Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa julgeoleku tegevuskava: esimene aruanne edusammude kohta teel tõhusa ja jätkusuutliku julgeolekuliidu suunas

Brüssel, 12. oktoober 2016

Täna tutvustab Euroopa Komisjon esimest igakuist aruannet tehtud edusammude kohta teel tõhusa ja jätkusuutliku julgeolekuliidu suunas.

Aruandes rõhutatakse komisjoni jõupingutusi võitluses terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastu ning tööd, mille eesmärk on suurendada ELi vastupanuvõimet nendele ohtudele. Samuti tõstetakse selles esile prioriteetseid valdkondi, kus on veel vaja tööd teha, ning nähakse ette konkreetsed operatiivmeetmed järgnevateks kuudeks.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos: "Meie julgeolekuraamistiku killustatus muudab meid kõiki haavatavaks. Me peame ühendama ahela lülid liikmesriikide sees ja nende vahel, samuti liikmesriikide ja ELi asutuste vahel ning erinevate julgeoleku ja piirihaldussüsteemide vahel. Ühe liikmesriigi sisejulgeolek on kõigi liikmesriikide sisejulgeolek. Praeguses kiiresti muutuvas julgeolekuolukorras nõuab tõelise ja tõhusa julgeolekuliidu loomine selle kõigi elementide lõpuleviimist.”

Julgeolekuliidu volinik Julian King sõnas: "Terroristid ei ründa üht või teist liikmesriiki. Nad ründavad meie elustiili ja avatust, meie tulevikku. Meie vastus peab olema kõikehõlmav ja jätkusuutlik, põhinedes usaldusel ja tõhusal koostööl institutsioonide vahel ja liikmesriikidega.” 

Aruandes rõhutatakse vajadust rakendada olemasolevaid ELi õigusakte ning kiirendada komisjoni esitatud julgeolekuga seotud ettepanekute alast tööd. Komisjoni tegevus keskendub sellele, kuidas tõhustada terrorismivastast võitlust, jättes terroristid ilma vahenditest rünnakute korraldamiseks ja suurendades ELi kaityset ja vastupanuvõimet nendele ohtudele. Peamised prioriteetsed valdkonnad on järgmised.

 • Õigusraamistiku parandamine, radikaliseerumise ennetamine ja selle vastu võitlemine:

 • enne aasta lõppu tuleb saavutada kokkulepe komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta. Direktiiv on hädavajalik, tagamaks, et ELi õiguslik raamistik suudab tegeleda tõhusalt terrorismiohuga, eelkõige ohtudega, mida põhjustavad tagasipöörduvad terroristist välisvõitlejad.

 • Samuti tuleks enne aasta lõppu saavutada kokkulepe tulirelvade direktiivi läbivaatamise kohta. Komisjon kutsub tungivalt kaasseadusandjaid üles jääma ambitsioonikaks, rõhutades eelkõige eesmärki keelustada kõige ohtlikumad poolautomaatsed tulirelvad.

 • Komisjon on võtnud meetmeid, et vähendada juurdepääsu lähteainetele, mida saab kasutada lõhkeainete valmistamiseks kodus ja tagada lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist käsitleva määruse täielik rakendamine.Selleks on kindlaks määratud täiendavad probleemsed isevalmistatud lõhkeainete lähteained ja komisjon lisab need novembris ainete loetellu, mille suhtes kehtib tugevdatud kontroll.

 • Teabevahetuse parandamine, infosüsteemide tugevdamine ja turvalisuse tõhustamine välispiiridel:

 • Liikmesriigid peaksid viivitamata võtma vajalikud meetmed oma broneeringuinfo üksuste (PIU) loomiseks, tagamaks, et nad oleksid võimelised täielikult rakendama ELi broneeringuinfo direktiivi hiljemalt 2018. aasta mais, mis on direktiivi täieliku rakendamise tähtaeg. Komisjon teeb kättesaadavaks veel 70 miljoni euro väärtuses ELi rahastamist, et aidata liikmesriikidel nende tööd kiirendada ning esitab 2016. aasta novembriks rakenduskava, mis sisaldab vahe-eesmärke, mida liikmesriigid peavad täitma oma broneeringuinfo üksuste töökorda seadmiseks.

 • EDt tugevdada võitlust piiriülese kuritegevuse vastu, algatas komisjon septembris rikkumismenetlused nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole veel rakendanud Prümi otsuseid.

 • Komisjon astub ka samme, et Europolile alluv Euroopa terrorismivastase võitluse keskus saaks liikmesriike ööpäevaringselt toetada.

 • Kõrgetasemeline eksperdirühm, mille komisjon moodustas 2016. aasta aprillis, et käsitleda infosüsteemide koostalitlusvõime saavutamise eri võimaluste õiguslikke, tehnilisi ja toimimisega seotud aspekte, peab tegutsema kiiremini. Komisjon esitab vahetulemused nõukogule ja Euroopa Parlamendile järgmiste kuude vältel.

 • Töö jätkub ka seoses komisjoni seadusandliku ettepanekuga luua ELi reisiteabe ja reisiloa süsteem (ETIAS), et võimaldada Schengeni alale reisivate viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike eelkontrolli, ettepanek esitatakse novembris.

 • Lisaks tuleks kiirete läbirääkimiste teel võtta 2016. aasta lõpuks vastu komisjoni ettepanek välispiire ületavate ELi kodanike süstemaatiliste kontrollide kohta ning luua kogu ELi hõlmav riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, et suurendada julgeolekut ELi välispiiridel.

Käesolev aruanne on esimene igakuine aruanne tehtud edusammude kohta teel toimiva ja tõhusa julgeolekuliidu suunas, mida president Juncker nõudis volinik Julian Kingile saadetud missioonikirjas. Igakuistes aruannetes tuuakse esile ELi institutsioonide ja ELi ametite võetud meetmed julgeoleku valdkonnas ning määratakse kindlaks, kus on vaja teha suuremaid jõupingutusi. Järgmine eduaruanne on kavas esitada 2016. aasta novembris.

Taust

Turvalisuse teemat on arutatud pidevalt alates Junckeri komisjoni ametiaja algusest – alates president Junckeri poliitilistest suunistest (juuli 2014) kuni viimase kõneni olukorrast Euroopa Liidus (september 2016).

Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015 vastu Euroopa julgeoleku tegevuskava, milles sätestatakse peamised meetmed ELi tulemusliku vastulöögi tagamiseks terrorismile ja julgeolekuohtudele Euroopa Liidus aastatel 2015–2020.

Alates tegevuskava vastuvõtmisest on saavutatud märkimisväärset edu selle rakendamisel. Peamisi tähelepanu nõudvaid valdkondi on edendatud tegevuskavadega, mis võeti vastu detsembris 2015 tulirelvade ja lõhkeainete kohta ja veebruaris 2016 terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise kohta ning 6. aprilli 2016. aasta teatisega „Tugevamad ja arukamad infosüsteemid piiride ja julgeoleku jaoks“ ja 20. aprilli 2016. aasta teatisega „Euroopa julgeoleku tegevuskava elluviimine, et võidelda terrorismi vastu ning liikuda tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu poole“.

6. oktoobril loodud piiri- ja rannikuvalve, millest president Juncker teatas 9. sept 2015. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus ja mis sai teoks vaid 9 kuud pärast komisjoni detsembris tehtud vastavasisulist ettepanekut, näitab selget kohustust rakendada Euroopa rände tegevuskava raames võetud meetmeid, et parandada ELi välispiiride haldust ning tõsta nende turvalisust.

Julgeolekuliidu voliniku portfelli loomine president Junckeri poolt 2016. aasta augustis näitab, kui oluliseks peab komisjon terroriohule reageerimise tugevdamist. Volinikku abistab kogu komisjoni oskusteabele tuginev valdkondadevaheline töökond, mille ülesandeks on juhtida tööd edasi ja tagada selle rakendamine. Töökonna esimene koosolek toimus 22. septembril 2016.

Lisateave

Teatis edusammude kohta teel toimiva ja tõhusa julgeolekuliidu suunas

Teatis: Euroopa julgeoleku tegevuskava elluviimine, et võidelda terrorismi vastu ning liikuda tõhusa ja tõelise julgeolekuliidu suunas

Euroopa julgeoleku tegevuskava

Teabeleht: Julgeolekuliit

Küsimused ja vastused: Euroopa julgeoleku tegevuskava: tee julgeolekuliidu suunas

Missioonikiri julgeolekuliidu volinik Sir Julian Kingile

IP/16/3367

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar