Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uudet EU-säännöt takaavat oikeusavun rikosoikeudellisissa menettelyissä

Luxemburg 13. lokakuuta 2016

Komission vuonna 2013 ehdottamat oikeusapua koskevat uudet säännöt ovat nyt valmiit.

Neuvosto on hyväksynyt direktiivin oikeusavusta, jota voidaan myöntää epäillyille ja syytetyille henkilöille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä. Oikeusapu on taloudellista tukea tai oikeudellista neuvontaa, jota annetaan epäillylle tai syytetylle henkilölle, jos tämä ei pysty itse maksamaan menettelyn kustannuksia. Uusilla säännöillä varmistetaan, että oikeusapua on tarjolla kaikkialla EU:ssa ja että sitä tarjotaan yhdenmukaisesti. Oikeusavun antamiseen sovelletaan direktiivissä määriteltyjä selkeitä perusteita, ja epäiltyjen ja syytettyjen olisi saatava sitä menettelyn alkuvaiheista lähtien.

Oikeusvaltion periaatteista ja EU:n perusoikeuskirjasta vastaava komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että kaikilla rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevilla on oikeus kohtuuhintaiseen oikeussuojaan ja oikeusavustajaan. ”Oikeusvaltioperiaatteessa on kysymys juuri tästä, ja tänään hyväksytyillä säännöillä varmistetaan, että tämä toteutuu kaikkialla unionissa”, Timmermans jatkoi.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Vera Jourován mukaan oikeusapu on olennaista sellaisen oikeudenmukaisen oikeusjärjestelmän takaamiseksi, joka palvelee myös kaikkein köyhimpiä. ”Prosessuaalisia oikeuksia on lujitettu viime vuosina, joten jokaiselle epäillylle tai syytetylle taataan Euroopassa oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Kansalaisille ei kuitenkaan ole mitään hyötyä oikeudesta oikeusavustajaan, jos heillä ei ole siihen varaa. Sen vuoksi tänään tehty päätös on ratkaisevan tärkeä Euroopan oikeusalueen ja perusoikeuksien kannalta”, Jourová totesi.

Uudella direktiivillä annetaan seuraavat takeet:

  • Oikeusapua annetaan nopeasti

Oikeusapua annetaan viimeistään ennen etenkin poliisin suorittamia kuulusteluja tai ennen tiettyjä direktiivissä tarkoitettuja tutkintatoimia tai todisteiden keräämistoimia.

  • Oikeusavun antamisesta päätetään selkeiden perusteiden mukaisesti

Jäsenvaltiot soveltavat oikeusavun antamisessa tarveharkintaa (hakijan tulojen ja varallisuuden arviointi) tai aiheellisuusharkintaa (onko asia tarpeen saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi) tai molempia. Uusissa säännöissä vahvistetaan tällaista harkintaa varten selkeät perusteet:

– Jos jäsenvaltio soveltaa tarveharkintaa, sen on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat ja objektiiviset tekijät, kuten asianomaisen henkilön tulot, varallisuus ja perhetilanne, oikeusavusta aiheutuvat kustannukset sekä elintaso asianomaisessa jäsenvaltiossa. Näin se voi päätellä, onko epäillyllä tai syytetyllä henkilöllä varaa oikeusavun kustantamiseen.

– Jos jäsenvaltio soveltaa aiheellisuusharkintaa sen arvioimiseksi, edellyttääkö oikeuden toteutuminen oikeusavun antamista, sen on otettava huomioon rikoksen vakavuus, tapauksen monimutkaisuus ja siitä mahdollisesti määrättävän seuraamuksen ankaruus.

  • Oikeusapu eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä

Eurooppalaista pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin sisältyy oikeus saada oikeusapua. Tätä oikeutta sovelletaan sekä pidätysmääräyksen täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa että – rikossyytteiden yhteydessä – määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa.

  • Oikeusapua koskevan päätöksenteon parantaminen

Direktiivillä varmistetaan, että oikeusapua koskevat päätökset tehdään huolellisesti ja että asianomaisille ilmoitetaan kirjallisesti, jos heidän hakemuksensa on hylätty kokonaan tai osittain. Siinä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat oikeusavun laatua sekä päätöksentekoon osallistuvan henkilöstön, myös oikeusavustajien, koulutusta. Jos direktiivin mukaisia oikeuksia loukataan, käytettävissä on oltava tehokkaita oikeussuojakeinoja.

Seuraavat vaiheet

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 2,5 vuoden kuluessa siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Oikeudet tulevat voimaan toukokuussa 2019.

Tausta

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta.

Oikeusapudirektiivi on kolmas ja viimeinen direktiivi komission marraskuussa 2013 esittämästä ehdotuspaketista, joka koskee oikeudenmukaisia rikosoikeudenkäyntimenettelyjä. Sen hyväksyminen viimeistelee vuonna 2009 käynnistetyn etenemissuunnitelman epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamisessa on edistytty EU:ssa viime vuosina merkittävästi. Sen jälkeen, kun etenemissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2009, on annettu viisi direktiiviä. Niissä säädetään olennaisista oikeuksista, kuten oikeudesta käännöksiin ja tulkkaukseen, tiedonsaantioikeudesta ja oikeudesta oikeusavustajan käyttämiseen.

Lisäksi niillä varmistetaan syyttömyysolettaman periaate ja oikeus olla läsnä omassa oikeudenkäynnissä sekä viimeisimpänä rikosoikeudellisissa menettelyissä osallisina olevien lasten menettelytakeet.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Kansalaisen opas rikoksesta epäillyn tai syytetyn oikeuksiin EU:ssa (EN)

Lisätietoja prosessuaalisista oikeuksista on saatavilla Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivuilla.

IP/16/3366

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar