Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske dagsorden om sikkerhed: Første rapport om fremskridtet mod en effektiv og levedygtig sikkerhedsunion

Bruxelles, den 12. oktober 2016

Europa-Kommissionen fremlægger i dag den første statusrapport i rækken af månedlige rapporter om de bestræbelser, der gøres for at få etableret en effektiv og levedygtig sikkerhedsunion.

Rapporten beskriver Kommissionens bestræbelser på at bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet og cyperkriminalitet og den indsats, der er gjort for at gøre EU bedre rustet til at klare disse trusler. Den fremhæver også de prioriterede områder, hvor der bør gøres mere, og indeholder forslag til konkrete operationelle foranstaltninger i de kommende måneder.

Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab udtaler: "Vores opsplittede sikkerhedsregler gør os alle sårbare. Der skal skabes forbindelser mellem de forskellige regler både i og mellem medlemsstaterne, men også mellem medlemsstaterne og EU-agenturerne og mellem de forskellige sikkerheds- og grænseforvaltningssystemer. Den kollektive sikkerhed afhænger af sikkerheden i de enkelte medlemsstater. Med sikkerhedsforhold, der hele tiden forandrer sig, betyder en ægte og effektiv sikkerhedsunion, at der opnås resultater på alle områder.

Kommissær for sikkerhedsunionen Julian King udtaler: "Terrorister angriber ikke den ene eller den anden medlemsstat. De angriber hele vores måde at leve på, vores åbenhed og vores fremtid. Vi er nødt til at sætte bredt og konsekvent ind, og vores indsats skal bygge på tillid og et effektivt samarbejde mellem institutionerne og medlemsstaterne." 

I rapporten understreges behovet for at gennemføre gældende EU-ret og fremskynde arbejdet vedrørende de sikkerhedsrelaterede forslag, Kommissionen har fremsat. Kommissionen vil i sit arbejde fokusere på at styrke bekæmpelsen af terrorisme ved at fratage terroristerne midlerne til at begå angreb og ved at forbedre EU's forsvar og gøre EU bedre rustet til at tackle truslerne. De vigtigste områder er:

 • at forbedre de relevante retsregler og forhindre og bekæmpe radikalisering:

 • Til det formål bør der inden årets udgang opnås enighed om Kommissionens forslag til et direktiv om bekæmpelse af terrorisme. Direktivet er afgørende, hvis man vil være sikker på at have de fornødne EU-regler til at tackle terrortruslerne effektivt, især trusler fra udenlandske terrorkrigere.

 • Der bør inden årets udgang opnås enighed om ændringen af direktivet om skydevåben. Kommissionen vil fortsat opfordre de to lovgivere til at fastholde ambitionsniveauet, især målet om at forbyde de farligste halvautomatiske skydevåben.

 • Kommissionen har truffet foranstaltninger til at mindske adgangen til prækursorer, som kan anvendes til at fremstille hjemmelavede sprængstoffer, og til at sikre en fuldstændig gennemførelse af forordningen om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Til det formål er der udpeget yderligere problematiske udgangsstoffer, som bør medtages i forordningen, og som Kommissionen i november vil føje til listen over stoffer, der skal underkastes øget kontrol.

 • at forbedre informationsudvekslingen, informationssystemerne og sikkerheden ved de ydre grænser:

 • Medlemsstaterne bør snarest muligt træffe de nødvendige foranstaltninger til at få etableret deres passageroplysningsenheder, således at de er sikre på, at de er i stand til at gennemføre EU's direktiv om passagerlister senest i maj 2018, som er fristen for en fuldstændig gennemførelse af direktivet. Kommissionen vil hurtigst muligt stille yderligere 70 mio. EUR til rådighed i EU-støtte, som medlemsstaterne kan trække på for at få sat skub i arbejdet, og den vil fremlægge en plan for gennemførelsen i november 2016 med bl.a. milepæle, som medlemsstaterne skal nå for at få sat deres passageroplysningsenheder i drift.

 • Som led i en øget indsats for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet indledte Kommissionen i september traktatbrudssager mod de medlemsstater, som endnu ikke har gennemført Prümafgørelserne.

 • Kommissionen vil også tage de nødvendige skridt til, at Det Europæiske Center for Terrorbekæmpelse i Europol kan yde medlemsstaterne støtte døgnet rundt.

 • Arbejdet i den ekspertgruppe på højt plan, som Kommissionen nedsatte i april 2016 for at se på de juridiske, tekniske og operationelle aspekter af de forskellige muligheder for at opnå interoperabilitet mellem forskellige it-systemer, skal fremskyndes. Kommissionen vil forelægge Rådet og Europa-Parlamentet de foreløbige resultater i løbet af de næste måneder.

 • Kommissionen arbejder også på et lovgivningsforslag om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS), der skal sikre forudgående kontrol af visumfritagne tredjelandsstatsborgere, som rejser til Schengenområdet. Forslaget vil blive fremlagt i november.

 • Derudover er der behov for snarlige forhandlinger om og vedtagelse af Kommissionens forslag om systematisk kontrol af EU-borgere, der passerer de ydre grænser inden udgangen af 2016, og for at få indført EU's ind- og udrejsesystem (EES), således at sikkerheden ved EU's ydre grænser garanteres.

Denne rapport er den første i rækken af månedlige rapporter om det fremskridt, der gøres for at få etableret en velfungerende og effektiv sikkerhedsunion, som er det, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker anmoder om i opgavebeskrivelsen til kommissær Julian King. I de månedlige rapporter vil man især belyse de tiltag, EU-institutionerne og EU-agenturerne har gjort på sikkerhedsområdet, og pege på de områder, hvor der bør gøres en større indsats. Næste statusrapport skal fremlægges i november 2016.

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har konstant været på dagsordenen, siden Juncker-Kommissionen startede – fra kommissionsformandens politiske retningslinjer fra juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand i september 2016.

Den 28. april 2015 vedtog Kommissionen den europæiske dagsorden om sikkerhed. Den indeholder de vigtigste tiltag, der skal gennemføres for at sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden i Den Europæiske Union i perioden 2015-2020.

Siden vedtagelsen af dagsordenen om sikkerhed er der gjort betydelige fremskridt med dens gennemførelse. Der er sket forbedringer på en række vigtige fokusområder med vedtagelsen i december 2015 af handlingsplanen om skydevåben og sprængstoffer, vedtagelsen i februar 2016 af handlingsplanen for at styrke bekæmpelsen af terrorfinansiering, meddelelsen af 6. april 2016 om bedre og mere intelligente IT-systemer til grænsekontrol og sikkerhed og meddelelsen af 20. april 2016 om gennemførelse af den europæiske dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion.

Blot ni måneder efter, at Kommissionen i december fremsatte sit forslag om en europæisk grænse- og kystvagt – en idé, som kommissionsformanden præsenterede i sin tale om Unionens tilstand den 9. september 2015 – bekræftede indførelsen den 6. oktober af den europæiske grænse- og kystvagt, at der er en klar vilje til at gennemføre foranstaltningerne i den europæiske dagsorden for migration og dermed forbedre forvaltningen af EU's ydre grænser og øge sikkerheden.

Det, at Kommissionens formand Jean-Claude Juncker oprettede en særlig portefølje for sikkerhedsunionen i august 2016, viser, at Kommissionen finder det meget vigtigt at øge bekæmpelsen af terrortrusler. Kommissæren vil blive bistået af en tværfaglig arbejdsgruppe, som kan trække på hele Kommissionens ekspertise, således at man kan komme videre med arbejdet og sikre gennemførelsen. Arbejdsgruppen holdt sit første møde den 22. september 2016.

Yderligere oplysninger

Meddelelse om fremskridtet mod en velfungerende og levedygtig sikkerhedsunion

Meddelelse: Gennemførelse af den europæiske dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Den europæiske dagsorden om sikkerhed

Faktablad: Sikkerhedsunionen

Spørgsmål og svar: Sådan banes vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Opgavebeskrivelse til Sir Julian King, kommissær for sikkerhedsunionen

IP/16/3367

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar