Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye EU-regler garanterer retshjælp i straffesager

Luxembourg, den 13. oktober 2016

I dag er de nye regler om retshjælp, som Kommissionen foreslog i 2013, kommet over den sidste forhindring.

Rådet har vedtaget direktivet om retshjælp for mistænkte eller tiltalte i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer. Retshjælp er den økonomiske eller juridiske hjælp, som gives til en mistænkt eller tiltalt, som ikke har råd til at betale sagsomkostningerne. The new rules will ensure that the right to legal aid is provided and the legal aid itself is offered in a uniform way across the EU. Mistænkte og tiltalte skal kunne modtage retshjælp lige fra de tidlige faser af straffesagen, og hjælpen skal ydes i overensstemmelse med en række klare kriterier, der er fastlagt i direktivet.

Frans Timmermans, førstenæstformand med ansvar for bedre regulering, interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder, udtaler: "Enhver person, der rejses straffesag imod, har krav på retslig beskyttelse og en advokat, som vedkommende har råd til at betale. Det er det, retsstatsprincippet går ud på. Vi har i dag vedtaget regler, som vil sikre dette i hele EU."

Vĕra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Retshjælp er en uhyre vigtig ting, hvis vi skal kunne garantere et retfærdigt retssystem, hvor der bliver taget hensyn til alle, også de fattigste. Vi har i de seneste år styrket de proceduremæssige rettigheder. Nu er enhver mistænkt eller tiltalt i Europa garanteret en retfærdig rettergang. Men det giver ingen mening, at borgerne har ret til adgang til en advokat, hvis de ikke har råd til advokatbistand. Derfor er den beslutning, der er truffet i dag, afgørende for et EU, der bygger på retfærdighed og grundlæggende rettigheder."

Det nye direktiv giver følgende garantier:

  • Retshjælp ydes hurtigt

Den mistænkte eller tiltalte har ifølge direktivet ret til retshjælp senest forud for afhøring, især politiafhøring, eller inden visse efterforskningsmæssige eller bevissikrende foranstaltninger iværksættes.

  • Klare kriterier for tildeling af retshjælp

EU-landene bruger forskellige vurderinger til at afgøre, om der skal ydes retshjælp: en vurdering af midler (dvs. af den mistænktes eller tiltaltes indkomst og formue) en vurdering af sagens karakter (dvs. af, hvor nødvendigt det er at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse i den pågældende sag) eller begge dele. De nye regler fastsætter klare kriterier for brugen af disse vurderinger:

– Hvis et medlemsland anvender en vurdering af midler, skal der tages højde for alle relevante og objektive faktorer som den pågældende persons indkomst, formue og familiemæssige forhold samt udgifterne til juridisk bistand og levestandarden i landet. Det vil gøre det muligt at fastslå, om mistænkte eller tiltalte har tilstrækkelige midler til selv at betale for juridisk bistand.

– Hvis et medlemsland anvender en vurdering af sagens karakter, skal der tages højde for, hvor grov lovovertrædelsen er, hvor kompleks sagen er, og hvor streng en straf, der kan idømmes, så det kan afgøres, om det i retfærdighedens interesse er nødvendigt at yde retshjælp.

  • Retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer

Der indføres ret til retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer. Denne ret gælder både i det EU-land, som gennemfører en sådan arrestordre, og – i straffesager – også i det EU-land, hvor den er udstedt.

  • Bedre beslutninger om retshjælp

Direktivet sikrer, at beslutninger om retshjælp træffes på det rigtige grundlag, og at de berørte bliver informeret skriftligt, hvis deres ansøgning bliver helt eller delvist afslået. Det fastsætter desuden regler om kvaliteten af retshjælpen og om uddannelsen af det personale, der er med til at tage beslutningerne, bl.a. advokater. Hvis de rettigheder, der følger af direktivet, overtrædes, skal der være effektive retsmidler til rådighed.

De næste skridt

Medlemslandene skal gennemføre direktivet senest 30 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Rettighederne med hensyn til retshjælp træder i kraft fra maj 2019.

Baggrund

Direktivet om retshjælp vil gælde i alle medlemslande undtagen Danmark, Irland og Storbritannien.

Det er det tredje og sidste direktiv, der er vedtaget ud af en pakke af forslag om retfærdig rettergang under straffesager, som Kommissionen fremlagde i november 2013. Vedtagelsen er sidste skridt i gennemførelsen af EU's køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager, der blev udarbejdet i 2009.

Der er i de seneste år sket store forbedringer af de proceduremæssige rettigheder for mistænkte og tiltalte i EU. Siden vedtagelsen af EU's køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager i 2009, er der blevet vedtaget fem direktiver. Direktiverne giver mistænkte og tiltalte en række grundlæggende rettigheder såsom retten til tolkning og oversættelse, retten til information og retten til adgang til advokatbistand.

De sikrer desuden overholdelsen af princippet om uskyldsformodning og retten til at være til stede under retssagen og senest, retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager.

Flere oplysninger

Spørgsmål og svar

Vejledning for borgerne om mistænktes og tiltaltes rettigheder i straffesager i EU

Information om proceduremæssige rettigheder findes på Generaldirektoratet for Retlige Anliggenders website.

IP/16/3366

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar