.

 • Komisijos 2016 m. balandžio mėn. įsteigta aukšto lygio ekspertų grupė, kurios uždavinys – nagrinėti teisinius, techninius ir operatyvinius informacinių sistemų sąveikumo užtikrinimo aspektus, turi veikti aktyviau. Artimiausiais mėnesiais Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui pateiks preliminarias išvadas.

 • Taip pat tęsiama veikla, susijusi su Komisijos teisėkūros pasiūlymu dėl ES kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS), pagal kurį numatyti išankstiniai į Šengeno erdvę vykstančių trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, patikrinimai. Pasiūlymas bus pateiktas lapkričio mėn.

 • Be to, siekiant didinti saugumą prie ES išorės sienų, būtina iki 2016 m. pabaigos sparčiai vykdyti derybas dėl Komisijos pasiūlymo dėl sistemingo išorės sienas kertančių ES piliečių tikrinimo ir jį priimti, taip pat sukurti ES atvykimo ir išvykimo sistemą.

Ši ataskaita yra pirmoji mėnesinė ataskaita apie pažangą, padarytą kuriant veikiančią ir veiksmingą saugumo sąjungą, kurios įgaliojimų rašte Komisijos nariui Julianui Kingui pareikalavo Komisijos Pirmininkas J.-C. Junkeris. Mėnesinėse ataskaitose bus nurodomi ES institucijų ir ES agentūrų veiksmai saugumo srityje ir nustatomos sritys, kuriose reikia dėti daugiau pastangų. Kitą pažangos ataskaitą numatyta pateikti 2016 m. lapkričio mėn.

Pagrindiniai faktai

Saugumas – nuolatinė diskusijų tema nuo pat J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios. Apie saugumą kalbėta dar 2014 m. liepos mėn. Pirmininko J.-C. Junckerio politinėse gairėse, ši tema gvildenta ir 2016 m. rugsėjo mėn. paskelbtame pranešime apie Sąjungos padėtį.

2015 m. balandžio 28 d. Europos Komisija priėmė Europos saugumo darbotvarkę, kurioje nurodė pagrindinius 2015–2020 m. veiksmingo ES reagavimo į terorizmą ir ES saugumo grėsmes veiksmus.

Priėmus darbotvarkę, nuveikta nemažai. Ypač svarbus 2015 m. gruodžio mėn. priimtas Kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis veiksmų planas, 2016 m. vasario mėn. Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planas, 2016 m. balandžio 6 d. Komunikatas dėl tvirtesnių ir pažangesnių sienų valdymo ir vidaus saugumo informacinių sistemų ir 2016 m. balandžio 20 d. komunikatas „Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimas siekiant kovoti su terorizmu ir kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą“.

Aiškų įsipareigojimą įgyvendinti Europos migracijos darbotvarkės priemones ir taip stiprinti ES išorės sienų valdymą ir saugumą rodo tai, kad spalio 6 d. veiklą pradėjo Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, apie kurias pranešė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junkeris 2015 m. rugsėjo 9 d. skaitydamas pranešimą apie Sąjungos padėtį (praėjus vos 9 mėnesiams nuo atitinkamo Komisijos pasiūlymo pateikimo gruodžio mėn.).

Tai, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris įsteigė konkrečiai už saugumo sąjungą atsakingo Komisijos nario pareigybę, rodo, kad Komisija siekia stiprinti kovą su terorizmo grėsme. Minėtam Komisijos nariui padės kompleksinė darbo grupė, kuri, skatindama veiklą ir siekdama užtikrinti susijusių priemonių įgyvendinimą, vadovausis visos Komisijos praktine patirtimi. Pirmasis darbo grupės posėdis įvyko 2016 m. rugsėjo 22 d.

Daugiau informacijos

Komunikatas apie veikiančios ir veiksmingos saugumo sąjungos kūrimo pažangą

Komunikatas „Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimas siekiant kovoti su terorizmu ir kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą“

Europos saugumo darbotvarkė

Informacijos suvestinė. Saugumo sąjunga

Klausimai ir atsakymai. Tikros veiksmingos Saugumo sąjungos kūrimas

Įgaliojimų raštas už saugumo sąjungą atsakingam Komisijos nariui serui Julianui Kingui

IP/16/3367

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar