Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský program pro bezpečnost: první zpráva o pokroku směrem k účinné a udržitelné bezpečnostní unii

Brusel 12. října 2016

Evropská komise dnes představuje první ze série měsíčních zpráv o pokroku, kterého bylo dosaženo v úsilí o vytvoření účinné a udržitelné bezpečnostní unie.

Tato zpráva popisuje úsilí Komise v boji proti terorismu, organizovanému zločinu a kyberkriminalitě a práci, která byla vykonána s cílem posílit odolnost EU vůči těmto hrozbám. Vyzdvihuje také prioritní oblasti, v nichž je zapotřebí dalšího úsilí, a vymezuje konkrétní operativní opatření pro nadcházející měsíce.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Roztříštěnost našeho bezpečnostního rámce nás činí zranitelnými. Je třeba propojit všechny prvky v členských státech a mezi nimi navzájem, ale také mezi členskými státy a agenturami EU a mezi různými systémy v oblasti bezpečnosti a správy hranic. Vnitřní bezpečnost jednoho členského státu je vnitřní bezpečností všech. Pokud chceme v tomto rychle se měnícím bezpečnostním prostředí vytvořit skutečnou a účinnou bezpečnostní unii, musíme se zaměřit na všechny její prvky.“

Komisař zodpovědný za bezpečnostní unii Julian King uvedl: „Teroristé neútočí na jeden nebo druhý členský stát. Útočí na náš způsob života, naši otevřenost, naši budoucnost. Naše reakce musí být komplexní a udržitelná a musí být založena na důvěře a účinné spolupráci mezi orgány a členskými státy.“ 

Zmíněná zpráva zdůrazňuje potřebu provést stávající právní předpisy EU a urychlit práci na návrzích týkajících se bezpečnosti, které předložila Komise. Činnost Komise se zaměří na posílení boje proti terorismu (tím, že teroristé budou připraveni o prostředky, které jim umožňují páchat útoky) a na zlepšení naší obrany a odolnosti proti těmto hrozbám. Prioritní oblasti jsou tyto:

 • Zlepšení právního rámce a předcházení radikalizaci a boj proti ní:

 • Za tímto účelem by mělo být ještě před koncem tohoto roku dosaženo dohody o návrhu směrnice o boji proti terorismu, který předložila Komise. Tato směrnice má zásadní význam pro to, aby se zajistilo, že právní rámec EU bude schopen účinně potírat teroristické hrozby, zejména hrozbu, kterou představují navracející se zahraniční terorističtí bojovníci.

 • Do konce roku by rovněž mělo být dosaženo dohody o revizi směrnice o střelných zbraních. Komise bude nadále naléhat na spoluzákonodárce, aby zachovali ambicióznost cílů, zejména cíl spočívající v zákazu nejnebezpečnějších poloautomatických střelných zbraní.

 • Komise přijala určitá opatření, aby omezila dostupnost prekurzorů, které lze použít pro výrobu amatérsky vyráběných výbušnin, a aby zajistila plné provádění nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.Za tímto účelem byly identifikovány další látky používané jako prekurzory těchto výbušnin, které vzbuzují obavy a které mají být do zmíněného nařízení také zahrnuty, a tyto látky budou v listopadu přidány na seznam látek podléhajících zvýšené kontrole ze strany Komise.

 • Zlepšení výměny informací, posílení informačních systémů a posílení bezpečnosti na vnějších hranicích:

 • Členské státy by měly okamžitě podniknout nezbytné kroky, aby zavedly své složky pro informace o cestujících, a zajistily tak, že budou schopny plně provést směrnici EU o jmenné evidenci cestujících, a sice nejpozději do května 2018, což je lhůta pro úplné provedení směrnice. Komise hodlá podpořit členské státy, aby svou práci urychlily, a proto uvolní dodatečných 70 milionů EUR z prostředků EU a představí do listopadu 2016 prováděcí plán včetně průběžných cílů, které budou muset členské státy splnit, aby jejich složky pro informace o cestujících byly plně funkční.

 • Aby Komise posílila boj proti terorismu, zahájila v září řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům, které dosud neprovedly tzv. prümská rozhodnutí.

 • Komise rovněž přijme opatření nezbytná pro to, aby Evropské centrum pro boj proti terorismu při Europolu nepřetržitě poskytovalo svou podporu členským státům.

 • Je třeba, aby důležitá odborná skupina na vysoké úrovni, kterou zřídila Komise v dubnu 2016 a která má řešit právní, technické a provozní aspekty různých možností, jak dosáhnout větší interoperability informačních systémů, urychlila svou práci. Komise předloží prozatímní závěry Radě a Evropskému parlamentu v průběhu příštích měsíců.

 • Komise rovněž pokračuje ve své práci na návrhu systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), který bude předložen v listopadu. Tento systém bude zajišťovat předběžné kontroly státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti při cestování do schengenského prostoru.

 • Kromě toho je pro posílení bezpečnosti na vnějších hranicích EU nezbytné rychlé jednání o návrhu Komise ohledně systematických kontrol občanů EU, kteří překračují vnější hranice, a jeho přijetí do konce roku 2016 a rovněž zavedení unijního systému vstupu/výstupu (EES).

Tato zpráva je první ze série měsíčních zpráv o pokroku, kterého bylo dosaženo v úsilí o vytvoření fungující a účinné bezpečnostní unie, jak požadoval předseda Juncker v pověřovacím dopise adresovaném komisaři Julianu Kingovi. Tyto měsíční zprávy upozorní na kroky, které podnikají orgány EU a agentury EU v oblasti bezpečnosti, a určí, kde je třeba vyvinout větší úsilí. Příští zpráva o pokroku je plánována na listopad 2016.

Souvislosti

Bezpečnost je od začátku funkčního období Junckerovy Komise neustále na pořadu jednání – předseda Komise Juncker se jí věnoval již ve svých politických směrech v červenci 2014 a rovněž ve svém posledním projevu o stavu Unie v září 2016.

Evropská komise dne 28. dubna 2015 přijala Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Evropské unii v období 2015–2020.

Od přijetí zmíněného programu bylo dosaženo značného pokroku v jeho naplňování. Pro nejdůležitější prvky tohoto programu byly přijaty akční plány, a sice v prosinci 2015 akční plán pro oblast zbraní a výbušnin, v únoru 2016 pro posílení boje proti financování terorismu, sdělení ze dne 6. dubna 2016 o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro hranice a bezpečnost a sdělení ze dne 20. dubna 2016 s názvem Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů bezpečnostní unie.

Nedávno, dne 6. října, byla zřízena evropská pohraniční a pobřežní stráž, jak oznámil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie dne 9. září 2015. Došlo k tomu pouze devět měsíců poté, co Komise v prosinci předložila svůj návrh, což svědčí o jasném závazku provádět opatření Evropského programu pro migraci, jež mají posílit správu a bezpečnost vnějších hranic EU.

Skutečnost, že předseda Juncker vytvořil v srpnu 2016 zvláštní portfolio komisaře pro bezpečnostní unii, ukazuje, jaký význam Komise přikládá posílení reakce na teroristické hrozby. Komisaři odpovědnému za tuto oblast bude nápomocna průřezová pracovní skupina, která bude čerpat z odborných znalostí celé Komise, bude řídit činnost a zajišťovat provádění. První schůzka této pracovní skupiny se konala dne 22. září 2016.

Další informace

Sdělení o pokroku směrem k funkční a účinné bezpečnostní unii

Sdělení: Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie

Evropský program pro bezpečnost

Informační přehled: Bezpečnostní unie

Otázky a odpovědi: Položení základů skutečné a účinné bezpečnostní unie

Pověřovací dopis Julianu Kingovi, komisaři pro bezpečnostní unii

IP/16/3367

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar